خوش آمدید — امروز پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
پروازهای داخلی
پروازهای بین المللی
arr-dom
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5204 تهران نشست(16:20)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 13:20 2016-08-31 13:20:00
ايران اير تور 900 مشهد نشست(15:06)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 14:30 2016-08-31 14:30:00
کاسپين 4330 تهران نشست(17:10)-پايان تحويل بار B732 ورودي داخلي چهار شنبه 16:00 2016-08-31 16:00:00
آتا 5242 تهران نشست(18:34)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 16:15 2016-08-31 16:15:00
آسمان 3777 شيراز نشست(20:49)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي چهار شنبه 17:40 2016-08-31 17:40:00
آتا 5206 تهران نشست(22:14)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي چهار شنبه 17:50 2016-08-31 17:50:00
ايران اير تور 986 تهران نشست(19:29)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 19:00 2016-08-31 19:00:00
آتا 5250 تهران لغو شد A320 ورودي داخلي چهار شنبه 19:40 2016-08-31 19:40:00
کاسپين 046 تهران نشست(20:20)-پايان تحويل بار B722 ورودي داخلي چهار شنبه 19:45 2016-08-31 19:45:00
آتا 5248 تهران نشست(05:45) - تحويل بار از تسمه نقاله MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 21:05 2016-08-31 21:05:00
آتا 5208 تهران لغو شد MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 21:55 2016-08-31 21:55:00
آتا 5246 تهران نشست(00:17)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي چهار شنبه 22:30 2016-08-31 22:30:00
آتا 5254 تهران اعلام ورود(06:30) MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 06:30 2016-09-01 06:30:00
ایران ایر 343 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي پنج شنبه 06:30 2016-09-01 06:30:00
ايران اير تور 946 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 09:00 2016-09-01 09:00:00
آتا 5202 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 09:20 2016-09-01 09:20:00
تابان 6289 مشهد لغو شد B752 ورودي داخلي پنج شنبه 11:30 2016-09-01 11:30:00
آتا 5218 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي پنج شنبه 12:00 2016-09-01 12:00:00
آتا 5210 كيش طبق برنامه MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 12:50 2016-09-01 12:50:00
آتا 5204 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 13:00 2016-09-01 13:00:00
آتا 5216 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 13:30 2016-09-01 13:30:00
آتا 5248 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 14:00 2016-09-01 14:00:00
ايران اير تور 900 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 14:30 2016-09-01 14:30:00
ایران ایر 443 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي پنج شنبه 16:40 2016-09-01 16:40:00
آتا 5206 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 17:30 2016-09-01 17:30:00
آتا 5244 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 17:50 2016-09-01 17:50:00
زاگرس 4009 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 20:15 2016-09-01 20:15:00
آتا 5208 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 21:45 2016-09-01 21:45:00
زاگرس 4115 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي پنج شنبه 22:00 2016-09-01 22:00:00
آتا 5242 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي پنج شنبه 22:05 2016-09-01 22:05:00
آتا 5246 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي پنج شنبه 22:30 2016-09-01 22:30:00
arr-int
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
تركيش 882 استانبول نشست(01:19) A320 ورودی خارجي پنج شنبه 00:50 2016-09-01 00:50:00
کرندون 4253 قيصريه نشست(01:25) A320 ورودی خارجي پنج شنبه 02:00 2016-09-01 02:00:00
آتا 5402 استانبول نشست(02:14) A320 ورودی خارجي پنج شنبه 02:40 2016-09-01 02:40:00
تركيش 3015 ازمير لغو شد A320 ورودی خارجي پنج شنبه 04:05 2016-09-01 04:05:00
آزال 8117 باكو طبق برنامه A320 ورودی خارجي پنج شنبه 11:20 2016-09-01 11:20:00
آتا 5417 باكو طبق برنامه A320 ورودی خارجي پنج شنبه 18:00 2016-09-01 18:00:00
تركيش 882 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي جمعه 00:50 2016-09-02 00:50:00
پگاسوس 6242 آدانا طبق برنامه A320 ورودی خارجي جمعه 02:50 2016-09-02 02:50:00
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5204 تهران نشست(16:20)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 13:20 2016-08-31 13:20:00
ايران اير تور 900 مشهد نشست(15:06)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 14:30 2016-08-31 14:30:00
کاسپين 4330 تهران نشست(17:10)-پايان تحويل بار B732 ورودي داخلي چهار شنبه 16:00 2016-08-31 16:00:00
آتا 5242 تهران نشست(18:34)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 16:15 2016-08-31 16:15:00
آسمان 3777 شيراز نشست(20:49)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي چهار شنبه 17:40 2016-08-31 17:40:00
آتا 5206 تهران نشست(22:14)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي چهار شنبه 17:50 2016-08-31 17:50:00
ايران اير تور 986 تهران نشست(19:29)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 19:00 2016-08-31 19:00:00
آتا 5250 تهران لغو شد A320 ورودي داخلي چهار شنبه 19:40 2016-08-31 19:40:00
کاسپين 046 تهران نشست(20:20)-پايان تحويل بار B722 ورودي داخلي چهار شنبه 19:45 2016-08-31 19:45:00
آتا 5248 تهران نشست(05:45) - تحويل بار از تسمه نقاله MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 21:05 2016-08-31 21:05:00
آتا 5208 تهران لغو شد MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 21:55 2016-08-31 21:55:00
آتا 5246 تهران نشست(00:17)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي چهار شنبه 22:30 2016-08-31 22:30:00
تركيش 882 استانبول نشست(01:19) A320 ورودی خارجي پنج شنبه 00:50 2016-09-01 00:50:00
کرندون 4253 قيصريه نشست(01:25) A320 ورودی خارجي پنج شنبه 02:00 2016-09-01 02:00:00
آتا 5402 استانبول نشست(02:14) A320 ورودی خارجي پنج شنبه 02:40 2016-09-01 02:40:00
تركيش 3015 ازمير لغو شد A320 ورودی خارجي پنج شنبه 04:05 2016-09-01 04:05:00
ایران ایر 343 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي پنج شنبه 06:30 2016-09-01 06:30:00
آتا 5254 تهران اعلام ورود(06:30) MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 06:30 2016-09-01 06:30:00
ايران اير تور 946 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 09:00 2016-09-01 09:00:00
آتا 5202 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 09:20 2016-09-01 09:20:00
آزال 8117 باكو طبق برنامه A320 ورودی خارجي پنج شنبه 11:20 2016-09-01 11:20:00
تابان 6289 مشهد لغو شد B752 ورودي داخلي پنج شنبه 11:30 2016-09-01 11:30:00
آتا 5218 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي پنج شنبه 12:00 2016-09-01 12:00:00
آتا 5210 كيش طبق برنامه MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 12:50 2016-09-01 12:50:00
آتا 5204 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 13:00 2016-09-01 13:00:00
آتا 5216 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 13:30 2016-09-01 13:30:00
آتا 5248 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 14:00 2016-09-01 14:00:00
ايران اير تور 900 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 14:30 2016-09-01 14:30:00
ایران ایر 443 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي پنج شنبه 16:40 2016-09-01 16:40:00
آتا 5206 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 17:30 2016-09-01 17:30:00
آتا 5244 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 17:50 2016-09-01 17:50:00
آتا 5417 باكو طبق برنامه A320 ورودی خارجي پنج شنبه 18:00 2016-09-01 18:00:00
زاگرس 4009 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 20:15 2016-09-01 20:15:00
آتا 5208 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 21:45 2016-09-01 21:45:00
زاگرس 4115 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي پنج شنبه 22:00 2016-09-01 22:00:00
آتا 5242 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي پنج شنبه 22:05 2016-09-01 22:05:00
آتا 5246 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي پنج شنبه 22:30 2016-09-01 22:30:00
تركيش 882 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي جمعه 00:50 2016-09-02 00:50:00
پگاسوس 6242 آدانا طبق برنامه A320 ورودی خارجي جمعه 02:50 2016-09-02 02:50:00
dep-dom
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
کاسپين 4347 عسلويه پرواز کرد(14:40) B722 خروجي داخلي چهار شنبه 14:00 2016-08-31 14:00:00
آتا 5205 تهران پرواز کرد(15:05) MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 14:30 2016-08-31 14:30:00
ايران اير تور 947 تهران پرواز کرد(16:05) MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 15:30 2016-08-31 15:30:00
آتا 5241 تهران پرواز کرد(17:51) MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 17:00 2016-08-31 17:00:00
کاسپين 4331 تهران پرواز کرد(18:04) MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 17:00 2016-08-31 17:00:00
آسمان 3778 شيراز پرواز کرد(21:50) F100 خروجي داخلي چهار شنبه 18:10 2016-08-31 18:10:00
آتا 5207 تهران لغو شد MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 18:30 2016-08-31 18:30:00
ايران اير تور 987 تهران پرواز کرد(20:32) MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 20:00 2016-08-31 20:00:00
کاسپين 047 تهران پرواز کرد(21:23) B722 خروجي داخلي چهار شنبه 20:45 2016-08-31 20:45:00
آتا 5247 تهران پرواز کرد(23:35) MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 22:00 2016-08-31 22:00:00
آتا 5201 تهران پرواز کرد(06:05) MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 06:00 2016-09-01 06:00:00
آتا 5243 تهران پذيرش مسافر در ميز (5)- MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 07:00 2016-09-01 07:00:00
ایران ایر 342 تهران پذيرش مسافر در ميز (10,8,9)- F100 خروجي داخلي پنج شنبه 07:15 2016-09-01 07:15:00
آتا 5209 كيش پذيرش مسافر در ميز (3)- MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 07:25 2016-09-01 07:25:00
آتا 5245 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي پنج شنبه 08:00 2016-09-01 08:00:00
ايران اير تور 901 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي پنج شنبه 09:45 2016-09-01 09:45:00
آتا 5203 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 10:10 2016-09-01 10:10:00
تابان 6290 مشهد لغو شد B752 خروجي داخلي پنج شنبه 12:30 2016-09-01 12:30:00
آتا 5217 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي پنج شنبه 13:00 2016-09-01 13:00:00
آتا 5253 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 13:50 2016-09-01 13:50:00
آتا 5205 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 14:00 2016-09-01 14:00:00
آتا 5215 مشهد طبق برنامه MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 14:20 2016-09-01 14:20:00
ايران اير تور 947 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي پنج شنبه 15:30 2016-09-01 15:30:00
ایران ایر 442 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي پنج شنبه 17:15 2016-09-01 17:15:00
آتا 5207 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 18:30 2016-09-01 18:30:00
آتا 5241 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 19:00 2016-09-01 19:00:00
آتا 5247 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 19:00 2016-09-01 19:00:00
زاگرس 4008 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 21:30 2016-09-01 21:30:00
زاگرس 4114 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي پنج شنبه 23:00 2016-09-01 23:00:00
dep-int
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5401 استانبول پرواز کرد(20:52) A320 خروجي خارجي چهار شنبه 20:40 2016-08-31 20:40:00
کرندون 4254 قيصريه پرواز کرد(02:56) A320 خروجي خارجي پنج شنبه 03:00 2016-09-01 03:00:00
تركيش 883 استانبول پرواز کرد(03:18) A320 خروجي خارجي پنج شنبه 03:10 2016-09-01 03:10:00
تركيش 3014 ازمير لغو شد A320 خروجي خارجي پنج شنبه 05:05 2016-09-01 05:05:00
آزال 8118 باكو طبق برنامه A320 خروجي خارجي پنج شنبه 12:20 2016-09-01 12:20:00
آتا 5418 باكو طبق برنامه A320 خروجي خارجي پنج شنبه 15:00 2016-09-01 15:00:00
تركيش 883 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي جمعه 03:10 2016-09-02 03:10:00
پگاسوس 6243 آدانا طبق برنامه B742 ورودي داخلي جمعه 03:30 2016-09-02 03:30:00
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
کاسپين 4347 عسلويه پرواز کرد(14:40) B722 خروجي داخلي چهار شنبه 14:00 2016-08-31 14:00:00
آتا 5205 تهران پرواز کرد(15:05) MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 14:30 2016-08-31 14:30:00
ايران اير تور 947 تهران پرواز کرد(16:05) MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 15:30 2016-08-31 15:30:00
آتا 5241 تهران پرواز کرد(17:51) MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 17:00 2016-08-31 17:00:00
کاسپين 4331 تهران پرواز کرد(18:04) MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 17:00 2016-08-31 17:00:00
آسمان 3778 شيراز پرواز کرد(21:50) F100 خروجي داخلي چهار شنبه 18:10 2016-08-31 18:10:00
آتا 5207 تهران لغو شد MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 18:30 2016-08-31 18:30:00
ايران اير تور 987 تهران پرواز کرد(20:32) MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 20:00 2016-08-31 20:00:00
آتا 5401 استانبول پرواز کرد(20:52) A320 خروجي خارجي چهار شنبه 20:40 2016-08-31 20:40:00
کاسپين 047 تهران پرواز کرد(21:23) B722 خروجي داخلي چهار شنبه 20:45 2016-08-31 20:45:00
آتا 5247 تهران پرواز کرد(23:35) MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 22:00 2016-08-31 22:00:00
کرندون 4254 قيصريه پرواز کرد(02:56) A320 خروجي خارجي پنج شنبه 03:00 2016-09-01 03:00:00
تركيش 883 استانبول پرواز کرد(03:18) A320 خروجي خارجي پنج شنبه 03:10 2016-09-01 03:10:00
تركيش 3014 ازمير لغو شد A320 خروجي خارجي پنج شنبه 05:05 2016-09-01 05:05:00
آتا 5201 تهران پرواز کرد(06:05) MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 06:00 2016-09-01 06:00:00
آتا 5243 تهران پذيرش مسافر در ميز (5)- MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 07:00 2016-09-01 07:00:00
ایران ایر 342 تهران پذيرش مسافر در ميز (10,8,9)- F100 خروجي داخلي پنج شنبه 07:15 2016-09-01 07:15:00
آتا 5209 كيش پذيرش مسافر در ميز (3)- MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 07:25 2016-09-01 07:25:00
آتا 5245 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي پنج شنبه 08:00 2016-09-01 08:00:00
ايران اير تور 901 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي پنج شنبه 09:45 2016-09-01 09:45:00
آتا 5203 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 10:10 2016-09-01 10:10:00
آزال 8118 باكو طبق برنامه A320 خروجي خارجي پنج شنبه 12:20 2016-09-01 12:20:00
تابان 6290 مشهد لغو شد B752 خروجي داخلي پنج شنبه 12:30 2016-09-01 12:30:00
آتا 5217 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي پنج شنبه 13:00 2016-09-01 13:00:00
آتا 5253 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 13:50 2016-09-01 13:50:00
آتا 5205 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 14:00 2016-09-01 14:00:00
آتا 5215 مشهد طبق برنامه MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 14:20 2016-09-01 14:20:00
آتا 5418 باكو طبق برنامه A320 خروجي خارجي پنج شنبه 15:00 2016-09-01 15:00:00
ايران اير تور 947 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي پنج شنبه 15:30 2016-09-01 15:30:00
ایران ایر 442 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي پنج شنبه 17:15 2016-09-01 17:15:00
آتا 5207 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 18:30 2016-09-01 18:30:00
آتا 5241 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 19:00 2016-09-01 19:00:00
آتا 5247 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 19:00 2016-09-01 19:00:00
زاگرس 4008 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي پنج شنبه 21:30 2016-09-01 21:30:00
زاگرس 4114 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي پنج شنبه 23:00 2016-09-01 23:00:00
تركيش 883 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي جمعه 03:10 2016-09-02 03:10:00
پگاسوس 6243 آدانا طبق برنامه B742 ورودي داخلي جمعه 03:30 2016-09-02 03:30:00