خبر خبر

گام بلند فرودگاه تبریز به سمت دریافت گواهینامه فرودگاهی/ تهیه و نصب باکس های بتنی با سرعت در حال انجام است
رئیس دایره ساختمان فرودگاه تبریز از برطرف شدن یکی از ایرادات اساسی فرودگاه تبریز در مسیر دریافت گواهینامه فرودگاه خبر داد.

لطیفی گفت: عملیات تهیه و نصب باکس های بتنی که در قالب پروژه مرمت و بهسازی فرودگاه تبریز در حال انجام است یکی از نواقصات ممیزی و آدیت فرودگاه تبریز در راستای دریافت گواهینامه فرودگاهی را مرتفع می سازد.

وی افزود: این باکس های بتنی به سطح مقطع 140 *140 سانتی متر مربع و به طول حدود 650 متر می باشند که در حال حاضر 500 متر آن با هزینه یی بالغ بر 3000 میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران نصب گردیده است و باقی مانده آن در روزهای آینده تهیه و نصب خواهد شد.

لطیفی گفت: نصب این باکس های بتنی جهت هدایت آبهای سطحی کنار باند و استریپ فرودگاه تبریز انجام گرفته است که جزو یکی از یافته های ممیزان دریافت گواهینامه فرودگاهی محسوب می شود.

لازم به ذکر است در همین راستا هفته قبل مقرر گردید موانع تجهیزاتی نیروی هوایی نصب شده در استریپ باند   30R , 12L طی توافق نهایی با مبادی ذیربط در اسرع وقت جمع آوری گردد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد