میز خدمت - الکترونیکی میز خدمت - الکترونیکی

 

خدمات الکترونیکی

شناسنامه خدمات عنوان خدمت بستر ارائه خدمت توضیح خدمت راهنمای خدمت                   پشتیبانی                

پیوند به صفحه خدمات در

سامانه مدیریت خدمات دولت

سوالات متداول توافقنامه سطح خدمات نظرسنجی
13051753000 ارائه خدمات ترافيک هوائي کاملا الکترونیکی

پاسخگویی کاربری : 02144544123

پاسخگویی راهبری : 02163146666

13051754000 ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر غیر الکترونیکی  

شماره پاسخگویی : 41998550 - 041

199

 
13051755000 ارائه محل استقرار و زير ساختهاي فرودگاهي   غیر الکترونیکی  

شماره پاسخگویی : 41998407 - 041

 
13051756000 صدور مجوز تردد دسترسي   غیر الکترونیکی  

شماره پاسخگویی : 35234710  - 041

041-41996061

 
13051757000 اعلان پرواز    کاملا الکترونیکی شماره پاسخگویی : 199

 

 

اعلان پرواز

 

خدمات الکترونیکی مدیریت ترافیک هوایی ATS

 

شناسنامه فرآیندهای خدمات

 

فرآیندها

 

انتقادات و پیشنهادات

 

اطلاعات مورد نیاز مسافران