اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

جستجو 0.011 ثانیه طول کشید.
ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت
ردیف
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت
۱
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B72S جمعه ۳۷۱۱ ۲۳:۰۰ ۲۳:۵۵ ۰ ریال
۲
اردبيل مهرآباد ‌آسمان F100 جمعه ۳۹۷۱ ۱۸:۴۵ ۱۹:۴۵ ۰ ریال
۳
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير A321 جمعه ۴۹۶ ۱۸:۲۵ ۱۹:۳۵ ۰ ریال
۴
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B72S جمعه ۳۷۱۰ ۲۱:۰۰ ۲۲:۰۰ ۰ ریال
۵
مهرآباد اردبيل ‌آسمان F100 جمعه ۳۹۷۰ ۱۷:۱۵ ۱۸:۱۵ ۰ ریال
۶
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير A321 جمعه ۴۹۷ ۱۶:۲۵ ۱۷:۴۰ ۰ ریال
۷
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B72S پنجشنبه ۳۷۱۱ ۱۸:۱۵ ۱۹:۱۵ ۰ ریال
۸
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير MD80 پنجشنبه ۴۹۴ ۱۲:۵۵ ۱۴:۰۵ ۰ ریال
۹
اردبيل مهرآباد ‌آسمان F100 پنجشنبه ۳۹۶۳ ۱۰:۵۵ ۱۱:۵۵ ۰ ریال
۱۰
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B72S پنجشنبه ۳۷۱۰ ۱۶:۱۵ ۱۷:۱۵ ۰ ریال
۱۱
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير MD80 پنجشنبه ۴۹۵ ۱۱:۰۵ ۱۲:۱۰ ۰ ریال
۱۲
مهرآباد اردبيل ‌آسمان F100 پنجشنبه ۳۹۶۲ ۰۹:۲۵ ۱۰:۲۵ ۰ ریال
۱۳
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B72S چهارشنبه ۳۷۱۱ ۱۸:۱۵ ۱۹:۱۵ ۰ ریال
۱۴
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير AT7 چهارشنبه ۴۹۴ ۱۳:۱۰ ۱۴:۳۵ ۰ ریال
۱۵
اردبيل مشهد ‌ساها B737 چهارشنبه ۱۶۹ ۱۲:۰۵ ۱۳:۴۵ ۰ ریال
۱۶
اردبيل مهرآباد ‌آسمان A320 چهارشنبه ۳۹۶۳ ۰۹:۲۵ ۱۰:۲۵ ۰ ریال
۱۷
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير AT7 چهارشنبه ۴۹۲ ۰۸:۴۵ ۱۰:۱۰ ۰ ریال
۱۸
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B72S چهارشنبه ۳۷۱۰ ۱۶:۳۰ ۱۷:۳۰ ۰ ریال
۱۹
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير AT7 چهارشنبه ۴۹۵ ۱۱:۰۵ ۱۲:۳۵ ۰ ریال
۲۰
مشهد اردبيل ‌ساها B737 چهارشنبه ۱۶۸ ۰۹:۳۰ ۱۱:۲۰ ۰ ریال