خوش آمدید — امروز شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
پروازهای داخلی
پروازهای بین المللی
arr-dom
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5244 تهران نشست(01:15)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي جمعه 23:45 2016-07-22 23:45:00
آتا 5254 تهران نشست(07:42)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 07:35 2016-07-23 07:35:00
کاسپين 030 تهران نشست(07:53) B722 ورودي داخلي شنبه 07:40 2016-07-23 07:40:00
ايران اير تور 946 تهران نشست(12:47)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي شنبه 09:00 2016-07-23 09:00:00
آتا 5202 تهران نشست(09:24)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 09:15 2016-07-23 09:15:00
ماهان 4560 اصفهان نشست(09:40)-پايان تحويل بار BA11 ورودي داخلي شنبه 09:50 2016-07-23 09:50:00
قشم اير 1273 تهران نشست(10:55)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي شنبه 10:45 2016-07-23 10:45:00
ایران ایر 345 تهران نشست(11:28)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي شنبه 11:20 2016-07-23 11:20:00
آتا 5216 مشهد نشست(13:47)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 12:50 2016-07-23 12:50:00
آتا 5204 تهران نشست(13:19)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 13:20 2016-07-23 13:20:00
ايران اير تور 900 مشهد اعلام تاخير(18:00) MD82 ورودي داخلي شنبه 14:30 2016-07-23 14:30:00
آتا 5242 تهران نشست(15:18)-تحويل بار از تسمه نقاله(1) MD83 ورودي داخلي شنبه 15:20 2016-07-23 15:20:00
آتا 5206 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 17:30 2016-07-23 17:30:00
کاسپين 046 تهران طبق برنامه B722 ورودي داخلي شنبه 20:15 2016-07-23 20:15:00
آتا 5248 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 20:50 2016-07-23 20:50:00
آتا 5208 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 21:40 2016-07-23 21:40:00
آتا 5246 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 23:00 2016-07-23 23:00:00
آتا 5244 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 23:50 2016-07-23 23:50:00
ایران ایر 447 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 06:45 2016-07-24 06:45:00
کاسپين 030 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 07:05 2016-07-24 07:05:00
آتا 5254 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 07:35 2016-07-24 07:35:00
ايران اير تور 946 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 09:00 2016-07-24 09:00:00
آتا 5202 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 09:20 2016-07-24 09:20:00
قشم اير 1273 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 10:45 2016-07-24 10:45:00
کاسپين 4346 عسلويه طبق برنامه B722 ورودي داخلي یک شنبه 11:50 2016-07-24 11:50:00
آتا 5218 مشهد طبق برنامه B212 ورودي داخلي یک شنبه 12:30 2016-07-24 12:30:00
آتا 5216 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 12:50 2016-07-24 12:50:00
آتا 5204 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 13:20 2016-07-24 13:20:00
ايران اير تور 900 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 14:30 2016-07-24 14:30:00
آتا 5248 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 15:10 2016-07-24 15:10:00
arr-int
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
تركيش 882 استانبول نشست(01:09) A320 ورودی خارجي شنبه 00:50 2016-07-23 00:50:00
تركيش 882 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي یک شنبه 00:50 2016-07-24 00:50:00
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5244 تهران نشست(01:15)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي جمعه 23:45 2016-07-22 23:45:00
تركيش 882 استانبول نشست(01:09) A320 ورودی خارجي شنبه 00:50 2016-07-23 00:50:00
آتا 5254 تهران نشست(07:42)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 07:35 2016-07-23 07:35:00
کاسپين 030 تهران نشست(07:53) B722 ورودي داخلي شنبه 07:40 2016-07-23 07:40:00
ايران اير تور 946 تهران نشست(12:47)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي شنبه 09:00 2016-07-23 09:00:00
آتا 5202 تهران نشست(09:24)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 09:15 2016-07-23 09:15:00
ماهان 4560 اصفهان نشست(09:40)-پايان تحويل بار BA11 ورودي داخلي شنبه 09:50 2016-07-23 09:50:00
قشم اير 1273 تهران نشست(10:55)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي شنبه 10:45 2016-07-23 10:45:00
ایران ایر 345 تهران نشست(11:28)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي شنبه 11:20 2016-07-23 11:20:00
آتا 5216 مشهد نشست(13:47)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 12:50 2016-07-23 12:50:00
آتا 5204 تهران نشست(13:19)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 13:20 2016-07-23 13:20:00
ايران اير تور 900 مشهد اعلام تاخير(18:00) MD82 ورودي داخلي شنبه 14:30 2016-07-23 14:30:00
آتا 5242 تهران نشست(15:18)-تحويل بار از تسمه نقاله(1) MD83 ورودي داخلي شنبه 15:20 2016-07-23 15:20:00
آتا 5206 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 17:30 2016-07-23 17:30:00
کاسپين 046 تهران طبق برنامه B722 ورودي داخلي شنبه 20:15 2016-07-23 20:15:00
آتا 5248 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 20:50 2016-07-23 20:50:00
آتا 5208 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 21:40 2016-07-23 21:40:00
آتا 5246 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 23:00 2016-07-23 23:00:00
آتا 5244 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 23:50 2016-07-23 23:50:00
تركيش 882 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي یک شنبه 00:50 2016-07-24 00:50:00
ایران ایر 447 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 06:45 2016-07-24 06:45:00
کاسپين 030 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 07:05 2016-07-24 07:05:00
آتا 5254 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 07:35 2016-07-24 07:35:00
ايران اير تور 946 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 09:00 2016-07-24 09:00:00
آتا 5202 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 09:20 2016-07-24 09:20:00
قشم اير 1273 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 10:45 2016-07-24 10:45:00
کاسپين 4346 عسلويه طبق برنامه B722 ورودي داخلي یک شنبه 11:50 2016-07-24 11:50:00
آتا 5218 مشهد طبق برنامه B212 ورودي داخلي یک شنبه 12:30 2016-07-24 12:30:00
آتا 5216 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 12:50 2016-07-24 12:50:00
آتا 5204 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 13:20 2016-07-24 13:20:00
ايران اير تور 900 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 14:30 2016-07-24 14:30:00
آتا 5248 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 15:10 2016-07-24 15:10:00
dep-dom
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5249 تهران پرواز کرد(23:49) MD83 خروجي داخلي جمعه 23:00 2016-07-22 23:00:00
آتا 5201 تهران پرواز کرد(06:07) MD83 خروجي داخلي شنبه 06:00 2016-07-23 06:00:00
آتا 5243 تهران پرواز کرد(07:00) MD83 خروجي داخلي شنبه 07:00 2016-07-23 07:00:00
آتا 5245 تهران پرواز کرد(08:09) A320 خروجي داخلي شنبه 08:00 2016-07-23 08:00:00
آتا 5215 مشهد پرواز کرد(09:35) A320 خروجي داخلي شنبه 08:10 2016-07-23 08:10:00
کاسپين 031 تهران پرواز کرد(08:50) MD82 خروجي داخلي شنبه 08:35 2016-07-23 08:35:00
ايران اير تور 901 مشهد پرواز کرد(13:50) MD82 خروجي داخلي شنبه 09:45 2016-07-23 09:45:00
آتا 5203 تهران پرواز کرد(10:25) MD83 خروجي داخلي شنبه 10:10 2016-07-23 10:10:00
ماهان 4561 اصفهان پرواز کرد(10:58) BA11 خروجي داخلي شنبه 10:50 2016-07-23 10:50:00
ماهان 54561 کرمان پرواز کرد(10:58) BA11 ورودي داخلي شنبه 10:50 2016-07-23 10:50:00
قشم اير 1272 تهران پرواز کرد(12:06) F100 خروجي داخلي شنبه 11:30 2016-07-23 11:30:00
ایران ایر 344 تهران پرواز کرد(12:25) F100 خروجي داخلي شنبه 11:55 2016-07-23 11:55:00
آتا 5253 تهران پرواز کرد(14:55) MD83 خروجي داخلي شنبه 13:30 2016-07-23 13:30:00
آتا 5205 تهران پرواز کرد(14:40) MD83 خروجي داخلي شنبه 14:30 2016-07-23 14:30:00
ايران اير تور 947 تهران اعلام تاخير(19:00) MD82 خروجي داخلي شنبه 15:30 2016-07-23 15:30:00
آتا 5241 تهران پذيرش مسافر در ميز (4,5)- A320 خروجي داخلي شنبه 16:20 2016-07-23 16:20:00
آتا 5207 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 18:30 2016-07-23 18:30:00
کاسپين 047 تهران طبق برنامه B722 خروجي داخلي شنبه 21:05 2016-07-23 21:05:00
آتا 5247 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 21:50 2016-07-23 21:50:00
آتا 5201 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 06:00 2016-07-24 06:00:00
آتا 5243 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 07:00 2016-07-24 07:00:00
ایران ایر 340 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 07:20 2016-07-24 07:20:00
آتا 5245 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 08:00 2016-07-24 08:00:00
کاسپين 031 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 08:00 2016-07-24 08:00:00
آتا 5215 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 08:10 2016-07-24 08:10:00
ايران اير تور 901 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 09:45 2016-07-24 09:45:00
آتا 5203 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 10:10 2016-07-24 10:10:00
قشم اير 1272 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 11:30 2016-07-24 11:30:00
کاسپين 4347 عسلويه طبق برنامه B722 ورودي داخلي یک شنبه 12:50 2016-07-24 12:50:00
آتا 5217 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 13:30 2016-07-24 13:30:00
آتا 5253 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 13:30 2016-07-24 13:30:00
آتا 5205 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 14:30 2016-07-24 14:30:00
dep-int
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
تركيش 883 استانبول پرواز کرد(03:01) A320 خروجي خارجي شنبه 03:10 2016-07-23 03:10:00
تركيش 883 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي یک شنبه 03:10 2016-07-24 03:10:00
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5249 تهران پرواز کرد(23:49) MD83 خروجي داخلي جمعه 23:00 2016-07-22 23:00:00
تركيش 883 استانبول پرواز کرد(03:01) A320 خروجي خارجي شنبه 03:10 2016-07-23 03:10:00
آتا 5201 تهران پرواز کرد(06:07) MD83 خروجي داخلي شنبه 06:00 2016-07-23 06:00:00
آتا 5243 تهران پرواز کرد(07:00) MD83 خروجي داخلي شنبه 07:00 2016-07-23 07:00:00
آتا 5245 تهران پرواز کرد(08:09) A320 خروجي داخلي شنبه 08:00 2016-07-23 08:00:00
آتا 5215 مشهد پرواز کرد(09:35) A320 خروجي داخلي شنبه 08:10 2016-07-23 08:10:00
کاسپين 031 تهران پرواز کرد(08:50) MD82 خروجي داخلي شنبه 08:35 2016-07-23 08:35:00
ايران اير تور 901 مشهد پرواز کرد(13:50) MD82 خروجي داخلي شنبه 09:45 2016-07-23 09:45:00
آتا 5203 تهران پرواز کرد(10:25) MD83 خروجي داخلي شنبه 10:10 2016-07-23 10:10:00
ماهان 4561 اصفهان پرواز کرد(10:58) BA11 خروجي داخلي شنبه 10:50 2016-07-23 10:50:00
ماهان 54561 کرمان پرواز کرد(10:58) BA11 ورودي داخلي شنبه 10:50 2016-07-23 10:50:00
قشم اير 1272 تهران پرواز کرد(12:06) F100 خروجي داخلي شنبه 11:30 2016-07-23 11:30:00
ایران ایر 344 تهران پرواز کرد(12:25) F100 خروجي داخلي شنبه 11:55 2016-07-23 11:55:00
آتا 5253 تهران پرواز کرد(14:55) MD83 خروجي داخلي شنبه 13:30 2016-07-23 13:30:00
آتا 5205 تهران پرواز کرد(14:40) MD83 خروجي داخلي شنبه 14:30 2016-07-23 14:30:00
ايران اير تور 947 تهران اعلام تاخير(19:00) MD82 خروجي داخلي شنبه 15:30 2016-07-23 15:30:00
آتا 5241 تهران پذيرش مسافر در ميز (4,5)- A320 خروجي داخلي شنبه 16:20 2016-07-23 16:20:00
آتا 5207 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 18:30 2016-07-23 18:30:00
کاسپين 047 تهران طبق برنامه B722 خروجي داخلي شنبه 21:05 2016-07-23 21:05:00
آتا 5247 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 21:50 2016-07-23 21:50:00
تركيش 883 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي یک شنبه 03:10 2016-07-24 03:10:00
آتا 5201 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 06:00 2016-07-24 06:00:00
آتا 5243 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 07:00 2016-07-24 07:00:00
ایران ایر 340 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 07:20 2016-07-24 07:20:00
کاسپين 031 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 08:00 2016-07-24 08:00:00
آتا 5245 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 08:00 2016-07-24 08:00:00
آتا 5215 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 08:10 2016-07-24 08:10:00
ايران اير تور 901 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 09:45 2016-07-24 09:45:00
آتا 5203 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 10:10 2016-07-24 10:10:00
قشم اير 1272 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 11:30 2016-07-24 11:30:00
کاسپين 4347 عسلويه طبق برنامه B722 ورودي داخلي یک شنبه 12:50 2016-07-24 12:50:00
آتا 5217 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 13:30 2016-07-24 13:30:00
آتا 5253 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 13:30 2016-07-24 13:30:00
آتا 5205 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 14:30 2016-07-24 14:30:00