ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آتا

5618

مشهد

نشست(12:59)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

سه شنبه

12:30

2017-07-25 12:30:00.0

قشم اير

1215

بندر عباس

لغو شد

F100

ورودي داخلي

سه شنبه

13:35

2017-07-25 13:35:00.0

آتا

5616

مشهد

نشست(15:10)

MD83

ورودي داخلي

سه شنبه

15:00

2017-07-25 15:00:00.0

آتا

6602

استانبول

نشست(14:37)

MD83

ورودی خارجي

سه شنبه

15:20

2017-07-25 15:20:00.0

قشم اير

2236

نجف

لغو شد

A320

ورودی خارجي

سه شنبه

17:40

2017-07-25 17:40:00.0

کاسپين

046

تهران

نشست(18:50)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

سه شنبه

18:15

2017-07-25 18:15:00.0

آتا

5604

تهران

نشست(19:20)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

سه شنبه

19:10

2017-07-25 19:10:00.0

ايران اير تور

900

مشهد

نشست(19:55)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

سه شنبه

20:05

2017-07-25 20:05:00.0

آسمان

640

تهران

نشست(21:05)

F100

ورودي داخلي

سه شنبه

20:20

2017-07-25 20:20:00.0

آتا

5650

تهران

نشست(21:00)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

سه شنبه

20:55

2017-07-25 20:55:00.0

زاگرس

4007

تهران

نشست(21:15)

A320

ورودي داخلي

سه شنبه

21:15

2017-07-25 21:15:00.0

ایران ایر

445

تهران

نشست(22:30)-پايان تحويل بار

A321

ورودي داخلي

سه شنبه

21:55

2017-07-25 21:55:00.0

آتا

5606

تهران

نشست(23:20)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

سه شنبه

23:00

2017-07-25 23:00:00.0

تركيش

882

استانبول

نشست(01:10)

A321

ورودی خارجي

چهار شنبه

01:40

2017-07-26 01:40:00.0

آتا

5654

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

06:10

2017-07-26 06:10:00.0

ایران ایر

447

تهران

لغو شد

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

07:00

2017-07-26 07:00:00.0

قشم اير

1273

تهران

لغو شد

F100

ورودي داخلي

چهار شنبه

07:30

2017-07-26 07:30:00.0

آتا

5602

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

08:35

2017-07-26 08:35:00.0

ايران اير تور

936

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

چهار شنبه

08:45

2017-07-26 08:45:00.0

ماهان

4563

کرمان

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

چهار شنبه

09:50

2017-07-26 09:50:00.0

ماهان

4560

اصفهان

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

چهار شنبه

09:50

2017-07-26 09:50:00.0

آتا

5608

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

10:45

2017-07-26 10:45:00.0

آسمان

3777

شيراز

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

چهار شنبه

11:35

2017-07-26 11:35:00.0

زاگرس

4141

عسلويه

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

12:00

2017-07-26 12:00:00.0

آسمان

640

تهران

لغو شد

A306

ورودي داخلي

چهار شنبه

12:00

2017-07-26 12:00:00.0

آتا

5618

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

12:30

2017-07-26 12:30:00.0

ایران ایر

341

مشهد

لغو شد

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

12:35

2017-07-26 12:35:00.0

ايران اير تور

978

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

13:45

2017-07-26 13:45:00.0

ایران ایر

445

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

14:00

2017-07-26 14:00:00.0

آتا

5616

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

15:00

2017-07-26 15:00:00.0

آتا

6602

استانبول

طبق برنامه

MD83

ورودی خارجي

چهار شنبه

15:20

2017-07-26 15:20:00.0

کاسپين

6930

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

17:10

2017-07-26 17:10:00.0

آتا

5604

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

19:10

2017-07-26 19:10:00.0

ايران اير تور

900

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

20:00

2017-07-26 20:00:00.0

آتا

5650

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

چهار شنبه

20:50

2017-07-26 20:50:00.0

ايران اير تور

9708

استانبول

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

چهار شنبه

21:25

2017-07-26 21:25:00.0

ايران اير تور

8012

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

چهار شنبه

21:55

2017-07-26 21:55:00.0

ایران ایر

448

اصفهان

لغو شد

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

22:00

2017-07-26 22:00:00.0

آتا

5606

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

23:00

2017-07-26 23:00:00.0

کاسپين

046

تهران

طبق برنامه

A321

ورودي داخلي

چهار شنبه

23:30

2017-07-26 23:30:00.0

تركيش

882

استانبول

طبق برنامه

A321

ورودی خارجي

پنج شنبه

01:40

2017-07-27 01:40:00.0

کرندون

9971

کایسری

طبق برنامه

MD83

ورودی خارجي

پنج شنبه

02:00

2017-07-27 02:00:00.0

پگاسوس

6983

آدانا

طبق برنامه

B732

ورودی خارجي

پنج شنبه

04:25

2017-07-27 04:25:00.0

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آتا

5607

تهران

پرواز کرد(15:25)

MD83

خروجي داخلي

سه شنبه

12:00

2017-07-25 12:00:00.0

معراج

2872

مشهد

پرواز کرد(12:45)

A320

خروجي داخلي

سه شنبه

12:30

2017-07-25 12:30:00.0

آتا

5617

مشهد

پرواز کرد(14:10)

A320

خروجي داخلي

سه شنبه

13:30

2017-07-25 13:30:00.0

قشم اير

1272

تهران

لغو شد

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

14:05

2017-07-25 14:05:00.0

آتا

5603

تهران

پرواز کرد(16:15)

MD83

خروجي داخلي

سه شنبه

16:10

2017-07-25 16:10:00.0

قشم اير

2237

بغداد

لغو شد

A320

خروجي خارجي

سه شنبه

18:55

2017-07-25 18:55:00.0

کاسپين

047

تهران

پرواز کرد(19:40)

MD82

ورودي داخلي

سه شنبه

19:15

2017-07-25 19:15:00.0

آتا

5605

تهران

پرواز کرد(20:15)

MD83

خروجي داخلي

سه شنبه

20:00

2017-07-25 20:00:00.0

ايران اير تور

937

تهران

پرواز کرد(21:00)

MD82

خروجي داخلي

سه شنبه

21:00

2017-07-25 21:00:00.0

آسمان

641

تهران

پرواز کرد(22:10)

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

21:10

2017-07-25 21:10:00.0

آتا

5649

تهران

پرواز کرد(22:00)

A320

خروجي داخلي

سه شنبه

21:55

2017-07-25 21:55:00.0

زاگرس

4006

تهران

پرواز کرد(22:20)

A320

خروجي داخلي

سه شنبه

22:15

2017-07-25 22:15:00.0

ایران ایر

444

تهران

پرواز کرد(23:45)

A321

خروجي داخلي

سه شنبه

22:40

2017-07-25 22:40:00.0

تركيش

883

استانبول

پرواز کرد(03:15)

A321

خروجي خارجي

چهار شنبه

03:15

2017-07-26 03:15:00.0

آتا

5601

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

05:30

2017-07-26 05:30:00.0

آتا

5653

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

07:20

2017-07-26 07:20:00.0

ایران ایر

340

مشهد

لغو شد

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

07:45

2017-07-26 07:45:00.0

قشم اير

1272

تهران

لغو شد

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

08:10

2017-07-26 08:10:00.0

آتا

6601

استانبول

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

چهار شنبه

09:20

2017-07-26 09:20:00.0

ايران اير تور

901

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

09:45

2017-07-26 09:45:00.0

آتا

5615

مشهد

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

10:00

2017-07-26 10:00:00.0

ماهان

4562

کرمان

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

چهار شنبه

10:50

2017-07-26 10:50:00.0

ماهان

4561

اصفهان

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

چهار شنبه

10:50

2017-07-26 10:50:00.0

آتا

5607

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

12:00

2017-07-26 12:00:00.0

آسمان

3778

شيراز

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

12:10

2017-07-26 12:10:00.0

آسمان

641

تهران

لغو شد

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

12:45

2017-07-26 12:45:00.0

زاگرس

4140

عسلويه

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

13:00

2017-07-26 13:00:00.0

ایران ایر

446

تهران

لغو شد

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

13:20

2017-07-26 13:20:00.0

آتا

5617

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

چهار شنبه

13:30

2017-07-26 13:30:00.0

ايران اير تور

9709

استانبول

طبق برنامه

MD82

خروجي خارجي

چهار شنبه

14:30

2017-07-26 14:30:00.0

ایران ایر

444

تهران

طبق برنامه

A321

خروجي داخلي

چهار شنبه

14:45

2017-07-26 14:45:00.0

آتا

5603

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

16:10

2017-07-26 16:10:00.0

کاسپين

6931

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

18:00

2017-07-26 18:00:00.0

ایران ایر

449

اصفهان

لغو شد

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

18:00

2017-07-26 18:00:00.0

آتا

5605

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

20:00

2017-07-26 20:00:00.0

ايران اير تور

937

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

21:00

2017-07-26 21:00:00.0

آتا

5649

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

چهار شنبه

21:50

2017-07-26 21:50:00.0

ايران اير تور

979

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

22:10

2017-07-26 22:10:00.0

ايران اير تور

8013

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

چهار شنبه

22:45

2017-07-26 22:45:00.0

کاسپين

7954

اسپارتا

طبق برنامه

MD83

خروجي خارجي

پنج شنبه

00:30

2017-07-27 00:30:00.0

کرندون

9972

کایسری

طبق برنامه

MD83

خروجي خارجي

پنج شنبه

03:00

2017-07-27 03:00:00.0

تركيش

883

استانبول

طبق برنامه

A321

خروجي خارجي

پنج شنبه

03:15

2017-07-27 03:15:00.0