خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري، تابلوهاي تبليغاتي محوطه ، غرف تجاري ، خدمات جابجايي مسافران و جمع آوري زباله ها در فرودگاه تبريز
اداره کل فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي

، نسبت به واگذاري بهره برداري ازتابلوهاي تبليغاتی محوطه ، غرف تجاري ترمينال شماره 3، خدمات جابجایی مسافران درون شهري و VIPجمع آوري، تفکيک و انتقال زباله ها در فرودگاه بين المللی شهيد مدنی تبریز به مدت حداكثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعایت لایحه قانونی واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب 1358 و آئين نامه اجرایی آن، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد