خبر خبر

تمرين يکسالانه فرودگاه تبريز انجام شد
صبح امروز تمرين يکسالانه فرودگاه تبريز برگزارشد.

اين تمرين با سناريوي برق گرفتگي نفرات فني در پست برق CCR باند 30چپ و با حضور عوامل دخیل داخل فرودگاهی از جمله اداره فني، ایمنی و آتش نشاني ، حراست  و همچنين سپاه، پليس و اورژانس برگزار گردید.

در اين تمرين يك نفر از عوامل فني در اثر برق گرفتگي دچار سانحه شده بود كه ضمن اطلاع رساني و اقدامات اولیه، با تائید اداره فني، برق پست قطع و سپس با ورود عوامل آتش نشاني و اورژانس نسبت به انجام اوليه امور پزشكي اقدام شد.

پس از اتمام تمرين نيز روساي واحدهاي عملياتي در جلسه ای با حضور معاون عملیات هوانوردی و مدیر ایمنی فرودگاه تبریز به بررسي و ارزيابي اوليه تمرين پرداختند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد