نمایش محتوا نمایش محتوا

دستورالعمل بروزرسانی پورتال فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز:

 

1. ویژه نوروز : 15 روز قبل از تحویل سال جدید صفحه ویژه نوروز ایجاد و کلیه اطلاعات اخبار و امکانات مورد نیاز مسافرین محترم در آن درج میگردد.

 

2. ویژه حج : 15 روز قبل از موسم حج تمتع صفحه ویژه حج ایجاد و کلیه اطلاعات و اخبار و امکانات مورد نیاز مسافرین محترم حج در آن درج میگردد.

 

3. اخبار : به محض خدمات رسانی و اخبار جدید توسط روابط عمومی فرودگاه در بخش اخبار درج میگردد.

4. گالری تصاویر :به محض برگزاری مراسم و جلسه ای و رویدادی مهم تصاویر مربوطه توسط روابط عمومی تهیه و در پورتال درج می گردد.

5. بروزرسانی اطلاعات و لینک های پورتال : مطابق بخشنامه های ارسالی جدید تغییرات در پورتال اعمال میگردد.