ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

کاسپين

046

تهران

نشست(19:00)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

دو شنبه

19:00

2017-06-26 19:00:00.0

آتا

5604

تهران

نشست(19:24)

A320

ورودي داخلي

دو شنبه

19:15

2017-06-26 19:15:00.0

ايران اير تور

900

مشهد

نشست(20:18)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

دو شنبه

20:05

2017-06-26 20:05:00.0

آسمان

3777

شيراز

نشست(21:08)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

21:10

2017-06-26 21:10:00.0

ايران اير تور

9708

استانبول

نشست(20:49)

MD82

ورودی خارجي

دو شنبه

21:25

2017-06-26 21:25:00.0

آتا

5644

تهران

لغو شد

MD83

ورودي داخلي

دو شنبه

23:50

2017-06-26 23:50:00.0

تركيش

882

استانبول

نشست(01:36)

A321

ورودی خارجي

سه شنبه

01:40

2017-06-27 01:40:00.0

آتا

5654

تهران

نشست(06:32)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

سه شنبه

06:10

2017-06-27 06:10:00.0

آتا

5602

تهران

نشست(08:35)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

سه شنبه

08:35

2017-06-27 08:35:00.0

ايران اير تور

936

تهران

نشست(09:02)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

سه شنبه

08:40

2017-06-27 08:40:00.0

کيش اير

7418

كيش

اعلام ورود(10:10)

F100

ورودي داخلي

سه شنبه

10:30

2017-06-27 10:30:00.0

آتا

5608

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

سه شنبه

10:50

2017-06-27 10:50:00.0

معراج

2873

مشهد

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

سه شنبه

11:30

2017-06-27 11:30:00.0

ایران ایر

345

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

سه شنبه

11:45

2017-06-27 11:45:00.0

آتا

5618

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

سه شنبه

12:30

2017-06-27 12:30:00.0

قشم اير

1215

بندر عباس

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

سه شنبه

13:35

2017-06-27 13:35:00.0

آتا

5616

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

سه شنبه

13:40

2017-06-27 13:40:00.0

آتا

6602

استانبول

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

سه شنبه

15:20

2017-06-27 15:20:00.0

قشم اير

2236

نجف

لغو شد

A320

ورودی خارجي

سه شنبه

17:40

2017-06-27 17:40:00.0

کاسپين

046

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

سه شنبه

18:15

2017-06-27 18:15:00.0

آتا

5604

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

سه شنبه

19:10

2017-06-27 19:10:00.0

ايران اير تور

900

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

سه شنبه

20:05

2017-06-27 20:05:00.0

آسمان

640

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

سه شنبه

20:20

2017-06-27 20:20:00.0

آتا

5650

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

سه شنبه

20:55

2017-06-27 20:55:00.0

زاگرس

4007

تهران

طبق برنامه

A30B

ورودي داخلي

سه شنبه

21:15

2017-06-27 21:15:00.0

ایران ایر

445

تهران

طبق برنامه

A321

ورودي داخلي

سه شنبه

21:55

2017-06-27 21:55:00.0

آتا

5606

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

سه شنبه

23:00

2017-06-27 23:00:00.0

آتا

5644

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

سه شنبه

23:50

2017-06-27 23:50:00.0

تركيش

882

استانبول

طبق برنامه

A321

ورودی خارجي

چهار شنبه

01:40

2017-06-28 01:40:00.0

آتا

5654

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

06:10

2017-06-28 06:10:00.0

ایران ایر

447

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

07:00

2017-06-28 07:00:00.0

قشم اير

1273

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

چهار شنبه

07:30

2017-06-28 07:30:00.0

آتا

5602

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

08:35

2017-06-28 08:35:00.0

ايران اير تور

936

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

چهار شنبه

08:45

2017-06-28 08:45:00.0

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

442

تهران

پرواز کرد(18:25)

A321

خروجي داخلي

دو شنبه

18:10

2017-06-26 18:10:00.0

کاسپين

047

تهران

پرواز کرد(20:05)

MD82

خروجي داخلي

دو شنبه

20:00

2017-06-26 20:00:00.0

ايران اير تور

937

تهران

پرواز کرد(21:09)

MD82

خروجي داخلي

دو شنبه

21:00

2017-06-26 21:00:00.0

آسمان

3778

شيراز

پرواز کرد(21:49)

F100

خروجي داخلي

دو شنبه

21:40

2017-06-26 21:40:00.0

ايران اير تور

979

تهران

پرواز کرد(22:30)

MD82

خروجي داخلي

دو شنبه

22:10

2017-06-26 22:10:00.0

تركيش

883

استانبول

پرواز کرد(03:28)

A321

خروجي خارجي

سه شنبه

03:15

2017-06-27 03:15:00.0

آتا

5601

تهران

پرواز کرد(05:57)

MD83

خروجي داخلي

سه شنبه

05:30

2017-06-27 05:30:00.0

آتا

5643

تهران

لغو شد

MD83

خروجي داخلي

سه شنبه

06:00

2017-06-27 06:00:00.0

آتا

5653

تهران

پرواز کرد(07:30)

MD83

خروجي داخلي

سه شنبه

07:20

2017-06-27 07:20:00.0

آتا

6601

استانبول

پرواز کرد(09:30)

A320

خروجي خارجي

سه شنبه

09:20

2017-06-27 09:20:00.0

ايران اير تور

901

مشهد

در حال سوار شدن از درب خروج(2)-

MD82

خروجي داخلي

سه شنبه

09:30

2017-06-27 09:30:00.0

کيش اير

7419

كيش

پذيرش مسافر در ميز (3,4)-

A320

ورودي داخلي

سه شنبه

11:15

2017-06-27 11:15:00.0

آتا

5607

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

سه شنبه

12:00

2017-06-27 12:00:00.0

ایران ایر

344

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

سه شنبه

12:30

2017-06-27 12:30:00.0

معراج

2872

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

سه شنبه

12:30

2017-06-27 12:30:00.0

آتا

5617

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

سه شنبه

13:30

2017-06-27 13:30:00.0

قشم اير

1272

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

14:05

2017-06-27 14:05:00.0

آتا

5615

مشهد

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

سه شنبه

14:30

2017-06-27 14:30:00.0

آتا

5603

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

سه شنبه

16:10

2017-06-27 16:10:00.0

قشم اير

2237

بغداد

لغو شد

A320

خروجي خارجي

سه شنبه

18:55

2017-06-27 18:55:00.0

کاسپين

047

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

سه شنبه

19:15

2017-06-27 19:15:00.0

آتا

5605

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

سه شنبه

20:00

2017-06-27 20:00:00.0

ايران اير تور

937

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

سه شنبه

21:00

2017-06-27 21:00:00.0

آسمان

641

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

21:10

2017-06-27 21:10:00.0

آتا

5649

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

سه شنبه

21:55

2017-06-27 21:55:00.0

زاگرس

4006

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

سه شنبه

22:15

2017-06-27 22:15:00.0

ایران ایر

444

تهران

طبق برنامه

A321

خروجي داخلي

سه شنبه

22:40

2017-06-27 22:40:00.0

تركيش

883

استانبول

طبق برنامه

A321

خروجي خارجي

چهار شنبه

03:15

2017-06-28 03:15:00.0

آتا

5601

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

05:30

2017-06-28 05:30:00.0

آتا

5643

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

06:00

2017-06-28 06:00:00.0

آتا

5653

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

07:20

2017-06-28 07:20:00.0

ایران ایر

340

مشهد

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

07:45

2017-06-28 07:45:00.0

قشم اير

1272

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

08:10

2017-06-28 08:10:00.0

آتا

6601

استانبول

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

چهار شنبه

09:20

2017-06-28 09:20:00.0

ايران اير تور

901

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

09:45

2017-06-28 09:45:00.0