برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه تبریز برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه تبریز


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1553 جده طبق برنامه 02:05 1398/06/13

ايران اير 1423 جده طبق برنامه 04:05 1398/06/14

ايران اير 1527 جده طبق برنامه 04:40 1398/06/15

ايران اير 1551 مدينه طبق برنامه 07:45 1398/06/17

ايران اير 1455 مدينه طبق برنامه 07:50 1398/06/12

ايران اير 1451 جده طبق برنامه 08:05 1398/06/16

ايران اير 1405 جده طبق برنامه 09:05 1398/06/14

ايران اير 1455 جده طبق برنامه 09:50 1398/06/16

ايران اير 1505 جده طبق برنامه 10:05 1398/06/15

ايران اير 1509 جده طبق برنامه 11:05 1398/06/15

ايران اير 1467 جده طبق برنامه 15:05 1398/06/16

ايران اير 1471 جده طبق برنامه 16:05 1398/06/16

ايران اير 1433 جده طبق برنامه 16:30 1398/06/14

ايران اير 1525 جده طبق برنامه 17:05 1398/06/15

ايران اير 1429 جده طبق برنامه 18:05 1398/06/14

ايران اير 1403 جده طبق برنامه 20:05 1398/06/14

ايران اير 1503 جده طبق برنامه 20:35 1398/06/15

ايران اير 1573 مدينه طبق برنامه 21:35 1398/06/13

ايران اير 1481 مدينه طبق برنامه 21:50 1398/06/12

ايران اير 1561 جده طبق برنامه 22:35 1398/06/13