برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه تبریز برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه تبریز


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1553 جده به زمين نشست |02:00 02:05 1398/06/14

11024-11266-11034

ايران اير 1423 جده به زمين نشست |04:05 04:05 1398/06/14

11039 - 11019

ايران اير 1527 جده به زمين نشست |04:10 04:40 1398/06/16

11032-11237-52000-11031

ايران اير 1800 مدينه به زمين نشست 07:00 1398/06/16

ايران اير 1551 مدينه به زمين نشست |06:30 07:45 1398/06/17

11064 - 11038

ايران اير 1455 مدينه به زمين نشست |07:15 07:50 1398/06/12

10013 -10006

ايران اير 1451 جده به زمين نشست |06:50 08:05 1398/06/16

11031-11062

ايران اير 1405 جده به زمين نشست |08:00 09:05 1398/06/14

11034-11241

ايران اير 1455 جده به زمين نشست |08:45 09:50 1398/06/16

1105 -11002

ايران اير 1505 جده به زمين نشست |09:00 10:05 1398/06/15

11047 - 11028

ايران اير 1509 جده به زمين نشست |13:30 11:05 1398/06/15

11028- 11247 -11261

ايران اير 1467 جده به زمين نشست |14:00 15:05 1398/06/16

11002 -11037 -11036

ايران اير 1471 جده به زمين نشست |15:05 16:05 1398/06/16

11036 -11230

ايران اير 1433 جده به زمين نشست |14:45 16:30 1398/06/14

11241-11254-11060

ايران اير 1525 جده به زمين نشست |15:55 17:05 1398/06/15

11261 -11264 -11260

ايران اير 1429 جده به زمين نشست |17:05 18:05 1398/06/14

11060-11023

ايران اير 1403 جده به زمين نشست |18:25 20:05 1398/06/14

11035-11045-11039

ايران اير 1503 جده به زمين نشست |18:25 20:35 1398/06/15

11260 -11032

ايران اير 1573 مدينه به زمين نشست |22:40 21:35 1398/06/13

10001-10110-

ايران اير 1481 مدينه به زمين نشست |21:50 21:50 1398/06/12

10006 _10102 _10001

ايران اير 1561 جده به زمين نشست |22:10 22:35 1398/06/13

11013-11024