خبر خبر

آگهي مناقصه واگذاري پروژه طرح توسعه و بهسازی اپرون فرودگاه تبريز

شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران معاونت عمليات فرودگاهی در نظر دارد پروژه طرح توسعه و -

بهسازی اپرون و تاكسیویهای ارتباطی و M0 فرودگاه تبریز را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از

طریق مناقصه به شركتهای پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید. متن آگهی به شرح ذیل است:

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد