ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ايران اير تور

986

تهران

نشست(14:42)

MD82

ورودي داخلي

جمعه

07:55

2017-03-24 07:55:00.0

معراج

2873

مشهد

نشست(12:20)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

جمعه

11:30

2017-03-24 11:30:00.0

ايران اير تور

978

تهران

نشست(15:22)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

جمعه

11:30

2017-03-24 11:30:00.0

آتا

5216

مشهد

نشست(11:44)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

جمعه

11:50

2017-03-24 11:50:00.0

آتا

5232

اهواز

نشست(12:10)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

جمعه

12:00

2017-03-24 12:00:00.0

ايران اير تور

900

مشهد

نشست(16:08)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

جمعه

14:00

2017-03-24 14:00:00.0

ايران اير تور

9724

دبي

نشست(23:25)

MD82

ورودی خارجي

جمعه

15:10

2017-03-24 15:10:00.0

آتا

5417

باكو

نشست(16:11)

A320

ورودی خارجي

جمعه

16:00

2017-03-24 16:00:00.0

آتا

5402

استانبول

نشست(15:46)-پايان تحويل بار

A320

ورودی خارجي

جمعه

16:20

2017-03-24 16:20:00.0

آسمان

3777

شيراز

نشست(19:25)

F100

ورودي داخلي

جمعه

17:45

2017-03-24 17:45:00.0

آسمان

640

تهران

نشست(23:40)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

جمعه

18:05

2017-03-24 18:05:00.0

ايران اير تور

9708

استانبول

نشست(23:10)

MD82

ورودی خارجي

جمعه

20:30

2017-03-24 20:30:00.0

آتا

5250

تهران

نشست(00:22)

A320

ورودي داخلي

جمعه

22:25

2017-03-24 22:25:00.0

آتا

5218

مشهد

نشست(23:55)

MD83

ورودي داخلي

جمعه

22:30

2017-03-24 22:30:00.0

آتا

5246

تهران

نشست(22:49)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

جمعه

22:45

2017-03-24 22:45:00.0

آتا

5208

تهران

نشست(01:49)-تحويل بار از تسمه نقاله(1)

MD83

ورودي داخلي

جمعه

23:40

2017-03-24 23:40:00.0

آتا

5244

تهران

لغو شد

MD83

ورودي داخلي

شنبه

00:40

2017-03-25 00:40:00.0

تركيش

882

استانبول

نشست(02:04)-تحويل بار از تسمه نقاله(2)

A321

ورودی خارجي

شنبه

02:15

2017-03-25 02:15:00.0

کرندون

5543

قيصريه

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

شنبه

02:30

2017-03-25 02:30:00.0

قشم اير

1273

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

شنبه

07:50

2017-03-25 07:50:00.0

ايران اير تور

986

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

شنبه

07:55

2017-03-25 07:55:00.0

آتا

5202

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

شنبه

08:55

2017-03-25 08:55:00.0

آتا

5289

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

شنبه

09:00

2017-03-25 09:00:00.0

ایران ایر

345

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

شنبه

10:05

2017-03-25 10:05:00.0

ماهان

4560

اصفهان

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

شنبه

10:50

2017-03-25 10:50:00.0

ماهان

4563

کرمان

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

شنبه

10:50

2017-03-25 10:50:00.0

آتا

5242

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

شنبه

11:00

2017-03-25 11:00:00.0

آتا

5216

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

شنبه

12:50

2017-03-25 12:50:00.0

قشم اير

1215

بندر عباس

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

شنبه

14:15

2017-03-25 14:15:00.0

آتا

5402

استانبول

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

شنبه

16:20

2017-03-25 16:20:00.0

زاگرس

3056

تفليس

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

شنبه

17:00

2017-03-25 17:00:00.0

آتا

5439

ازمير

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

شنبه

18:00

2017-03-25 18:00:00.0

ايران اير تور

900

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

شنبه

18:00

2017-03-25 18:00:00.0

کرندون

7633

قيصريه

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

شنبه

21:15

2017-03-25 21:15:00.0

آتا

5244

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

شنبه

22:00

2017-03-25 22:00:00.0

آتا

5218

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

شنبه

22:30

2017-03-25 22:30:00.0

آتا

5246

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

شنبه

22:45

2017-03-25 22:45:00.0

تركيش

882

استانبول

طبق برنامه

A321

ورودی خارجي

یک شنبه

02:15

2017-03-26 02:15:00.0

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ايران اير تور

9725

دبي

پرواز کرد(15:50)

MD83

خروجي خارجي

جمعه

09:00

2017-03-24 09:00:00.0

کيش اير

7419

كيش

پرواز کرد(11:25)

F100

خروجي داخلي

جمعه

11:20

2017-03-24 11:20:00.0

ايران اير تور

9709

استانبول

پرواز کرد(17:25)

MD82

خروجي خارجي

جمعه

12:25

2017-03-24 12:25:00.0

معراج

2872

مشهد

پرواز کرد(13:15)

A320

خروجي داخلي

جمعه

12:30

2017-03-24 12:30:00.0

آتا

5253

تهران

پرواز کرد(13:30)

A320

خروجي داخلي

جمعه

12:50

2017-03-24 12:50:00.0

آتا

5418

باكو

پرواز کرد(13:00)

A320

خروجي خارجي

جمعه

13:00

2017-03-24 13:00:00.0

ايران اير تور

901

مشهد

پرواز کرد(17:45)

MD82

خروجي داخلي

جمعه

15:00

2017-03-24 15:00:00.0

ايران اير تور

987

تهران

پرواز کرد(00:45)

MD83

ورودي داخلي

جمعه

16:10

2017-03-24 16:10:00.0

آتا

5207

تهران

پرواز کرد(17:30)

A320

خروجي داخلي

جمعه

16:50

2017-03-24 16:50:00.0

آسمان

3778

شيراز

پرواز کرد(20:15)

F100

خروجي داخلي

جمعه

18:15

2017-03-24 18:15:00.0

آسمان

641

تهران

پرواز کرد(00:50)

F100

خروجي داخلي

جمعه

18:50

2017-03-24 18:50:00.0

آتا

5401

استانبول

پرواز کرد(19:40)

A320

خروجي خارجي

جمعه

19:40

2017-03-24 19:40:00.0

ايران اير تور

979

تهران

پرواز کرد(00:20)

MD83

خروجي داخلي

جمعه

21:15

2017-03-24 21:15:00.0

آتا

5249

تهران

پرواز کرد(01:35)

MD83

خروجي داخلي

جمعه

23:00

2017-03-24 23:00:00.0

کرندون

5544

قيصريه

پذيرش مسافر در ميز (12,13)-

A320

خروجي خارجي

شنبه

03:30

2017-03-25 03:30:00.0

تركيش

883

استانبول

پذيرش مسافر در ميز (16,17,18)-

A320

خروجي خارجي

شنبه

04:25

2017-03-25 04:25:00.0

آتا

5217

مشهد

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

شنبه

07:30

2017-03-25 07:30:00.0

آتا

5245

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

شنبه

08:00

2017-03-25 08:00:00.0

آتا

5215

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

شنبه

08:10

2017-03-25 08:10:00.0

قشم اير

1214

بندر عباس

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

شنبه

08:20

2017-03-25 08:20:00.0

ايران اير تور

9725

دبي

طبق برنامه

MD83

خروجي خارجي

شنبه

09:00

2017-03-25 09:00:00.0

آتا

5290

مشهد

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

شنبه

10:00

2017-03-25 10:00:00.0

ایران ایر

344

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

شنبه

10:40

2017-03-25 10:40:00.0

ماهان

4561

اصفهان

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

شنبه

11:50

2017-03-25 11:50:00.0

ماهان

4562

کرمان

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

شنبه

11:50

2017-03-25 11:50:00.0

آتا

5438

ازمير

طبق برنامه

MD83

خروجي خارجي

شنبه

12:00

2017-03-25 12:00:00.0

آتا

5253

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

شنبه

13:30

2017-03-25 13:30:00.0

قشم اير

1272

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

شنبه

14:45

2017-03-25 14:45:00.0

ايران اير تور

987

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

شنبه

16:10

2017-03-25 16:10:00.0

ايران اير تور

901

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

شنبه

18:45

2017-03-25 18:45:00.0

زاگرس

3035

بغداد

طبق برنامه

A321

خروجي داخلي

شنبه

19:00

2017-03-25 19:00:00.0

آتا

5243

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

شنبه

19:00

2017-03-25 19:00:00.0

آتا

5401

استانبول

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

شنبه

19:40

2017-03-25 19:40:00.0

زاگرس

3057

تفليس

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

شنبه

20:20

2017-03-25 20:20:00.0