مدیران مدیران

مديران - فرودگاه تبريز

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن داخلی

شماره تلفن

دورنگار

پست الکترونیک

1

مصطفی صفایی مدیر کل 1100 35260400 35260414 safaei@airport.ir

2

محمد تقی یدالهی معاونت اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع انسانی 1104 35235832 35260414 m.yadollahi@airport.ir

3

محمدعلی نائل قراملکی معاون عملیات فرودگاهی 1103 35260402 35260414 nael@airport.ir

4

عظیم طهماسبی معاون عملیات هوانوردی 1102 35234709 35260414 atahmasebi@airport.ir

5

محمد حاجی پور رئیس فرودگاه سهند   04137452525 04137452224 m.hajipour@airport.ir