برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه تبریز برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه تبریز


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
سعودي 5803 مدينه پرواز کرد ۰۰:۵۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ 10008-10007-10004
سعودي 5801 جده پرواز کرد ۰۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ 11040-11029
سعودي 5819 جده پرواز کرد ۰۴:۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ 11004- 11215 -11008
سعودي 5835 جده پرواز کرد ۰۵:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ 11016-11042-11235
سعودي 5831 مدينه پرواز کرد ۰۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ 10008 _ 10013
سعودي 5833 جده پرواز کرد ۰۷:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ 11255- 11006 -11235
سعودي 5867 مدينه پرواز کرد ۰۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ 10004-10012-10010
سعودي 5815 جده پرواز کرد ۱۵:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ 11029-11198-11043-11046-11004
سعودي 5825 جده پرواز کرد ۱۵:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ 11008-11007-11233
سعودي 5805 جده پرواز کرد ۱۷:۲۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ 11001 - 11030 - 11261
سعودي 5827 جده پرواز کرد ۱۸:۳۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ 11233-11012-11016
سعودي 5839 جده پرواز کرد ۲۰:۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ 11006-11010-11044
سعودي 5871 جده پرواز کرد ۲۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ 11260 - 11021 - 11015