خبر خبر

برگزاری دوره آموزشی برق صنعتی در فرودگاه تبریز

یک دوره آموزشی با عنوان برق صنعتی ویژه پرسنل اداره ارتباطات وناوبری فرودگاه تبریز در حال برگزار است.

این دوره آموزشی با هدف افزایش اطلاعات و ایمنی  و نحوه کار با سیستم برق رسانی وارتینگ تجهیزات  CNS  برای  18 نفر ازکارشناسان اداره ارتباطات وناوبری فرودگاه  تبریزاز تاریخ 24 /96/04  تا  96/04/28 به مدت 30 ساعت درحال برگزاری است .           

 لازم به ذکر است مدرس دوره آقای مهندس علی رضا بنی صدراز پرسنل اداره ارتباطات وناوبری فرودگاه امام خمینی (ره) می باشند.

پس از اتمام دوره، ضمن برگزاری آزمون، به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره از سوی اداره کل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اعطا خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد