خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري ، تابلوهاي تبليغاتي محوطه و جمع آوري، تفکيک و انتقال زباله ها در فرودگاه تبريز
اداره کل فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي،

نسبت به واگذاري بهره برداري از ( 1 ) تابلوهاي تبليغاتی محوطه ( 2 ) جمع آوري، تفکيک و انتقال زباله ها در فرودگاه بين المللی شهيد مدنی تبریز به  مدت حداكثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعایت لایحه قانونی واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب ( 1358 ) و آئين نامه اجرایی آن، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد