ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

447

تهران

نشست(07:05)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

07:00

2017-04-26 07:00:00.0

قشم اير

1273

تهران

لغو شد

F100

ورودي داخلي

چهار شنبه

07:30

2017-04-26 07:30:00.0

آتا

5254

تهران

نشست(08:11)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

07:35

2017-04-26 07:35:00.0

ايران اير تور

936

تهران

نشست(09:00)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

چهار شنبه

08:45

2017-04-26 08:45:00.0

آتا

5202

تهران

نشست(09:15)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

09:05

2017-04-26 09:05:00.0

ماهان

4560

اصفهان

نشست(09:39)-پايان تحويل بار

BA11

ورودي داخلي

چهار شنبه

09:50

2017-04-26 09:50:00.0

ماهان

4563

کرمان

نشست(09:39)

BA11

ورودي داخلي

چهار شنبه

09:50

2017-04-26 09:50:00.0

آسمان

3777

شيراز

نشست(11:55)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

چهار شنبه

11:35

2017-04-26 11:35:00.0

زاگرس

4141

عسلويه

نشست(11:46)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

12:00

2017-04-26 12:00:00.0

آتا

5218

مشهد

نشست(12:50)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

چهار شنبه

12:30

2017-04-26 12:30:00.0

ایران ایر

341

مشهد

نشست(13:00)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

12:35

2017-04-26 12:35:00.0

آتا

5204

تهران

نشست(13:40) - پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

چهار شنبه

13:00

2017-04-26 13:00:00.0

ايران اير تور

978

تهران

نشست(17:25)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

13:25

2017-04-26 13:25:00.0

آتا

5216

مشهد

نشست(13:40)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

13:25

2017-04-26 13:25:00.0

اترک

1927

كيش

نشست(15:15) - پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

چهار شنبه

14:45

2017-04-26 14:45:00.0

آتا

5242

تهران

نشست(16:05)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

15:30

2017-04-26 15:30:00.0

کاسپين

6930

تهران

نشست(17:35)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

17:10

2017-04-26 17:10:00.0

آتا

5402

استانبول

نشست(17:42)-پايان تحويل بار

A320

خروجي خارجي

چهار شنبه

18:00

2017-04-26 18:00:00.0

ايران اير تور

900

مشهد

نشست(19:44)-تحويل بار از تسمه نقاله(1)

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

20:00

2017-04-26 20:00:00.0

آتا

5208

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

21:05

2017-04-26 21:05:00.0

ايران اير تور

9708

استانبول

تاخير دارد

MD82

ورودی خارجي

چهار شنبه

21:25

2017-04-26 21:25:00.0

ايران اير تور

8012

تهران

اعلام تاخير(23:30)

A320

ورودي داخلي

چهار شنبه

21:55

2017-04-26 21:55:00.0

آتا

5246

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

چهار شنبه

22:30

2017-04-26 22:30:00.0

آتا

5244

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

23:35

2017-04-26 23:35:00.0

تركيش

882

استانبول

طبق برنامه

A321

ورودی خارجي

پنج شنبه

01:40

2017-04-27 01:40:00.0

ایران ایر

343

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

07:10

2017-04-27 07:10:00.0

آتا

5254

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

07:35

2017-04-27 07:35:00.0

ايران اير تور

936

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

08:45

2017-04-27 08:45:00.0

آتا

5202

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

09:05

2017-04-27 09:05:00.0

زاگرس

3034

بغداد

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

پنج شنبه

11:30

2017-04-27 11:30:00.0

آتا

5218

مشهد

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

12:30

2017-04-27 12:30:00.0

آتا

5216

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

12:50

2017-04-27 12:50:00.0

آتا

5210

كيش

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

12:50

2017-04-27 12:50:00.0

آتا

5204

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

13:00

2017-04-27 13:00:00.0

آتا

5206

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

17:00

2017-04-27 17:00:00.0

آتا

5402

استانبول

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

پنج شنبه

18:00

2017-04-27 18:00:00.0

آتا

5244

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

18:10

2017-04-27 18:10:00.0

ايران اير تور

900

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

پنج شنبه

20:05

2017-04-27 20:05:00.0

آتا

5250

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

20:10

2017-04-27 20:10:00.0

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آتا

5201

تهران

پرواز کرد(06:15)

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

06:00

2017-04-26 06:00:00.0

آتا

5243

تهران

پرواز کرد(07:15)

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

07:00

2017-04-26 07:00:00.0

ایران ایر

340

مشهد

پرواز کرد(08:05)

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

07:45

2017-04-26 07:45:00.0

آتا

5245

تهران

پرواز کرد(08:00)

A320

خروجي داخلي

چهار شنبه

08:00

2017-04-26 08:00:00.0

قشم اير

1272

تهران

لغو شد

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

08:10

2017-04-26 08:10:00.0

آتا

5215

مشهد

پرواز کرد(09:10)

A320

خروجي داخلي

چهار شنبه

08:35

2017-04-26 08:35:00.0

ايران اير تور

901

مشهد

پرواز کرد(10:11)

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

09:45

2017-04-26 09:45:00.0

آتا

5203

تهران

پرواز کرد(10:19)

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

10:00

2017-04-26 10:00:00.0

ماهان

4561

اصفهان

پرواز کرد(11:00)

BA11

خروجي داخلي

چهار شنبه

10:50

2017-04-26 10:50:00.0

ماهان

4562

کرمان

پرواز کرد(11:00)

BA11

خروجي داخلي

چهار شنبه

10:50

2017-04-26 10:50:00.0

آتا

5401

استانبول

پرواز کرد(12:05)

A320

خروجي خارجي

چهار شنبه

12:00

2017-04-26 12:00:00.0

آسمان

3778

شيراز

پرواز کرد(12:40)

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

12:10

2017-04-26 12:10:00.0

زاگرس

4140

عسلويه

پرواز کرد(13:10)

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

13:00

2017-04-26 13:00:00.0

ایران ایر

446

تهران

پرواز کرد(14:10)

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

13:20

2017-04-26 13:20:00.0

آتا

5217

مشهد

پرواز کرد(14:15)

A320

خروجي داخلي

چهار شنبه

13:30

2017-04-26 13:30:00.0

آتا

5205

تهران

پرواز کرد(15:00)

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

13:50

2017-04-26 13:50:00.0

آتا

5253

تهران

پرواز کرد(15:20)

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

14:20

2017-04-26 14:20:00.0

ايران اير تور

9709

استانبول

پرواز کرد(18:30)

MD82

خروجي خارجي

چهار شنبه

14:30

2017-04-26 14:30:00.0

اترک

1928

كيش

پرواز کرد(16:30)

A320

خروجي داخلي

چهار شنبه

15:45

2017-04-26 15:45:00.0

آتا

5241

تهران

پرواز کرد(17:52)

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

16:30

2017-04-26 16:30:00.0

کاسپين

6931

تهران

پرواز کرد(18:38)

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

18:00

2017-04-26 18:00:00.0

آتا

5207

تهران

لغو شد

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

18:00

2017-04-26 18:00:00.0

ايران اير تور

937

تهران

پذيرش مسافر در ميز (1,2)-

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

21:00

2017-04-26 21:00:00.0

ايران اير تور

979

تهران

اعلام تاخير(00:10)

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

22:10

2017-04-26 22:10:00.0

آتا

5247

تهران

لغو شد

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

22:30

2017-04-26 22:30:00.0

ايران اير تور

8013

تهران

اعلام تاخير(00:15)

A320

خروجي داخلي

چهار شنبه

22:45

2017-04-26 22:45:00.0

تركيش

883

استانبول

طبق برنامه

A321

خروجي خارجي

پنج شنبه

03:15

2017-04-27 03:15:00.0

آتا

5201

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

06:00

2017-04-27 06:00:00.0

آتا

5243

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

07:00

2017-04-27 07:00:00.0

آتا

5209

كيش

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

07:30

2017-04-27 07:30:00.0

ایران ایر

342

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

07:45

2017-04-27 07:45:00.0

آتا

5245

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

پنج شنبه

08:25

2017-04-27 08:25:00.0

ايران اير تور

901

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

پنج شنبه

09:45

2017-04-27 09:45:00.0

آتا

5203

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

10:00

2017-04-27 10:00:00.0

آتا

5401

استانبول

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

پنج شنبه

12:00

2017-04-27 12:00:00.0

زاگرس

3033

نجف

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

پنج شنبه

12:30

2017-04-27 12:30:00.0

آتا

5217

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

پنج شنبه

13:30

2017-04-27 13:30:00.0

آتا

5215

مشهد

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

13:50

2017-04-27 13:50:00.0

آتا

5253

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

13:50

2017-04-27 13:50:00.0

آتا

5205

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

پنج شنبه

14:00

2017-04-27 14:00:00.0

آتا

5207

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

18:00

2017-04-27 18:00:00.0

آتا

5241

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

19:10

2017-04-27 19:10:00.0