خوش آمدید — امروز چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
پروازهای داخلی
پروازهای بین المللی
arr-dom
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
کاسپين 4330 تهران نشست(16:20)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي سه شنبه 16:00 2016-05-24 16:00:00
آتا 5206 تهران نشست(18:05) MD83 ورودي داخلي سه شنبه 17:30 2016-05-24 17:30:00
آسمان 640 تهران نشست(18:38)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي سه شنبه 18:05 2016-05-24 18:05:00
کاسپين 046 تهران نشست(20:15) MD82 ورودي داخلي سه شنبه 20:05 2016-05-24 20:05:00
ایران ایر 445 تهران نشست(21:45) F100 ورودي داخلي سه شنبه 21:10 2016-05-24 21:10:00
آتا 5208 تهران نشست(22:30) MD83 ورودي داخلي سه شنبه 21:55 2016-05-24 21:55:00
آتا 5250 تهران نشست(22:50)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي سه شنبه 22:30 2016-05-24 22:30:00
آتا 5246 تهران نشست(23:44)-پايان تحويل بار A30B ورودي داخلي سه شنبه 23:05 2016-05-24 23:05:00
آتا 5244 تهران نشست(23:54)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي سه شنبه 23:50 2016-05-24 23:50:00
ایران ایر 447 تهران نشست(06:32)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي چهار شنبه 06:45 2016-05-25 06:45:00
آتا 5254 تهران اعلام ورود(07:50) MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 07:30 2016-05-25 07:30:00
ايران اير تور 946 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 09:00 2016-05-25 09:00:00
آتا 5202 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 09:25 2016-05-25 09:25:00
قشم اير 1273 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 10:55 2016-05-25 10:55:00
ایران ایر 341 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 12:10 2016-05-25 12:10:00
آتا 5216 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 12:50 2016-05-25 12:50:00
کاسپين 4346 عسلويه طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 13:00 2016-05-25 13:00:00
آتا 5204 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 13:20 2016-05-25 13:20:00
ايران اير تور 900 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 14:30 2016-05-25 14:30:00
کاسپين 4330 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 16:00 2016-05-25 16:00:00
آتا 5242 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 16:15 2016-05-25 16:15:00
آسمان 3777 شيراز طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 17:40 2016-05-25 17:40:00
آتا 5206 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي چهار شنبه 17:50 2016-05-25 17:50:00
آتا 5250 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي چهار شنبه 19:40 2016-05-25 19:40:00
کاسپين 046 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 19:45 2016-05-25 19:45:00
آتا 5248 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 21:05 2016-05-25 21:05:00
آتا 5208 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 21:55 2016-05-25 21:55:00
آتا 5246 تهران طبق برنامه A30B ورودي داخلي چهار شنبه 22:30 2016-05-25 22:30:00
آتا 5254 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 06:30 2016-05-26 06:30:00
ایران ایر 343 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي پنج شنبه 06:30 2016-05-26 06:30:00
arr-int
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
تركيش 882 استانبول نشست(01:00) A320 ورودی خارجي چهار شنبه 01:20 2016-05-25 01:20:00
تركيش 882 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي پنج شنبه 01:20 2016-05-26 01:20:00
آتا 5402 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي پنج شنبه 02:40 2016-05-26 02:40:00
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
کاسپين 4330 تهران نشست(16:20)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي سه شنبه 16:00 2016-05-24 16:00:00
آتا 5206 تهران نشست(18:05) MD83 ورودي داخلي سه شنبه 17:30 2016-05-24 17:30:00
آسمان 640 تهران نشست(18:38)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي سه شنبه 18:05 2016-05-24 18:05:00
کاسپين 046 تهران نشست(20:15) MD82 ورودي داخلي سه شنبه 20:05 2016-05-24 20:05:00
ایران ایر 445 تهران نشست(21:45) F100 ورودي داخلي سه شنبه 21:10 2016-05-24 21:10:00
آتا 5208 تهران نشست(22:30) MD83 ورودي داخلي سه شنبه 21:55 2016-05-24 21:55:00
آتا 5250 تهران نشست(22:50)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي سه شنبه 22:30 2016-05-24 22:30:00
آتا 5246 تهران نشست(23:44)-پايان تحويل بار A30B ورودي داخلي سه شنبه 23:05 2016-05-24 23:05:00
آتا 5244 تهران نشست(23:54)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي سه شنبه 23:50 2016-05-24 23:50:00
تركيش 882 استانبول نشست(01:00) A320 ورودی خارجي چهار شنبه 01:20 2016-05-25 01:20:00
ایران ایر 447 تهران نشست(06:32)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي چهار شنبه 06:45 2016-05-25 06:45:00
آتا 5254 تهران اعلام ورود(07:50) MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 07:30 2016-05-25 07:30:00
ايران اير تور 946 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 09:00 2016-05-25 09:00:00
آتا 5202 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 09:25 2016-05-25 09:25:00
قشم اير 1273 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 10:55 2016-05-25 10:55:00
ایران ایر 341 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 12:10 2016-05-25 12:10:00
آتا 5216 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 12:50 2016-05-25 12:50:00
کاسپين 4346 عسلويه طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 13:00 2016-05-25 13:00:00
آتا 5204 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 13:20 2016-05-25 13:20:00
ايران اير تور 900 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 14:30 2016-05-25 14:30:00
کاسپين 4330 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 16:00 2016-05-25 16:00:00
آتا 5242 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 16:15 2016-05-25 16:15:00
آسمان 3777 شيراز طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 17:40 2016-05-25 17:40:00
آتا 5206 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي چهار شنبه 17:50 2016-05-25 17:50:00
آتا 5250 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي چهار شنبه 19:40 2016-05-25 19:40:00
کاسپين 046 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 19:45 2016-05-25 19:45:00
آتا 5248 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 21:05 2016-05-25 21:05:00
آتا 5208 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 21:55 2016-05-25 21:55:00
آتا 5246 تهران طبق برنامه A30B ورودي داخلي چهار شنبه 22:30 2016-05-25 22:30:00
تركيش 882 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي پنج شنبه 01:20 2016-05-26 01:20:00
آتا 5402 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي پنج شنبه 02:40 2016-05-26 02:40:00
آتا 5254 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي پنج شنبه 06:30 2016-05-26 06:30:00
ایران ایر 343 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي پنج شنبه 06:30 2016-05-26 06:30:00
dep-dom
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير تور 947 تهران پرواز کرد(16:03) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 15:30 2016-05-24 15:30:00
آتا 5247 تهران پرواز کرد(16:45) A320 خروجي داخلي سه شنبه 16:30 2016-05-24 16:30:00
کاسپين 4331 تهران پرواز کرد(17:05) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 16:55 2016-05-24 16:55:00
آتا 5207 تهران پرواز کرد(18:55) MD83 خروجي داخلي سه شنبه 18:30 2016-05-24 18:30:00
آسمان 641 تهران پرواز کرد(19:20) F100 خروجي داخلي سه شنبه 19:00 2016-05-24 19:00:00
کاسپين 047 تهران پرواز کرد(21:00) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 21:00 2016-05-24 21:00:00
ایران ایر 444 تهران پرواز کرد(22:30) F100 خروجي داخلي سه شنبه 21:45 2016-05-24 21:45:00
آتا 5249 تهران پرواز کرد(23:20) MD83 خروجي داخلي سه شنبه 23:00 2016-05-24 23:00:00
آتا 5201 تهران پرواز کرد(06:58) MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 06:00 2016-05-25 06:00:00
آتا 5243 تهران پرواز کرد(07:05) MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 07:00 2016-05-25 07:00:00
ایران ایر 340 مشهد درب خروج بسته شد- F100 خروجي داخلي چهار شنبه 07:20 2016-05-25 07:20:00
آتا 5245 تهران پذيرش مسافر در ميز (5)- A320 خروجي داخلي چهار شنبه 08:00 2016-05-25 08:00:00
آتا 5215 مشهد پذيرش مسافر در ميز (3)- A320 خروجي داخلي چهار شنبه 08:10 2016-05-25 08:10:00
ايران اير تور 901 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 09:45 2016-05-25 09:45:00
آتا 5203 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 10:10 2016-05-25 10:10:00
قشم اير 1272 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 11:40 2016-05-25 11:40:00
ایران ایر 446 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 12:45 2016-05-25 12:45:00
آتا 5253 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 13:50 2016-05-25 13:50:00
کاسپين 4347 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 14:00 2016-05-25 14:00:00
آتا 5205 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 14:20 2016-05-25 14:20:00
ايران اير تور 947 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 15:30 2016-05-25 15:30:00
آتا 5241 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 17:00 2016-05-25 17:00:00
کاسپين 4331 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 17:00 2016-05-25 17:00:00
آسمان 3778 شيراز طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 18:10 2016-05-25 18:10:00
آتا 5207 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 18:30 2016-05-25 18:30:00
کاسپين 047 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 20:45 2016-05-25 20:45:00
آتا 5247 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 22:00 2016-05-25 22:00:00
آتا 5201 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 06:00 2016-05-26 06:00:00
آتا 5243 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 07:00 2016-05-26 07:00:00
آتا 5209 كيش طبق برنامه MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 07:25 2016-05-26 07:25:00
ایران ایر 342 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي پنج شنبه 07:25 2016-05-26 07:25:00
dep-int
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
فلای دبی 4250 دبي پرواز کرد(01:45) A310 ورودي داخلي چهار شنبه 01:30 2016-05-25 01:30:00
تركيش 883 استانبول پرواز کرد(03:00) A320 خروجي خارجي چهار شنبه 03:10 2016-05-25 03:10:00
آتا 5401 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي چهار شنبه 20:40 2016-05-25 20:40:00
تركيش 883 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي پنج شنبه 03:10 2016-05-26 03:10:00
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير تور 947 تهران پرواز کرد(16:03) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 15:30 2016-05-24 15:30:00
آتا 5247 تهران پرواز کرد(16:45) A320 خروجي داخلي سه شنبه 16:30 2016-05-24 16:30:00
کاسپين 4331 تهران پرواز کرد(17:05) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 16:55 2016-05-24 16:55:00
آتا 5207 تهران پرواز کرد(18:55) MD83 خروجي داخلي سه شنبه 18:30 2016-05-24 18:30:00
آسمان 641 تهران پرواز کرد(19:20) F100 خروجي داخلي سه شنبه 19:00 2016-05-24 19:00:00
کاسپين 047 تهران پرواز کرد(21:00) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 21:00 2016-05-24 21:00:00
ایران ایر 444 تهران پرواز کرد(22:30) F100 خروجي داخلي سه شنبه 21:45 2016-05-24 21:45:00
آتا 5249 تهران پرواز کرد(23:20) MD83 خروجي داخلي سه شنبه 23:00 2016-05-24 23:00:00
فلای دبی 4250 دبي پرواز کرد(01:45) A310 ورودي داخلي چهار شنبه 01:30 2016-05-25 01:30:00
تركيش 883 استانبول پرواز کرد(03:00) A320 خروجي خارجي چهار شنبه 03:10 2016-05-25 03:10:00
آتا 5201 تهران پرواز کرد(06:58) MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 06:00 2016-05-25 06:00:00
آتا 5243 تهران پرواز کرد(07:05) MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 07:00 2016-05-25 07:00:00
ایران ایر 340 مشهد درب خروج بسته شد- F100 خروجي داخلي چهار شنبه 07:20 2016-05-25 07:20:00
آتا 5245 تهران پذيرش مسافر در ميز (5)- A320 خروجي داخلي چهار شنبه 08:00 2016-05-25 08:00:00
آتا 5215 مشهد پذيرش مسافر در ميز (3)- A320 خروجي داخلي چهار شنبه 08:10 2016-05-25 08:10:00
ايران اير تور 901 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 09:45 2016-05-25 09:45:00
آتا 5203 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 10:10 2016-05-25 10:10:00
قشم اير 1272 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 11:40 2016-05-25 11:40:00
ایران ایر 446 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 12:45 2016-05-25 12:45:00
آتا 5253 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 13:50 2016-05-25 13:50:00
کاسپين 4347 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 14:00 2016-05-25 14:00:00
آتا 5205 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 14:20 2016-05-25 14:20:00
ايران اير تور 947 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 15:30 2016-05-25 15:30:00
آتا 5241 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 17:00 2016-05-25 17:00:00
کاسپين 4331 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 17:00 2016-05-25 17:00:00
آسمان 3778 شيراز طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 18:10 2016-05-25 18:10:00
آتا 5207 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 18:30 2016-05-25 18:30:00
آتا 5401 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي چهار شنبه 20:40 2016-05-25 20:40:00
کاسپين 047 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 20:45 2016-05-25 20:45:00
آتا 5247 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 22:00 2016-05-25 22:00:00
تركيش 883 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي پنج شنبه 03:10 2016-05-26 03:10:00
آتا 5201 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 06:00 2016-05-26 06:00:00
آتا 5243 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 07:00 2016-05-26 07:00:00
ایران ایر 342 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي پنج شنبه 07:25 2016-05-26 07:25:00
آتا 5209 كيش طبق برنامه MD83 خروجي داخلي پنج شنبه 07:25 2016-05-26 07:25:00