پارکينگ پارکينگ

parking_tabriz

پارکینگ طبقاتی فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز افتتاح و در حال خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد.این پارکینگ بصورت شبانه روزی می باشد.