نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

اتاق مادر و کودک(فرودگاه تبريز)

اتاق ویژه نوزادان جهت رفاه و آرامش نوزادان و مادران در قسمت خروجی ترمینال سه برقرار است.