خوش آمدید — امروز سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
پروازهای داخلی
پروازهای بین المللی
arr-dom
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5246 تهران نشست(23:27)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي دو شنبه 23:10 2016-06-27 23:10:00
آتا 5254 تهران نشست(07:46)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي سه شنبه 07:35 2016-06-28 07:35:00
ايران اير تور 946 تهران نشست(08:55)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي سه شنبه 09:00 2016-06-28 09:00:00
آتا 5202 تهران نشست(09:20) MD83 ورودي داخلي سه شنبه 09:20 2016-06-28 09:20:00
ماهان 4560 اصفهان نشست(09:34)-پايان تحويل بار BA11 ورودي داخلي سه شنبه 09:50 2016-06-28 09:50:00
کيش اير 7418 كيش نشست(10:10)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي سه شنبه 10:30 2016-06-28 10:30:00
معراج 2873 مشهد نشست(11:20)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي سه شنبه 11:30 2016-06-28 11:30:00
قشم اير 1273 تهران لغو شد A320 ورودي داخلي سه شنبه 12:35 2016-06-28 12:35:00
آتا 5216 مشهد تاخير دارد MD83 ورودي داخلي سه شنبه 12:50 2016-06-28 12:50:00
آتا 5204 تهران لغو شد MD83 ورودي داخلي سه شنبه 13:20 2016-06-28 13:20:00
ايران اير تور 900 مشهد اعلام ورود(14:30) MD82 ورودي داخلي سه شنبه 14:30 2016-06-28 14:30:00
آتا 5248 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 15:10 2016-06-28 15:10:00
کاسپين 4330 تهران لغو شد B732 ورودي داخلي سه شنبه 16:00 2016-06-28 16:00:00
آتا 5206 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 17:30 2016-06-28 17:30:00
آسمان 640 تهران لغو شد F100 ورودي داخلي سه شنبه 18:05 2016-06-28 18:05:00
کاسپين 046 تهران طبق برنامه B722 ورودي داخلي سه شنبه 20:05 2016-06-28 20:05:00
ایران ایر 445 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 21:10 2016-06-28 21:10:00
آتا 5208 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 21:55 2016-06-28 21:55:00
آتا 5250 تهران لغو شد MD83 ورودي داخلي سه شنبه 22:30 2016-06-28 22:30:00
آتا 5246 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 23:05 2016-06-28 23:05:00
آتا 5244 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 23:50 2016-06-28 23:50:00
ایران ایر 447 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 06:45 2016-06-29 06:45:00
آتا 5254 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 07:35 2016-06-29 07:35:00
ايران اير تور 946 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 09:00 2016-06-29 09:00:00
آتا 5202 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 09:20 2016-06-29 09:20:00
قشم اير 1273 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 10:55 2016-06-29 10:55:00
ایران ایر 341 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 12:10 2016-06-29 12:10:00
آتا 5216 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 12:50 2016-06-29 12:50:00
کاسپين 4346 عسلويه طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 13:00 2016-06-29 13:00:00
آتا 5204 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 13:20 2016-06-29 13:20:00
arr-int
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
تركيش 882 استانبول نشست(01:10) A320 ورودی خارجي سه شنبه 01:20 2016-06-28 01:20:00
آتا 5402 استانبول نشست(02:28) A320 ورودی خارجي سه شنبه 02:40 2016-06-28 02:40:00
تركيش 882 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي چهار شنبه 01:20 2016-06-29 01:20:00
آتا 5420 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي چهار شنبه 05:40 2016-06-29 05:40:00
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5246 تهران نشست(23:27)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي دو شنبه 23:10 2016-06-27 23:10:00
تركيش 882 استانبول نشست(01:10) A320 ورودی خارجي سه شنبه 01:20 2016-06-28 01:20:00
آتا 5402 استانبول نشست(02:28) A320 ورودی خارجي سه شنبه 02:40 2016-06-28 02:40:00
آتا 5254 تهران نشست(07:46)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي سه شنبه 07:35 2016-06-28 07:35:00
ايران اير تور 946 تهران نشست(08:55)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي سه شنبه 09:00 2016-06-28 09:00:00
آتا 5202 تهران نشست(09:20) MD83 ورودي داخلي سه شنبه 09:20 2016-06-28 09:20:00
ماهان 4560 اصفهان نشست(09:34)-پايان تحويل بار BA11 ورودي داخلي سه شنبه 09:50 2016-06-28 09:50:00
کيش اير 7418 كيش نشست(10:10)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي سه شنبه 10:30 2016-06-28 10:30:00
معراج 2873 مشهد نشست(11:20)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي سه شنبه 11:30 2016-06-28 11:30:00
قشم اير 1273 تهران لغو شد A320 ورودي داخلي سه شنبه 12:35 2016-06-28 12:35:00
آتا 5216 مشهد تاخير دارد MD83 ورودي داخلي سه شنبه 12:50 2016-06-28 12:50:00
آتا 5204 تهران لغو شد MD83 ورودي داخلي سه شنبه 13:20 2016-06-28 13:20:00
ايران اير تور 900 مشهد اعلام ورود(14:30) MD82 ورودي داخلي سه شنبه 14:30 2016-06-28 14:30:00
آتا 5248 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 15:10 2016-06-28 15:10:00
کاسپين 4330 تهران لغو شد B732 ورودي داخلي سه شنبه 16:00 2016-06-28 16:00:00
آتا 5206 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 17:30 2016-06-28 17:30:00
آسمان 640 تهران لغو شد F100 ورودي داخلي سه شنبه 18:05 2016-06-28 18:05:00
کاسپين 046 تهران طبق برنامه B722 ورودي داخلي سه شنبه 20:05 2016-06-28 20:05:00
ایران ایر 445 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 21:10 2016-06-28 21:10:00
آتا 5208 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 21:55 2016-06-28 21:55:00
آتا 5250 تهران لغو شد MD83 ورودي داخلي سه شنبه 22:30 2016-06-28 22:30:00
آتا 5246 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 23:05 2016-06-28 23:05:00
آتا 5244 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 23:50 2016-06-28 23:50:00
تركيش 882 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي چهار شنبه 01:20 2016-06-29 01:20:00
آتا 5420 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي چهار شنبه 05:40 2016-06-29 05:40:00
ایران ایر 447 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 06:45 2016-06-29 06:45:00
آتا 5254 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 07:35 2016-06-29 07:35:00
ايران اير تور 946 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 09:00 2016-06-29 09:00:00
آتا 5202 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 09:20 2016-06-29 09:20:00
قشم اير 1273 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 10:55 2016-06-29 10:55:00
ایران ایر 341 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 12:10 2016-06-29 12:10:00
آتا 5216 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 12:50 2016-06-29 12:50:00
کاسپين 4346 عسلويه طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 13:00 2016-06-29 13:00:00
آتا 5204 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 13:20 2016-06-29 13:20:00
dep-dom
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5201 تهران پرواز کرد(05:57) MD83 خروجي داخلي سه شنبه 06:00 2016-06-28 06:00:00
آتا 5243 تهران پرواز کرد(07:08) MD83 خروجي داخلي سه شنبه 07:00 2016-06-28 07:00:00
آتا 5245 تهران پرواز کرد(08:20) A320 خروجي داخلي سه شنبه 08:00 2016-06-28 08:00:00
آتا 5215 مشهد پرواز کرد(11:55) A320 خروجي داخلي سه شنبه 08:10 2016-06-28 08:10:00
ايران اير تور 901 مشهد پرواز کرد(09:55) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 09:45 2016-06-28 09:45:00
آتا 5203 تهران پرواز کرد(10:10) MD83 خروجي داخلي سه شنبه 10:10 2016-06-28 10:10:00
ماهان 4561 اصفهان پرواز کرد(11:00) BA11 خروجي داخلي سه شنبه 10:50 2016-06-28 10:50:00
ماهان 4562 کرمان پرواز کرد(11:00) A320 خروجي داخلي سه شنبه 10:50 2016-06-28 10:50:00
کيش اير 7419 كيش پرواز کرد(11:20) F100 خروجي داخلي سه شنبه 11:15 2016-06-28 11:15:00
معراج 2872 مشهد پرواز کرد(12:35) A320 خروجي داخلي سه شنبه 12:30 2016-06-28 12:30:00
قشم اير 1272 تهران لغو شد F100 خروجي داخلي سه شنبه 13:20 2016-06-28 13:20:00
آتا 5253 تهران اعلام تاخير(16:00) MD83 خروجي داخلي سه شنبه 13:30 2016-06-28 13:30:00
آتا 5205 تهران لغو شد MD83 خروجي داخلي سه شنبه 14:30 2016-06-28 14:30:00
ايران اير تور 947 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 15:30 2016-06-28 15:30:00
آتا 5247 تهران اعلام تاخير(17:30) A320 خروجي داخلي سه شنبه 16:30 2016-06-28 16:30:00
کاسپين 4331 تهران لغو شد B722 ورودي داخلي سه شنبه 16:55 2016-06-28 16:55:00
آتا 5207 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي سه شنبه 18:30 2016-06-28 18:30:00
آسمان 641 تهران لغو شد F100 خروجي داخلي سه شنبه 19:00 2016-06-28 19:00:00
کاسپين 047 تهران طبق برنامه B722 خروجي داخلي سه شنبه 21:00 2016-06-28 21:00:00
ایران ایر 444 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 21:45 2016-06-28 21:45:00
آتا 5249 تهران لغو شد MD83 خروجي داخلي سه شنبه 23:00 2016-06-28 23:00:00
آتا 5201 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 06:00 2016-06-29 06:00:00
آتا 5243 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 07:00 2016-06-29 07:00:00
ایران ایر 340 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 07:20 2016-06-29 07:20:00
آتا 5245 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي چهار شنبه 08:00 2016-06-29 08:00:00
آتا 5215 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي چهار شنبه 08:10 2016-06-29 08:10:00
ايران اير تور 901 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 09:45 2016-06-29 09:45:00
آتا 5203 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 10:10 2016-06-29 10:10:00
قشم اير 1272 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 11:40 2016-06-29 11:40:00
ایران ایر 446 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 12:45 2016-06-29 12:45:00
آتا 5253 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 13:30 2016-06-29 13:30:00
کاسپين 4347 عسلويه طبق برنامه B722 خروجي داخلي چهار شنبه 14:00 2016-06-29 14:00:00
dep-int
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
تركيش 883 استانبول پرواز کرد(03:06) A320 خروجي خارجي سه شنبه 03:10 2016-06-28 03:10:00
آتا 5419 استانبول/استانبول طبق برنامه MD83 خروجي خارجي سه شنبه 23:40 2016-06-28 23:40:00
تركيش 883 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي چهار شنبه 03:10 2016-06-29 03:10:00
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
تركيش 883 استانبول پرواز کرد(03:06) A320 خروجي خارجي سه شنبه 03:10 2016-06-28 03:10:00
آتا 5201 تهران پرواز کرد(05:57) MD83 خروجي داخلي سه شنبه 06:00 2016-06-28 06:00:00
آتا 5243 تهران پرواز کرد(07:08) MD83 خروجي داخلي سه شنبه 07:00 2016-06-28 07:00:00
آتا 5245 تهران پرواز کرد(08:20) A320 خروجي داخلي سه شنبه 08:00 2016-06-28 08:00:00
آتا 5215 مشهد پرواز کرد(11:55) A320 خروجي داخلي سه شنبه 08:10 2016-06-28 08:10:00
ايران اير تور 901 مشهد پرواز کرد(09:55) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 09:45 2016-06-28 09:45:00
آتا 5203 تهران پرواز کرد(10:10) MD83 خروجي داخلي سه شنبه 10:10 2016-06-28 10:10:00
ماهان 4561 اصفهان پرواز کرد(11:00) BA11 خروجي داخلي سه شنبه 10:50 2016-06-28 10:50:00
ماهان 4562 کرمان پرواز کرد(11:00) A320 خروجي داخلي سه شنبه 10:50 2016-06-28 10:50:00
کيش اير 7419 كيش پرواز کرد(11:20) F100 خروجي داخلي سه شنبه 11:15 2016-06-28 11:15:00
معراج 2872 مشهد پرواز کرد(12:35) A320 خروجي داخلي سه شنبه 12:30 2016-06-28 12:30:00
قشم اير 1272 تهران لغو شد F100 خروجي داخلي سه شنبه 13:20 2016-06-28 13:20:00
آتا 5253 تهران اعلام تاخير(16:00) MD83 خروجي داخلي سه شنبه 13:30 2016-06-28 13:30:00
آتا 5205 تهران لغو شد MD83 خروجي داخلي سه شنبه 14:30 2016-06-28 14:30:00
ايران اير تور 947 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 15:30 2016-06-28 15:30:00
آتا 5247 تهران اعلام تاخير(17:30) A320 خروجي داخلي سه شنبه 16:30 2016-06-28 16:30:00
کاسپين 4331 تهران لغو شد B722 ورودي داخلي سه شنبه 16:55 2016-06-28 16:55:00
آتا 5207 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي سه شنبه 18:30 2016-06-28 18:30:00
آسمان 641 تهران لغو شد F100 خروجي داخلي سه شنبه 19:00 2016-06-28 19:00:00
کاسپين 047 تهران طبق برنامه B722 خروجي داخلي سه شنبه 21:00 2016-06-28 21:00:00
ایران ایر 444 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 21:45 2016-06-28 21:45:00
آتا 5249 تهران لغو شد MD83 خروجي داخلي سه شنبه 23:00 2016-06-28 23:00:00
آتا 5419 استانبول/استانبول طبق برنامه MD83 خروجي خارجي سه شنبه 23:40 2016-06-28 23:40:00
تركيش 883 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي چهار شنبه 03:10 2016-06-29 03:10:00
آتا 5201 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 06:00 2016-06-29 06:00:00
آتا 5243 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 07:00 2016-06-29 07:00:00
ایران ایر 340 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 07:20 2016-06-29 07:20:00
آتا 5245 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي چهار شنبه 08:00 2016-06-29 08:00:00
آتا 5215 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي چهار شنبه 08:10 2016-06-29 08:10:00
ايران اير تور 901 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 09:45 2016-06-29 09:45:00
آتا 5203 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 10:10 2016-06-29 10:10:00
قشم اير 1272 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 11:40 2016-06-29 11:40:00
ایران ایر 446 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 12:45 2016-06-29 12:45:00
آتا 5253 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 13:30 2016-06-29 13:30:00
کاسپين 4347 عسلويه طبق برنامه B722 خروجي داخلي چهار شنبه 14:00 2016-06-29 14:00:00