برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه تبریز برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه تبریز


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
سعودي 5803 مدينه پرواز کرد 00:55 1397/05/19 10008-10007-10004
سعودي 5801 جده پرواز کرد 04:00 1397/05/20 11040-11029
سعودي 5819 جده پرواز کرد 04:20 1397/05/22 11004- 11215 -11008
سعودي 5835 جده پرواز کرد 05:50 1397/05/23 11016-11042-11235
سعودي 5831 مدينه پرواز کرد 06:00 1397/05/18 10008 _ 10013
سعودي 5833 جده پرواز کرد 07:50 1397/05/23 11255- 11006 -11235
سعودي 5867 مدينه پرواز کرد 08:30 1397/05/19 10004-10012-10010
سعودي 5815 جده پرواز کرد 15:50 1397/05/21 11029-11198-11043-11046-11004
سعودي 5825 جده پرواز کرد 15:50 1397/05/22 11008-11007-11233
سعودي 5805 جده پرواز کرد 17:25 1397/05/24 11001 - 11030 - 11261
سعودي 5827 جده پرواز کرد 18:35 1397/05/22 11233-11012-11016
سعودي 5839 جده پرواز کرد 20:20 1397/05/23 11006-11010-11044
سعودي 5871 جده پرواز کرد 23:30 1397/05/24 11260 - 11021 - 11015