ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آتا

TBZ5604

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

19:15:00

MD82

پنج شنبه

19:10

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

20:10:00

B737-400

پنج شنبه

20:00

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4007

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

20:25:00

MD.88

پنج شنبه

20:05

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC3777

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

20:50:00

100

پنج شنبه

21:05

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5650

تهران

اعلام ورود |

22:10:00

MDC-DC-10-10

پنج شنبه

21:40

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA445

تهران

اعلام ورود |

23:00:00

A320

پنج شنبه

21:45

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-10-10

پنج شنبه

23:00

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB936

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

08:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کیش

KIS7418

کیش

طبق برنامه |

A320

جمعه

10:20

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3315

رشت

طبق برنامه |

ATR-42-400

جمعه

10:35

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5608

تهران

طبق برنامه |

737-600

جمعه

10:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

معراج

MRJ2873

مشهد

طبق برنامه |

RJ100

جمعه

11:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB978

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

12:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

قشم

QSM1273

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

14:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5618

مشهد

طبق برنامه |

MD82

جمعه

15:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5616

مشهد

طبق برنامه |

MD82

جمعه

15:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5644

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

17:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC1835

تهران

طبق برنامه |

727-100

جمعه

18:35

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

19:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB900

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-9-40

جمعه

20:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4007

تهران

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

20:05

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5650

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-10-10

جمعه

20:55

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA445

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

21:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN046

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

22:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-10-10

جمعه

23:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه |

100

جمعه

23:35

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ايرتور

IRB8013

تهران

پرواز كرد |

10, 11

1396-06-30 19:15

MD82

پنج شنبه

18:20

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC641

تهران

پرواز كرد |

3, 4

1396-06-30 19:30

100

پنج شنبه

18:40

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5605

تهران

پرواز كرد |

5, 7

1396-06-30 20:15

MD82

پنج شنبه

20:00

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4114

مشهد

پرواز كرد |

1, 2

1396-06-30 21:15

A320

پنج شنبه

21:00

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB937

تهران

پرواز كرد |

11

1396-06-30 21:10

MD82

پنج شنبه

21:10

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC3778

شیراز

پرواز كرد |

3, 4

1396-06-30 22:00

100

پنج شنبه

21:35

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA444

تهران

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 23:45

A320

پنج شنبه

22:30

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5649

تهران

دريافت كارت پرواز |

5, 7

MD82

پنج شنبه

22:40

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه |

B737-400

جمعه

09:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5615

مشهد

طبق برنامه |

737-600

جمعه

10:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3314

رشت

طبق برنامه |

ATR-42-400

جمعه

11:10

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کیش

KIS7419

کیش

طبق برنامه |

A320

جمعه

11:20

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5607

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

12:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

معراج

MRJ2872

مشهد

طبق برنامه |

A320

جمعه

12:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

قشم

QSM1272

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

15:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-9-40

جمعه

15:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5617

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-9-40

جمعه

16:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

16:10

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5643

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC641

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

19:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

20:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB937

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

21:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4006

تهران

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

21:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA444

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

21:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5649

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

21:50

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB979

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

22:10

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN047

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

23:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه |

100

جمعه

23:59

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY882

استانبول

طبق برنامه |

A-310-300

جمعه

00:40

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ترکیش

THY4012

ازمیر

طبق برنامه |

737-600

جمعه

02:40

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ6602

استانبول

طبق برنامه |

A320

جمعه

12:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

قشم

QSM2102

هامبورگ

طبق برنامه |

A319

جمعه

20:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB9708

استانبول

طبق برنامه |

B737-400

جمعه

20:25

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ6640

باکو

طبق برنامه |

MD82

جمعه

22:25

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY883

استانبول

طبق برنامه |

A320

جمعه

02:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ترکیش

THY4013

ازمیر

طبق برنامه |

737-600

جمعه

03:40

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ6601

استانبول

طبق برنامه |

MD82

جمعه

07:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

قشم

QSM2103

هامبورگ

طبق برنامه |

A319

جمعه

07:40

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB9709

استانبول

طبق برنامه |

B737-400

جمعه

13:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ