برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه تبریز برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه تبریز


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
سعودي 5868 مدينه به زمين نشست |05:30 06:25 1397/06/21

11004-11046

سعودي 5808 جده به زمين نشست |06:15 06:45 1397/06/20

10007-10008-10012

سعودي 5842 مدينه به زمين نشست |08:30 08:25 1397/06/22

11007-11012-11016

سعودي 5830 جده به زمين نشست |08:25 08:45 1397/06/20

10007-10010-10012

سعودي 5844 مدينه به زمين نشست |09:00 09:20 1397/06/23

11101-11010

سعودي 5846 مدينه به زمين نشست |10:35 10:30 1397/06/22

11012-11235

سعودي 5844 مدينه به زمين نشست |13:40 13:45 1397/06/21

11008 -11046 - 11215 - 11233

سعودي 5846 مدينه به زمين نشست |14:10 14:25 1397/06/24

11015-11030-49013

سعودي 5800 مدينه به زمين نشست |16:50 15:20 1397/06/23

11006-11044- 11260

سعودي 5848 جده به زمين نشست |19:10 19:15 1397/06/19

10008-10014

سعودي 5800 مدينه به زمين نشست |19:55 20:05 1397/06/22

11042 -11255 - 49001

سعودي 5812 مدينه به زمين نشست |20:05 20:40 1397/06/19

11029-11040

سعودي 5870 مدينه به زمين نشست |21:00 21:25 1397/06/20

11040-11198-11043-11029-

سعودي 5874 مدينه به زمين نشست |21:30 21:30 1397/06/24

110038-11021-11261