ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آتا

5618

مشهد

نشست(15:55)

MD83

ورودي داخلي

جمعه

15:00

2017-06-23 15:00:00.0

آسمان

640

تهران

نشست(19:14)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

جمعه

18:35

2017-06-23 18:35:00.0

آتا

5604

تهران

نشست(19:20)

A320

ورودي داخلي

جمعه

19:15

2017-06-23 19:15:00.0

ايران اير تور

900

مشهد

نشست(20:01)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

جمعه

20:00

2017-06-23 20:00:00.0

آتا

5650

تهران

نشست(21:40)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

جمعه

20:55

2017-06-23 20:55:00.0

ایران ایر

445

تهران

لغو شد

A320

ورودي داخلي

جمعه

21:00

2017-06-23 21:00:00.0

ايران اير تور

9708

استانبول

نشست(21:00)-پايان تحويل بار

MD82

ورودی خارجي

جمعه

21:25

2017-06-23 21:25:00.0

آسمان

3777

شيراز

نشست(22:05)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

جمعه

21:55

2017-06-23 21:55:00.0

کاسپين

046

تهران

نشست(22:15)

MD82

ورودي داخلي

جمعه

22:00

2017-06-23 22:00:00.0

آتا

5606

تهران

لغو شد

MD83

ورودي داخلي

جمعه

23:00

2017-06-23 23:00:00.0

آتا

5644

تهران

نشست(01:10)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

شنبه

00:30

2017-06-24 00:30:00.0

تركيش

882

استانبول

نشست(01:35)-پايان تحويل بار

A321

ورودی خارجي

شنبه

01:40

2017-06-24 01:40:00.0

آتا

5654

تهران

نشست(06:15)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

شنبه

06:10

2017-06-24 06:10:00.0

کاسپين

030

تهران

نشست(07:40)-تحويل بار از تسمه نقاله(1)

B722

ورودي داخلي

شنبه

07:30

2017-06-24 07:30:00.0

ايران اير تور

946

تهران

لغو شد

MD82

ورودي داخلي

شنبه

07:40

2017-06-24 07:40:00.0

قشم اير

1273

تهران

اعلام ورود(08:15)

F100

ورودي داخلي

شنبه

08:25

2017-06-24 08:25:00.0

آتا

5602

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

شنبه

08:35

2017-06-24 08:35:00.0

ايران اير تور

936

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

شنبه

08:40

2017-06-24 08:40:00.0

ماهان

4560

اصفهان

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

شنبه

09:50

2017-06-24 09:50:00.0

ماهان

4563

کرمان

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

شنبه

09:50

2017-06-24 09:50:00.0

آتا

5608

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

شنبه

10:30

2017-06-24 10:30:00.0

آتا

5618

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

شنبه

12:30

2017-06-24 12:30:00.0

آتا

5616

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

شنبه

13:40

2017-06-24 13:40:00.0

قشم اير

1215

بندر عباس

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

شنبه

14:40

2017-06-24 14:40:00.0

آتا

6602

استانبول

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

شنبه

15:20

2017-06-24 15:20:00.0

ایران ایر

443

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

شنبه

16:00

2017-06-24 16:00:00.0

آتا

5604

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

شنبه

19:10

2017-06-24 19:10:00.0

ايران اير تور

900

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

شنبه

19:15

2017-06-24 19:15:00.0

کاسپين

046

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

شنبه

20:40

2017-06-24 20:40:00.0

آتا

5650

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

شنبه

20:50

2017-06-24 20:50:00.0

آتا

5606

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

شنبه

23:05

2017-06-24 23:05:00.0

آتا

5644

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

00:30

2017-06-25 00:30:00.0

تركيش

882

استانبول

طبق برنامه

A321

ورودی خارجي

یک شنبه

01:40

2017-06-25 01:40:00.0

آتا

5654

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

06:25

2017-06-25 06:25:00.0

ایران ایر

447

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

07:10

2017-06-25 07:10:00.0

قشم اير

1273

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

07:25

2017-06-25 07:25:00.0

کاسپين

030

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

یک شنبه

07:45

2017-06-25 07:45:00.0

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آتا

5617

مشهد

پرواز کرد(17:06)

A320

خروجي داخلي

جمعه

16:00

2017-06-23 16:00:00.0

آتا

5603

تهران

پرواز کرد(16:25)

MD83

خروجي داخلي

جمعه

16:10

2017-06-23 16:10:00.0

آسمان

641

تهران

پرواز کرد(20:05)

A320

خروجي داخلي

جمعه

19:30

2017-06-23 19:30:00.0

آتا

5605

تهران

لغو شد

MD83

خروجي داخلي

جمعه

20:00

2017-06-23 20:00:00.0

ايران اير تور

937

تهران

پرواز کرد(21:05)

MD82

خروجي داخلي

جمعه

21:00

2017-06-23 21:00:00.0

ایران ایر

444

تهران

لغو شد

A320

خروجي داخلي

جمعه

21:45

2017-06-23 21:45:00.0

آتا

5649

تهران

پرواز کرد(22:50)

A320

خروجي داخلي

جمعه

21:50

2017-06-23 21:50:00.0

ايران اير تور

979

تهران

پرواز کرد(22:15)

MD82

خروجي داخلي

جمعه

22:10

2017-06-23 22:10:00.0

آسمان

3778

شيراز

پرواز کرد(23:05)

F100

خروجي داخلي

جمعه

22:25

2017-06-23 22:25:00.0

کاسپين

047

تهران

پرواز کرد(23:15)

MD82

خروجي داخلي

جمعه

23:00

2017-06-23 23:00:00.0

آتا

5678

تهران

پرواز کرد(02:12)

MD83

خروجي داخلي

شنبه

02:00

2017-06-24 02:00:00.0

تركيش

883

استانبول

پرواز کرد(03:05)

A321

خروجي خارجي

شنبه

03:15

2017-06-24 03:15:00.0

آتا

5601

تهران

پرواز کرد(06:20)

MD83

خروجي داخلي

شنبه

05:30

2017-06-24 05:30:00.0

آتا

5643

تهران

لغو شد

MD83

خروجي داخلي

شنبه

06:00

2017-06-24 06:00:00.0

آتا

5653

تهران

پرواز کرد(07:25)

MD83

خروجي داخلي

شنبه

07:10

2017-06-24 07:10:00.0

کاسپين

031

تهران

پذيرش مسافر در ميز (1,2)-

MD82

خروجي داخلي

شنبه

08:30

2017-06-24 08:30:00.0

ايران اير تور

947

تهران

لغو شد

A320

خروجي داخلي

شنبه

08:30

2017-06-24 08:30:00.0

قشم اير

1214

بندر عباس

پذيرش مسافر در ميز (10,11)-

F100

خروجي داخلي

شنبه

09:00

2017-06-24 09:00:00.0

آتا

6601

استانبول

اعلام تاخير(10:20)

A320

خروجي خارجي

شنبه

09:20

2017-06-24 09:20:00.0

ايران اير تور

901

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

شنبه

09:30

2017-06-24 09:30:00.0

ماهان

4562

کرمان

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

شنبه

10:50

2017-06-24 10:50:00.0

ماهان

4561

اصفهان

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

شنبه

10:50

2017-06-24 10:50:00.0

آتا

5607

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

شنبه

11:20

2017-06-24 11:20:00.0

آتا

5617

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

شنبه

13:30

2017-06-24 13:30:00.0

آتا

5615

مشهد

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

شنبه

14:30

2017-06-24 14:30:00.0

قشم اير

1272

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

شنبه

15:15

2017-06-24 15:15:00.0

آتا

5603

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

شنبه

16:10

2017-06-24 16:10:00.0

ایران ایر

442

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

شنبه

16:45

2017-06-24 16:45:00.0

ايران اير تور

937

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

شنبه

20:00

2017-06-24 20:00:00.0

آتا

5605

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

شنبه

20:00

2017-06-24 20:00:00.0

کاسپين

047

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

شنبه

21:30

2017-06-24 21:30:00.0

آتا

5649

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

شنبه

21:50

2017-06-24 21:50:00.0

تركيش

883

استانبول

طبق برنامه

A321

خروجي خارجي

یک شنبه

03:15

2017-06-25 03:15:00.0

آتا

5601

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

05:30

2017-06-25 05:30:00.0

آتا

5643

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

06:00

2017-06-25 06:00:00.0

آتا

5653

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

07:10

2017-06-25 07:10:00.0

ایران ایر

340

مشهد

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

07:45

2017-06-25 07:45:00.0

قشم اير

1270

شيراز

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

08:00

2017-06-25 08:00:00.0