خبر خبر

انجام عمليات تست اصطکاک بر روي باند پروازي فرودگاه تبريز
عمليات تست اصطکاک بر روي باند پروازي فرودگاه تبريز انجام شد.

این عملیات بصورت دوره ای و در بازه های زمانی مشخص توسط دستگاه اصطکاک سنج اسکیدومتر BV11  انجام می گیرد و طی آن میزان اصطکاک بر روی باند فرودگاه سنجیده می شود.

با عنایت به نشست و برخاست مکرر هواپیماها بر روی باند فرودگاه، این اقدام جهت حصول اطمینان از افزایش ایمنی پروازها و هم چنین اطمینان از عملکرد مطلوب و سطح تماس باند با لاستیک های هواپیما انجام می گیرد و ضریب اصطکاک نقطه ای و میانگین طول باند را مشخص می نماید.

لازم به ذکر است نتیجه حاصله از انجام تست اصطکاک باند فرودگاه تبریز مثبت و متناسب با استانداردهای بین المللی سنجیده ارزیابی گردید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد