خبر خبر

وارسي پروازي دستگاه کمک‌ناوبري ILS فرودگاه تبریزبا موفقيت انجام شد
عمليات FLIGHT CHECK (وارسي پروازي) دستگاه‌ کمک ناوبري ILS فرودگاه بين‌المللي شهيد مدني تبريز با موفقيت انجام شد
عمليات فلايت چک ILS بر اساس هماهنگي‌هاي بعمل آمده، روز شنبه  27 آبان ماه سالجاری با موفقيت صورت گرفت.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد