ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

کيش اير

7418

كيش

نشست(10:15)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

جمعه

10:20

2017-05-26 10:20:00.0

آتا

5608

تهران

نشست(10:48)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

جمعه

10:55

2017-05-26 10:55:00.0

معراج

2873

مشهد

نشست(11:37)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

جمعه

11:30

2017-05-26 11:30:00.0

ايران اير تور

900

مشهد

نشست(13:40)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

جمعه

13:00

2017-05-26 13:00:00.0

آتا

5616

مشهد

نشست(15:15)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

جمعه

14:00

2017-05-26 14:00:00.0

آتا

5618

مشهد

نشست(15:30)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

جمعه

15:00

2017-05-26 15:00:00.0

آتا

6602

استانبول

نشست(15:05)-پايان تحويل بار

A320

ورودی خارجي

جمعه

15:20

2017-05-26 15:20:00.0

آسمان

640

تهران

نشست(19:25)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

جمعه

18:35

2017-05-26 18:35:00.0

آتا

5604

تهران

نشست(19:20)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

جمعه

19:15

2017-05-26 19:15:00.0

آتا

5650

تهران

تاخير دارد

A320

ورودي داخلي

جمعه

20:55

2017-05-26 20:55:00.0

ایران ایر

445

تهران

اعلام ورود(21:35)

A320

ورودي داخلي

جمعه

21:00

2017-05-26 21:00:00.0

ايران اير تور

9708

استانبول

نشست(21:10)

MD82

ورودی خارجي

جمعه

21:25

2017-05-26 21:25:00.0

آسمان

3777

شيراز

اعلام تاخير(22:55)

A320

ورودي داخلي

جمعه

21:55

2017-05-26 21:55:00.0

کاسپين

046

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

جمعه

22:00

2017-05-26 22:00:00.0

آتا

5606

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

جمعه

23:00

2017-05-26 23:00:00.0

آتا

5644

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

جمعه

23:55

2017-05-26 23:55:00.0

تركيش

882

استانبول

طبق برنامه

A321

ورودی خارجي

شنبه

01:40

2017-05-27 01:40:00.0

آتا

5654

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

شنبه

06:10

2017-05-27 06:10:00.0

کاسپين

030

تهران

طبق برنامه

B722

ورودي داخلي

شنبه

07:30

2017-05-27 07:30:00.0

ايران اير تور

946

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

شنبه

07:40

2017-05-27 07:40:00.0

قشم اير

1273

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

شنبه

08:25

2017-05-27 08:25:00.0

آتا

5602

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

شنبه

08:35

2017-05-27 08:35:00.0

ايران اير تور

936

تهران

لغو شد

A320

ورودي داخلي

شنبه

08:40

2017-05-27 08:40:00.0

ماهان

4560

اصفهان

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

شنبه

09:50

2017-05-27 09:50:00.0

ماهان

4563

کرمان

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

شنبه

09:50

2017-05-27 09:50:00.0

آتا

5608

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

شنبه

10:30

2017-05-27 10:30:00.0

آتا

5618

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

شنبه

12:30

2017-05-27 12:30:00.0

آتا

5616

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

شنبه

13:40

2017-05-27 13:40:00.0

قشم اير

1215

بندر عباس

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

شنبه

14:40

2017-05-27 14:40:00.0

آتا

6602

استانبول

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

شنبه

15:20

2017-05-27 15:20:00.0

ایران ایر

443

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

شنبه

16:00

2017-05-27 16:00:00.0

آتا

5604

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

شنبه

19:10

2017-05-27 19:10:00.0

ايران اير تور

900

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

شنبه

19:15

2017-05-27 19:15:00.0

کاسپين

046

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

شنبه

20:40

2017-05-27 20:40:00.0

آتا

5650

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

شنبه

20:50

2017-05-27 20:50:00.0

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آتا

5643

تهران

پرواز کرد(06:20)

MD83

خروجي داخلي

جمعه

06:00

2017-05-26 06:00:00.0

آتا

6601

استانبول

پرواز کرد(09:25)

A320

خروجي خارجي

جمعه

09:20

2017-05-26 09:20:00.0

کيش اير

7419

كيش

پرواز کرد(11:20)

F100

خروجي داخلي

جمعه

11:20

2017-05-26 11:20:00.0

آتا

5607

تهران

پرواز کرد(11:55)

A320

خروجي داخلي

جمعه

11:55

2017-05-26 11:55:00.0

معراج

2872

مشهد

پرواز کرد(12:40)

A320

خروجي داخلي

جمعه

12:30

2017-05-26 12:30:00.0

ايران اير تور

9709

استانبول

پرواز کرد(15:10)

MD82

خروجي خارجي

جمعه

14:30

2017-05-26 14:30:00.0

آتا

5615

مشهد

پرواز کرد(16:30)

MD82

خروجي داخلي

جمعه

14:50

2017-05-26 14:50:00.0

آتا

5617

مشهد

پرواز کرد(17:00)

A320

خروجي داخلي

جمعه

16:00

2017-05-26 16:00:00.0

آتا

5603

تهران

پرواز کرد(16:20)

MD83

خروجي داخلي

جمعه

16:10

2017-05-26 16:10:00.0

آسمان

641

تهران

پرواز کرد(20:10)

A320

خروجي داخلي

جمعه

19:30

2017-05-26 19:30:00.0

آتا

5605

تهران

درب خروج بسته شد-

MD83

خروجي داخلي

جمعه

20:00

2017-05-26 20:00:00.0

ایران ایر

444

تهران

پذيرش مسافر در ميز (10,11)-اعلام تاخير(22:30)

A320

خروجي داخلي

جمعه

21:45

2017-05-26 21:45:00.0

آتا

5649

تهران

اعلام تاخير(23:20)

A320

خروجي داخلي

جمعه

21:50

2017-05-26 21:50:00.0

ايران اير تور

979

تهران

پذيرش مسافر در ميز (1,2)-

MD82

خروجي داخلي

جمعه

22:10

2017-05-26 22:10:00.0

آسمان

3778

شيراز

اعلام تاخير(23:25)

F100

خروجي داخلي

جمعه

22:25

2017-05-26 22:25:00.0

کاسپين

047

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

جمعه

23:00

2017-05-26 23:00:00.0

تركيش

883

استانبول

طبق برنامه

A321

خروجي خارجي

شنبه

03:15

2017-05-27 03:15:00.0

آتا

5601

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

شنبه

05:30

2017-05-27 05:30:00.0

آتا

5643

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

شنبه

06:00

2017-05-27 06:00:00.0

آتا

5653

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

شنبه

07:10

2017-05-27 07:10:00.0

کاسپين

031

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

شنبه

08:30

2017-05-27 08:30:00.0

ايران اير تور

947

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

شنبه

08:30

2017-05-27 08:30:00.0

قشم اير

1214

بندر عباس

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

شنبه

09:00

2017-05-27 09:00:00.0

آتا

6601

استانبول

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

شنبه

09:20

2017-05-27 09:20:00.0

ايران اير تور

901

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

شنبه

09:30

2017-05-27 09:30:00.0

ماهان

4561

اصفهان

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

شنبه

10:50

2017-05-27 10:50:00.0

ماهان

4562

کرمان

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

شنبه

10:50

2017-05-27 10:50:00.0

آتا

5607

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

شنبه

11:20

2017-05-27 11:20:00.0

آتا

5617

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

شنبه

13:30

2017-05-27 13:30:00.0

آتا

5615

مشهد

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

شنبه

14:30

2017-05-27 14:30:00.0

قشم اير

1272

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

شنبه

15:15

2017-05-27 15:15:00.0

آتا

5603

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

شنبه

16:10

2017-05-27 16:10:00.0

ایران ایر

442

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

شنبه

16:45

2017-05-27 16:45:00.0

ايران اير تور

937

تهران

لغو شد

A320

خروجي داخلي

شنبه

20:00

2017-05-27 20:00:00.0

آتا

5605

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

شنبه

20:00

2017-05-27 20:00:00.0