نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

طرح هاي توسعه فرودگاه تبريز

طرح های توسعه فرودگاه های بین المللی شهید مدنی تبریز در حال حاضر عبارتند از

1- احداث ترمینال بین المللی فرودگاه تبریز

2-احداث ترمینال بار کارگو

3- احداث پارکینگ طبقاتی( افتتاح شد)

4- احداث مرکز تعمیر و نگهداری هواپیما

5-  توسعه اپرون