پارکينگ پارکينگ

پارکينگ ( فرودگاه تبريز)

پارکینگ طبقاتی فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز افتتاح و در حال خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد.این پارکینگ بصورت شبانه روزی می باشد.

  تلفن تماس پارکینگ طبقاتی :                    32605926 - 041