خبر خبر

آگهي مناقصه عمومي پروژه مرمت و بهسازي ساختمانها، زير ساختهاي تأسيسات برقي و مکانيکي، عوامل پروازي و محوطه سازي فرودگاه بين المللي شهيد مدني تبريز
شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در نظر دارد

پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیر ساختهای تأسیسات برقي و مکانیکي، عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه بین المللي شهید مدني تبریز را به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

متن آگهی مناقصه عمومی به شرح ذیل است:

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد