خبر خبر

مناقصه عمومي تک مرحله اي خدمات حجمي اداره کل فرودگاه هاي آذربايجان شرقي
شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران( اداره کل فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي)

در نظر دارد نسبت به خرید خدمات حجمی اداره کل فرودگاه های آذربایجان شرقی بشرح موضوع ذیل الذکر از بين شرکتهای واجد شرایط و از طریق مناقصه عمومی) اقدام نماید.

تصویر آگهی به شرح ذیل است:

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد