Form Records List Form Records List

مسيرهاي پروازي تبريز

مسیرهای پروازی از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریزبه شرخ ذیل خدمتتان اعلام می گردد.

پروازهای داخلی از مبدا فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز به مقاصد:

1- فرودگاه بین المللی مهرآباد

2- فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد

3- فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان

4- فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز

5- فرودگاه بین المللی اهواز

6- فرودگاه بین المللی بندرعباس

7- فرودگاه بین المللی کیش

8- فرودگاه بین المللی قشم

9 فرودگاه عسلویه (خلیج فارس)

و پروازهای خارجی از مبدا فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز به مقاصد:

1- فرودگاه بین المللی آتاتورک استانبول

2- فرودگاه بین المللی نجف

3- فرودگاه بین المللی بغداد

4- فرودگاه بین المللی ایروان

5- فرودگاه بین المللی باکو

6- فرودگاه بین المللی ازمیر

7- فرودگاه بین المللی ادنا

8- فرودگاه بین المللی قیصریه