ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آتا

5606

تهران

نشست(23:45)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

23:00

2017-05-24 23:00:00.0

آتا

5644

تهران

نشست(02:50)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

23:50

2017-05-24 23:50:00.0

تركيش

882

استانبول

نشست(01:20)

A321

ورودی خارجي

پنج شنبه

01:40

2017-05-25 01:40:00.0

کرندون

7543

کایسری

نشست(02:35)

B734

ورودی خارجي

پنج شنبه

02:00

2017-05-25 02:00:00.0

آتا

5654

تهران

نشست(06:18)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

06:10

2017-05-25 06:10:00.0

ایران ایر

343

تهران

نشست(07:01)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

07:10

2017-05-25 07:10:00.0

آتا

5602

تهران

نشست(08:58)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

08:35

2017-05-25 08:35:00.0

ايران اير تور

936

تهران

نشست(09:28)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

08:45

2017-05-25 08:45:00.0

آتا

5608

تهران

نشست(10:55)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

10:45

2017-05-25 10:45:00.0

زاگرس

3034

بغداد

نشست(11:00)

A320

ورودی خارجي

پنج شنبه

11:30

2017-05-25 11:30:00.0

آتا

5616

مشهد

اعلام ورود(16:10)

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

13:40

2017-05-25 13:40:00.0

آتا

5618

مشهد

اعلام ورود(16:30)

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

15:00

2017-05-25 15:00:00.0

آتا

6602

استانبول

نشست(15:10)

A320

ورودی خارجي

پنج شنبه

15:20

2017-05-25 15:20:00.0

آتا

5604

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

19:10

2017-05-25 19:10:00.0

زاگرس

4115

مشهد

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

20:00

2017-05-25 20:00:00.0

زاگرس

4007

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

20:00

2017-05-25 20:00:00.0

ايران اير تور

900

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

20:25

2017-05-25 20:25:00.0

آتا

5650

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

20:50

2017-05-25 20:50:00.0

آسمان

3777

شيراز

لغو شد

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

21:05

2017-05-25 21:05:00.0

ایران ایر

445

تهران

طبق برنامه

A321

ورودي داخلي

پنج شنبه

21:45

2017-05-25 21:45:00.0

آتا

5606

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

23:00

2017-05-25 23:00:00.0

آتا

5644

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

23:50

2017-05-25 23:50:00.0

تركيش

882

استانبول

طبق برنامه

A321

ورودی خارجي

جمعه

01:40

2017-05-26 01:40:00.0

آتا

6635

نجف

طبق برنامه

MD83

ورودی خارجي

جمعه

08:30

2017-05-26 08:30:00.0

ايران اير تور

936

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

جمعه

08:45

2017-05-26 08:45:00.0

کيش اير

7418

كيش

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

جمعه

10:20

2017-05-26 10:20:00.0

آتا

5608

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

جمعه

10:55

2017-05-26 10:55:00.0

معراج

2873

مشهد

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

جمعه

11:30

2017-05-26 11:30:00.0

ايران اير تور

978

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

جمعه

13:25

2017-05-26 13:25:00.0

آتا

5616

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

جمعه

14:00

2017-05-26 14:00:00.0

آتا

5618

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

جمعه

15:00

2017-05-26 15:00:00.0

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

کرندون

7544

کایسری

پرواز کرد(03:40)

B734

خروجي خارجي

پنج شنبه

03:00

2017-05-25 03:00:00.0

تركيش

883

استانبول

پرواز کرد(02:55)

A321

خروجي خارجي

پنج شنبه

03:15

2017-05-25 03:15:00.0

آتا

5601

تهران

پرواز کرد(05:45)

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

05:30

2017-05-25 05:30:00.0

آتا

5643

تهران

پرواز کرد(06:05)

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

06:00

2017-05-25 06:00:00.0

آتا

5653

تهران

پرواز کرد(07:30)

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

07:20

2017-05-25 07:20:00.0

ایران ایر

342

تهران

پرواز کرد(08:00)

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

07:45

2017-05-25 07:45:00.0

آتا

6601

استانبول

پرواز کرد(10:00)

A320

خروجي خارجي

پنج شنبه

09:20

2017-05-25 09:20:00.0

ايران اير تور

901

مشهد

پرواز کرد(10:20)

MD82

خروجي داخلي

پنج شنبه

09:45

2017-05-25 09:45:00.0

آتا

5607

تهران

پرواز کرد(12:10)

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

11:45

2017-05-25 11:45:00.0

زاگرس

3033

نجف

پرواز کرد(12:20)

A320

خروجي خارجي

پنج شنبه

12:30

2017-05-25 12:30:00.0

آتا

5615

مشهد

پذيرش مسافر در ميز (5)-اعلام تاخير(16:30)

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

14:30

2017-05-25 14:30:00.0

آتا

5617

مشهد

پذيرش مسافر در ميز (6)-

A320

خروجي داخلي

پنج شنبه

16:00

2017-05-25 16:00:00.0

آتا

5603

تهران

پذيرش مسافر در ميز (4)-

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

16:10

2017-05-25 16:10:00.0

آتا

5605

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

20:00

2017-05-25 20:00:00.0

زاگرس

4114

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

پنج شنبه

21:00

2017-05-25 21:00:00.0

ايران اير تور

937

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

پنج شنبه

21:10

2017-05-25 21:10:00.0

زاگرس

4006

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

پنج شنبه

21:30

2017-05-25 21:30:00.0

آسمان

3778

شيراز

لغو شد

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

21:35

2017-05-25 21:35:00.0

آتا

5649

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

پنج شنبه

21:50

2017-05-25 21:50:00.0

ایران ایر

444

تهران

طبق برنامه

A321

خروجي داخلي

پنج شنبه

22:30

2017-05-25 22:30:00.0

تركيش

883

استانبول

طبق برنامه

A321

خروجي خارجي

جمعه

03:15

2017-05-26 03:15:00.0

آتا

6634

نجف

طبق برنامه

MD83

خروجي خارجي

جمعه

05:00

2017-05-26 05:00:00.0

آتا

5643

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

جمعه

06:00

2017-05-26 06:00:00.0

آتا

6601

استانبول

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

جمعه

09:20

2017-05-26 09:20:00.0

ايران اير تور

901

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

جمعه

09:45

2017-05-26 09:45:00.0

کيش اير

7419

كيش

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

جمعه

11:20

2017-05-26 11:20:00.0

آتا

5607

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

جمعه

11:55

2017-05-26 11:55:00.0

معراج

2872

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

جمعه

12:30

2017-05-26 12:30:00.0

ايران اير تور

9709

استانبول

طبق برنامه

MD82

خروجي خارجي

جمعه

14:30

2017-05-26 14:30:00.0

آتا

5615

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

جمعه

14:50

2017-05-26 14:50:00.0