ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آتا

5644

تهران

نشست(01:25)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

شنبه

23:50

2017-05-27 23:50:00.0

تركيش

882

استانبول

نشست(01:15)-پايان تحويل بار

A321

ورودی خارجي

یک شنبه

01:40

2017-05-28 01:40:00.0

آتا

5654

تهران

نشست(07:15)

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

06:25

2017-05-28 06:25:00.0

ایران ایر

447

تهران

نشست(07:00)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

07:10

2017-05-28 07:10:00.0

قشم اير

1273

تهران

نشست(07:30)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

07:25

2017-05-28 07:25:00.0

کاسپين

030

تهران

نشست(07:45)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

یک شنبه

07:45

2017-05-28 07:45:00.0

آتا

5602

تهران

نشست(08:31)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

08:35

2017-05-28 08:35:00.0

ايران اير تور

936

تهران

لغو شد

A320

ورودي داخلي

یک شنبه

08:45

2017-05-28 08:45:00.0

آتا

5608

تهران

نشست(10:55)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

10:35

2017-05-28 10:35:00.0

زاگرس

4141

عسلويه

نشست(11:56)

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

12:00

2017-05-28 12:00:00.0

قشم اير

1271

شيراز

نشست(12:40)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

12:05

2017-05-28 12:05:00.0

آتا

5618

مشهد

نشست(12:46)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

12:30

2017-05-28 12:30:00.0

آتا

5616

مشهد

نشست(13:44)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

13:40

2017-05-28 13:40:00.0

آتا

6602

استانبول

نشست(15:10)-پايان تحويل بار

A320

ورودی خارجي

یک شنبه

15:20

2017-05-28 15:20:00.0

ايران اير تور

900

مشهد

نشست(15:45)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

یک شنبه

15:45

2017-05-28 15:45:00.0

ایران ایر

443

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

17:40

2017-05-28 17:40:00.0

ایران ایر

291

اهواز

لغو شد

MD82

ورودي داخلي

یک شنبه

18:20

2017-05-28 18:20:00.0

آسمان

640

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

18:35

2017-05-28 18:35:00.0

آتا

5604

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

19:10

2017-05-28 19:10:00.0

آتا

5650

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

یک شنبه

20:40

2017-05-28 20:40:00.0

ایران ایر

341

مشهد

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

21:00

2017-05-28 21:00:00.0

آتا

5606

تهران

لغو شد

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

23:00

2017-05-28 23:00:00.0

آتا

5644

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

23:55

2017-05-28 23:55:00.0

تركيش

882

استانبول

طبق برنامه

A321

ورودی خارجي

دو شنبه

01:40

2017-05-29 01:40:00.0

آتا

5654

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

دو شنبه

06:10

2017-05-29 06:10:00.0

آتا

5602

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

دو شنبه

08:35

2017-05-29 08:35:00.0

ايران اير تور

936

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

دو شنبه

08:40

2017-05-29 08:40:00.0

ماهان

4560

اصفهان

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

دو شنبه

09:50

2017-05-29 09:50:00.0

ماهان

4563

کرمان

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

دو شنبه

09:50

2017-05-29 09:50:00.0

ماهان

1163

بغداد

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

دو شنبه

10:40

2017-05-29 10:40:00.0

آتا

5608

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

دو شنبه

10:45

2017-05-29 10:45:00.0

آتا

5618

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

دو شنبه

12:30

2017-05-29 12:30:00.0

قشم اير

1273

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

12:35

2017-05-29 12:35:00.0

آتا

5616

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

دو شنبه

13:40

2017-05-29 13:40:00.0

ايران اير تور

978

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

دو شنبه

13:45

2017-05-29 13:45:00.0

آتا

6602

استانبول

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

دو شنبه

15:20

2017-05-29 15:20:00.0

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

تركيش

883

استانبول

پرواز کرد(03:05)

A321

خروجي خارجي

یک شنبه

03:15

2017-05-28 03:15:00.0

آتا

5601

تهران

پرواز کرد(05:25)

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

05:30

2017-05-28 05:30:00.0

آتا

5643

تهران

پرواز کرد(06:20)

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

06:00

2017-05-28 06:00:00.0

آتا

5653

تهران

پرواز کرد(07:25)

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

07:20

2017-05-28 07:20:00.0

ایران ایر

340

مشهد

پرواز کرد(07:55)

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

07:45

2017-05-28 07:45:00.0

قشم اير

1270

شيراز

پرواز کرد(08:20)

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

08:00

2017-05-28 08:00:00.0

کاسپين

031

تهران

پرواز کرد(08:46)

MD82

خروجي داخلي

یک شنبه

08:45

2017-05-28 08:45:00.0

آتا

6601

استانبول

پرواز کرد(09:45)

A320

خروجي خارجي

یک شنبه

09:20

2017-05-28 09:20:00.0

آتا

5607

تهران

پرواز کرد(11:50)

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

11:35

2017-05-28 11:35:00.0

قشم اير

1272

تهران

پرواز کرد(13:25)

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

12:45

2017-05-28 12:45:00.0

زاگرس

4140

عسلويه

پرواز کرد(13:03)

MD82

خروجي داخلي

یک شنبه

13:00

2017-05-28 13:00:00.0

آتا

5617

مشهد

پرواز کرد(13:55)

A320

خروجي داخلي

یک شنبه

13:30

2017-05-28 13:30:00.0

آتا

5615

مشهد

پرواز کرد(14:50)

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

14:30

2017-05-28 14:30:00.0

آتا

5603

تهران

پرواز کرد(16:12)

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

16:10

2017-05-28 16:10:00.0

ايران اير تور

901

مشهد

پرواز کرد(16:35)

MD82

خروجي داخلي

یک شنبه

16:15

2017-05-28 16:15:00.0

ایران ایر

442

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

18:25

2017-05-28 18:25:00.0

آسمان

641

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

19:00

2017-05-28 19:00:00.0

ایران ایر

290

اهواز

لغو شد

MD82

خروجي داخلي

یک شنبه

19:05

2017-05-28 19:05:00.0

آتا

5605

تهران

لغو شد

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

20:00

2017-05-28 20:00:00.0

ايران اير تور

937

تهران

لغو شد

MD82

خروجي داخلي

یک شنبه

21:00

2017-05-28 21:00:00.0

ایران ایر

446

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

21:35

2017-05-28 21:35:00.0

آتا

5649

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

یک شنبه

21:40

2017-05-28 21:40:00.0

تركيش

883

استانبول

طبق برنامه

A321

خروجي خارجي

دو شنبه

03:15

2017-05-29 03:15:00.0

آتا

5601

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

دو شنبه

05:30

2017-05-29 05:30:00.0

آتا

5643

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

دو شنبه

06:00

2017-05-29 06:00:00.0

آتا

5653

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

دو شنبه

07:20

2017-05-29 07:20:00.0

آتا

6601

استانبول

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

دو شنبه

09:20

2017-05-29 09:20:00.0

ايران اير تور

901

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

دو شنبه

09:30

2017-05-29 09:30:00.0

ماهان

4562

کرمان

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

دو شنبه

10:50

2017-05-29 10:50:00.0

ماهان

4561

اصفهان

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

دو شنبه

10:50

2017-05-29 10:50:00.0

ماهان

1162

نجف

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

دو شنبه

11:40

2017-05-29 11:40:00.0

آتا

5607

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

دو شنبه

11:45

2017-05-29 11:45:00.0

قشم اير

1272

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

دو شنبه

13:15

2017-05-29 13:15:00.0

آتا

5617

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

دو شنبه

13:30

2017-05-29 13:30:00.0

ايران اير تور

9709

استانبول

طبق برنامه

MD82

خروجي خارجي

دو شنبه

14:30

2017-05-29 14:30:00.0

آتا

5615

مشهد

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

دو شنبه

14:30

2017-05-29 14:30:00.0

آتا

5603

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

دو شنبه

16:10

2017-05-29 16:10:00.0