ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آتا

5654

تهران

نشست(06:30)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

06:10

2017-05-24 06:10:00.0

ایران ایر

447

تهران

لغو شد

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

07:00

2017-05-24 07:00:00.0

ايران اير تور

936

تهران

نشست(07:47)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

چهار شنبه

07:30

2017-05-24 07:30:00.0

قشم اير

1273

تهران

لغو شد

F100

ورودي داخلي

چهار شنبه

07:30

2017-05-24 07:30:00.0

آتا

5602

تهران

نشست(08:43)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

08:35

2017-05-24 08:35:00.0

ماهان

4563

کرمان

نشست(09:52)

BA11

ورودي داخلي

چهار شنبه

09:50

2017-05-24 09:50:00.0

ماهان

4560

اصفهان

نشست(09:52)-پايان تحويل بار

BA11

ورودي داخلي

چهار شنبه

09:50

2017-05-24 09:50:00.0

آتا

5608

تهران

نشست(11:10)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

10:45

2017-05-24 10:45:00.0

آسمان

3777

شيراز

نشست(11:29)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

چهار شنبه

11:35

2017-05-24 11:35:00.0

زاگرس

4141

عسلويه

نشست(11:52)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

12:00

2017-05-24 12:00:00.0

آتا

5618

مشهد

نشست(12:50)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

12:30

2017-05-24 12:30:00.0

ایران ایر

341

مشهد

لغو شد

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

12:35

2017-05-24 12:35:00.0

ايران اير تور

900

مشهد

نشست(13:44)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

13:15

2017-05-24 13:15:00.0

ايران اير تور

978

تهران

لغو شد

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

13:30

2017-05-24 13:30:00.0

آتا

5616

مشهد

نشست(14:25)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

13:40

2017-05-24 13:40:00.0

آتا

6602

استانبول

نشست(15:41)-پايان تحويل بار

A320

ورودی خارجي

چهار شنبه

15:20

2017-05-24 15:20:00.0

کاسپين

6930

تهران

نشست(17:29)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

17:10

2017-05-24 17:10:00.0

ایران ایر

445

تهران

نشست(17:16)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

17:15

2017-05-24 17:15:00.0

آتا

5604

تهران

نشست(19:50)-تحويل بار از تسمه نقاله(1)

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

19:10

2017-05-24 19:10:00.0

آتا

5650

تهران

اعلام تاخير(21:30)

A320

ورودي داخلي

چهار شنبه

20:50

2017-05-24 20:50:00.0

ايران اير تور

9708

استانبول

طبق برنامه

MD82

ورودی خارجي

چهار شنبه

21:25

2017-05-24 21:25:00.0

ايران اير تور

8012

تهران

لغو شد

A320

ورودي داخلي

چهار شنبه

21:55

2017-05-24 21:55:00.0

ایران ایر

448

اصفهان

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

22:00

2017-05-24 22:00:00.0

آتا

5606

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

23:00

2017-05-24 23:00:00.0

آتا

5644

تهران

اعلام تاخير(00:30)

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

23:50

2017-05-24 23:50:00.0

تركيش

882

استانبول

طبق برنامه

A321

ورودی خارجي

پنج شنبه

01:40

2017-05-25 01:40:00.0

کرندون

7543

کایسری

طبق برنامه

B734

ورودی خارجي

پنج شنبه

02:00

2017-05-25 02:00:00.0

آتا

5654

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

06:10

2017-05-25 06:10:00.0

ایران ایر

343

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

07:10

2017-05-25 07:10:00.0

آتا

5602

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

08:35

2017-05-25 08:35:00.0

ايران اير تور

936

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

08:45

2017-05-25 08:45:00.0

آتا

5608

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

10:45

2017-05-25 10:45:00.0

زاگرس

3034

بغداد

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

پنج شنبه

11:00

2017-05-25 11:00:00.0

آتا

5616

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

13:20

2017-05-25 13:20:00.0

آتا

5618

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

15:00

2017-05-25 15:00:00.0

آتا

6602

استانبول

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

پنج شنبه

15:20

2017-05-25 15:20:00.0

آتا

5604

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

19:10

2017-05-25 19:10:00.0

زاگرس

4115

مشهد

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

20:00

2017-05-25 20:00:00.0

زاگرس

4007

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

20:00

2017-05-25 20:00:00.0

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آتا

5601

تهران

پرواز کرد(05:45)

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

05:30

2017-05-24 05:30:00.0

آتا

5643

تهران

پرواز کرد(06:45)

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

06:00

2017-05-24 06:00:00.0

آتا

5653

تهران

پرواز کرد(07:24)

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

07:20

2017-05-24 07:20:00.0

ایران ایر

340

مشهد

لغو شد

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

07:45

2017-05-24 07:45:00.0

قشم اير

1272

تهران

لغو شد

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

08:10

2017-05-24 08:10:00.0

ايران اير تور

901

مشهد

پرواز کرد(08:35)

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

08:30

2017-05-24 08:30:00.0

آتا

6601

استانبول

پرواز کرد(10:05)

A320

خروجي خارجي

چهار شنبه

09:20

2017-05-24 09:20:00.0

ماهان

4561

اصفهان

پرواز کرد(10:59)

BA11

خروجي داخلي

چهار شنبه

10:50

2017-05-24 10:50:00.0

ماهان

4562

کرمان

پرواز کرد(10:59)

BA11

خروجي داخلي

چهار شنبه

10:50

2017-05-24 10:50:00.0

آتا

5607

تهران

پرواز کرد(12:09)

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

11:45

2017-05-24 11:45:00.0

آسمان

3778

شيراز

پرواز کرد(12:15)

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

12:10

2017-05-24 12:10:00.0

زاگرس

4140

عسلويه

پرواز کرد(13:00)

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

13:00

2017-05-24 13:00:00.0

ایران ایر

446

تهران

لغو شد

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

13:20

2017-05-24 13:20:00.0

آتا

5617

مشهد

پرواز کرد(13:54)

A320

خروجي داخلي

چهار شنبه

13:30

2017-05-24 13:30:00.0

آتا

5615

مشهد

پرواز کرد(15:35)

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

14:30

2017-05-24 14:30:00.0

ايران اير تور

9709

استانبول

پرواز کرد(15:10)

MD82

خروجي خارجي

چهار شنبه

14:30

2017-05-24 14:30:00.0

آتا

5603

تهران

پرواز کرد(16:50)

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

16:10

2017-05-24 16:10:00.0

ایران ایر

449

اصفهان

پرواز کرد(18:04)

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

18:00

2017-05-24 18:00:00.0

کاسپين

6931

تهران

پرواز کرد(18:19)

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

18:00

2017-05-24 18:00:00.0

آتا

5605

تهران

پايان پذيرش مسافر - تاخير دارد

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

20:00

2017-05-24 20:00:00.0

ايران اير تور

937

تهران

لغو شد

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

21:00

2017-05-24 21:00:00.0

آتا

5649

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

چهار شنبه

21:50

2017-05-24 21:50:00.0

ايران اير تور

979

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

22:10

2017-05-24 22:10:00.0

ایران ایر

444

تهران

طبق برنامه

A321

خروجي داخلي

چهار شنبه

22:45

2017-05-24 22:45:00.0

ايران اير تور

8013

تهران

لغو شد

A320

خروجي داخلي

چهار شنبه

22:45

2017-05-24 22:45:00.0

کرندون

7544

کایسری

طبق برنامه

B734

خروجي خارجي

پنج شنبه

03:00

2017-05-25 03:00:00.0

تركيش

883

استانبول

طبق برنامه

A321

خروجي خارجي

پنج شنبه

03:15

2017-05-25 03:15:00.0

آتا

5601

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

05:30

2017-05-25 05:30:00.0

آتا

5643

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

06:00

2017-05-25 06:00:00.0

آتا

5653

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

07:20

2017-05-25 07:20:00.0

ایران ایر

342

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

07:45

2017-05-25 07:45:00.0

آتا

6601

استانبول

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

پنج شنبه

09:20

2017-05-25 09:20:00.0

ايران اير تور

901

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

پنج شنبه

09:45

2017-05-25 09:45:00.0

آتا

5607

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

11:45

2017-05-25 11:45:00.0

زاگرس

3033

نجف

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

پنج شنبه

12:30

2017-05-25 12:30:00.0

آتا

5615

مشهد

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

14:30

2017-05-25 14:30:00.0

آتا

5617

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

پنج شنبه

16:00

2017-05-25 16:00:00.0

آتا

5603

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

16:10

2017-05-25 16:10:00.0

آتا

5605

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

20:00

2017-05-25 20:00:00.0