ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ايرتور

IRB936

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

08:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کیش

KIS7418

کیش

طبق برنامه |

A320

جمعه

10:20

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3315

رشت

طبق برنامه |

ATR-42-400

جمعه

10:35

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5608

تهران

طبق برنامه |

737-600

جمعه

10:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

معراج

MRJ2873

مشهد

طبق برنامه |

RJ100

جمعه

11:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB978

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

12:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

قشم

QSM1273

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

14:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5618

مشهد

طبق برنامه |

MD82

جمعه

15:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5616

مشهد

طبق برنامه |

MD82

جمعه

15:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5644

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

17:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC1835

تهران

طبق برنامه |

727-100

جمعه

18:35

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

19:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB900

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-9-40

جمعه

20:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4007

تهران

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

20:05

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5650

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-10-10

جمعه

20:55

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA445

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

21:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN046

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

22:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-10-10

جمعه

23:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه |

100

جمعه

23:35

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB946

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

06:05

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5654

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-7

شنبه

06:10

۱ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN030

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

07:30

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم

QSM1273

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

08:25

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5602

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

08:35

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB936

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

08:40

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4560

اصفهان/کرمان

طبق برنامه |

RJ100

شنبه

09:50

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5608

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-7

شنبه

10:50

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5646

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-7

شنبه

12:30

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5618

مشهد

طبق برنامه |

MD82

شنبه

12:30

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB8012

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

12:50

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم

QSM1215

بندرعباس

طبق برنامه |

100

شنبه

14:40

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5616

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-7

شنبه

15:00

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4115

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-7

شنبه

16:00

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA443

تهران

طبق برنامه |

F-28-1000

شنبه

16:00

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5644

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

17:00

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

19:10

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه |

B737-400

شنبه

19:15

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4007

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-10-30

شنبه

20:05

۱ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN046

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

20:40

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5650

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

20:50

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-10-10

شنبه

23:05

۱ مهر ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه |

B737-400

جمعه

09:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5615

مشهد

طبق برنامه |

737-600

جمعه

10:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3314

رشت

طبق برنامه |

ATR-42-400

جمعه

11:10

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کیش

KIS7419

کیش

طبق برنامه |

A320

جمعه

11:20

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5607

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

12:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

معراج

MRJ2872

مشهد

طبق برنامه |

A320

جمعه

12:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

قشم

QSM1272

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

15:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-9-40

جمعه

15:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5617

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-9-40

جمعه

16:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

16:10

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5643

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:15

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC641

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

19:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

20:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB937

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

21:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4006

تهران

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

21:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA444

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

21:45

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5649

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

21:50

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB979

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

22:10

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

کاسپین

CPN047

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

23:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه |

100

جمعه

23:59

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ5601

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

05:30

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB947

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

07:00

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5653

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

07:10

۱ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN031

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

08:30

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم

QSM1214

بندرعباس

طبق برنامه |

100

شنبه

09:00

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه |

B737-400

شنبه

09:30

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه |

RJ100

شنبه

10:50

۱ مهر ۱۳۹۶

ماهان

IRM4561

اصفهان

طبق برنامه |

RJ100

شنبه

10:50

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5607

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

12:00

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5645

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

13:30

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5617

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-9-40

شنبه

13:30

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB8013

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

13:50

۱ مهر ۱۳۹۶

قشم

QSM1272

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

15:15

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

16:10

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA442

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

16:45

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4006

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-7

شنبه

17:00

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5643

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

18:00

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-7

شنبه

20:00

۱ مهر ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB937

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

20:00

۱ مهر ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4114

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-7

شنبه

21:00

۱ مهر ۱۳۹۶

کاسپین

CPN047

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

21:30

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ5649

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-7

شنبه

21:50

۱ مهر ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آتا

TBZ6602

استانبول

طبق برنامه |

A320

جمعه

12:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

قشم

QSM2102

هامبورگ

طبق برنامه |

A319

جمعه

20:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB9708

استانبول

طبق برنامه |

B737-400

جمعه

20:25

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

آتا

TBZ6640

باکو

طبق برنامه |

MD82

جمعه

22:25

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ترکیش

THY882

استانبول

طبق برنامه |

A321

شنبه

00:40

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ6602

استانبول

طبق برنامه |

MDC-DC-7

شنبه

12:30

۱ مهر ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آتا

TBZ6601

استانبول

پایان پذیرش مسافر |

1396-06-31 07:10

MD82

جمعه

07:00

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

قشم

QSM2103

هامبورگ

پرواز كرد |

1396-06-31 07:55

A319

جمعه

07:40

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB9709

استانبول

طبق برنامه |

B737-400

جمعه

13:30

۳۱ شهريور ۱۳۹۶

ترکیش

THY883

استانبول

طبق برنامه |

A320

شنبه

02:15

۱ مهر ۱۳۹۶

آتا

TBZ6601

استانبول

طبق برنامه |

MD82

شنبه

07:00

۱ مهر ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ