برنامه پروازی حج تمتع سال 1401 فرودگاه تبریز برنامه پروازی حج تمتع سال 1401 فرودگاه تبریز


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1600 مدينه پرواز کرد 03:40 1401/03/24

ايران اير 1510 مدينه پرواز کرد 05:00 1401/03/23

ايران اير 1994 مدينه پرواز کرد 06:40 1401/03/22

ايران اير 1512 مدينه پرواز کرد 11:50 1401/03/23

ايران اير 1996 مدينه پرواز کرد 18:00 1401/03/22

ايران اير 1604 مدينه پرواز کرد 19:20 1401/03/24