خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري تابلوهاي تبليغاتي داخل ترمينال فرودگاه بين المللي شهيد مدني تبريز
اداره کل فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي در نظر دارد

در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرین و مشایعين فرودگاهی، نسبت به واگذاري بهره برداري از تبليغات داخل ترمينال )فقط سالن عمومی( فرودگاه بين المللی شهيد مدنی تبریز به مدت حداكثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعایت لایحه قانونی واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب ) 1358 ( و آئين نامه اجرایی آن، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید

متن آگهی فراخوان به شرح ذیل است:

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد