خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري تابلوهاي تبليغاتي داخل ترمينال فرودگاه تبريز
اداره کل فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي در نظر دارد

در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرین و مشایعين فرودگاهی، نسبت به واگذاري بهره برداري از تبليغات داخل ترمينال )فقط سالن عمومی(  فرودگاه بين المللی شهيد مدنی تبریز از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید.

متن کامل آگهی فراخوان به شرح ذیل است:

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد