نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

تلفن هاي پاسخگو تبريز
عنوان مقدار
تلفن گویای اطلاعات پرواز 4 - 35234701 - 041 و 199 
شماره فاکس 35260414 - 041
دفتر مدیر کل 35260400 - 041
مرکز تلفن فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز 35260405 - 041
پیام گیر 041 - 35260405
رئیس اداره حراست 35234710 - 041
روابط عمومی 32606136 - 041
شماره سامانه پیام کوتاه 30000199
آدرس پستی: تبریز - فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز کد پستی  5189613131
پست الکترونیکی   tabriz.info@airport.ir