پارکينگ پارکينگ

پارکينگ ( فرودگاه تبريز)

پارکینگ طبقاتی فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز افتتاح و در حال خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد.این پارکینگ بصورت شبانه روزی می باشد.

 

لیست تعرفه خدمات پارکینگ

 عنوان مبلغ
ورودیه پارکینگ 12000 ریال
هر ساعت پارک 8000 ریال
شبانه روزی 70000 ریال