نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

شعبات بانکها فرودگاه تبريز

بانک های ملی و ملت  در سالن اصلی فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز با ایجاد شعبه اقدام به ارائه خدمات بانکی به مردم و مسافران , پرسنل نموده اند.