خبر خبر

فراخوان مناقصه عمومي خدمات حجمي اداره کل فرودگاه هاي آذربايجان شرقي
شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران(اداره کل فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي)

در نظر دارد نسبت به خريد خدمات حجمي اداره کل فرودگاه های آذربایجان شرقی(خدمات نگهداشت فضای سبز، جنگل و محوطه  فرودگاه بين المللي شهيد مدني تبريز) از بين شرکتهای واجد شرایط و از طريق مناقصه عمومي( براساس قانون و آیین نامه های برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 و مصوبه شماره 164082 /ت373 ه  مورخ 10/10/1386 هیئت وزیران ) اقدام نمايد.

تصویر فراخوان مناقصه عمومی به شرح ذیل است:

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد