ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ايران اير تور

978

تهران

نشست(12:51)

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

11:50

2017-02-22 11:50:00.0

آتا

5218

مشهد

نشست(12:41)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

12:30

2017-02-22 12:30:00.0

آسمان

3777

شيراز

نشست(12:53)

F100

ورودي داخلي

چهار شنبه

12:35

2017-02-22 12:35:00.0

آتا

5216

مشهد

نشست(13:15)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

12:50

2017-02-22 12:50:00.0

کاسپين

6946

عسلويه

نشست(12:47)

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

13:00

2017-02-22 13:00:00.0

آتا

5204

تهران

نشست(16:43)

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

13:20

2017-02-22 13:20:00.0

آتا

5402

استانبول

نشست(14:55)

A320

ورودی خارجي

چهار شنبه

15:20

2017-02-22 15:20:00.0

کاسپين

6930

تهران

نشست(17:02)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

16:00

2017-02-22 16:00:00.0

آتا

5242

تهران

نشست(16:22)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

16:15

2017-02-22 16:15:00.0

آتا

5206

تهران

نشست(20:30)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

چهار شنبه

17:50

2017-02-22 17:50:00.0

ايران اير تور

900

مشهد

نشست(18:01)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

18:00

2017-02-22 18:00:00.0

کاسپين

046

تهران

نشست(21:05)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

19:40

2017-02-22 19:40:00.0

ايران اير تور

9708

استانبول

نشست(21:02)

MD82

ورودی خارجي

چهار شنبه

20:30

2017-02-22 20:30:00.0

آتا

5248

تهران

نشست(21:40)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

21:00

2017-02-22 21:00:00.0

آتا

5208

تهران

نشست(00:25)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

21:55

2017-02-22 21:55:00.0

آتا

5246

تهران

نشست(23:55)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

چهار شنبه

22:45

2017-02-22 22:45:00.0

تركيش

882

استانبول

نشست(01:05)

A321

ورودی خارجي

پنج شنبه

01:15

2017-02-23 01:15:00.0

ایران ایر

343

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

06:30

2017-02-23 06:30:00.0

آتا

5254

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

06:30

2017-02-23 06:30:00.0

آتا

5202

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

09:25

2017-02-23 09:25:00.0

آتا

5218

مشهد

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

10:30

2017-02-23 10:30:00.0

زاگرس

3034

بغداد

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

پنج شنبه

11:30

2017-02-23 11:30:00.0

آتا

5204

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

12:50

2017-02-23 12:50:00.0

آتا

5210

كيش

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

12:50

2017-02-23 12:50:00.0

ايران اير تور

900

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

پنج شنبه

13:00

2017-02-23 13:00:00.0

آتا

5216

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

13:30

2017-02-23 13:30:00.0

آتا

5206

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

17:15

2017-02-23 17:15:00.0

ایران ایر

443

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

17:20

2017-02-23 17:20:00.0

آتا

5244

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

18:05

2017-02-23 18:05:00.0

کيش اير

7401

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

19:30

2017-02-23 19:30:00.0

آتا

5208

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

21:45

2017-02-23 21:45:00.0

آتا

5242

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

22:10

2017-02-23 22:10:00.0

آتا

5246

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

22:45

2017-02-23 22:45:00.0

تركيش

882

استانبول

طبق برنامه

A321

ورودی خارجي

جمعه

01:15

2017-02-24 01:15:00.0

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ماهان

4561

اصفهان

پرواز کرد(12:00)

BA11

خروجي داخلي

چهار شنبه

11:50

2017-02-22 11:50:00.0

ماهان

4562

کرمان

پرواز کرد(12:00)

BA11

خروجي داخلي

چهار شنبه

11:50

2017-02-22 11:50:00.0

ايران اير تور

9709

استانبول

پرواز کرد(14:20)

MD82

خروجي خارجي

چهار شنبه

12:25

2017-02-22 12:25:00.0

آسمان

3778

شيراز

پرواز کرد(13:40)

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

13:10

2017-02-22 13:10:00.0

آتا

5217

مشهد

پرواز کرد(13:46)

A320

خروجي داخلي

چهار شنبه

13:30

2017-02-22 13:30:00.0

آتا

5253

تهران

پرواز کرد(14:15)

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

13:30

2017-02-22 13:30:00.0

کاسپين

6947

عسلويه

پرواز کرد(14:00)

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

14:00

2017-02-22 14:00:00.0

آتا

5205

تهران

پرواز کرد(17:30)

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

14:30

2017-02-22 14:30:00.0

آتا

5241

تهران

پرواز کرد(18:20)

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

17:00

2017-02-22 17:00:00.0

کاسپين

6931

تهران

پرواز کرد(17:47)

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

17:00

2017-02-22 17:00:00.0

آتا

5207

تهران

پرواز کرد(21:35)

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

18:30

2017-02-22 18:30:00.0

آتا

5401

استانبول

پرواز کرد(18:40)

A320

خروجي خارجي

چهار شنبه

18:40

2017-02-22 18:40:00.0

ايران اير تور

901

مشهد

پرواز کرد(19:01)

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

18:45

2017-02-22 18:45:00.0

کاسپين

047

تهران

پرواز کرد(21:50)

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

20:40

2017-02-22 20:40:00.0

ايران اير تور

979

تهران

پرواز کرد(22:15)

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

21:20

2017-02-22 21:20:00.0

آتا

5247

تهران

پرواز کرد(22:25)

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

22:00

2017-02-22 22:00:00.0

تركيش

883

استانبول

پرواز کرد(03:00)

A321

خروجي خارجي

پنج شنبه

03:25

2017-02-23 03:25:00.0

آتا

5201

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

06:30

2017-02-23 06:30:00.0

ایران ایر

342

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

07:15

2017-02-23 07:15:00.0

آتا

5209

كيش

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

07:25

2017-02-23 07:25:00.0

آتا

5245

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

پنج شنبه

08:00

2017-02-23 08:00:00.0

آتا

5203

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

10:10

2017-02-23 10:10:00.0

آتا

5217

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

پنج شنبه

11:20

2017-02-23 11:20:00.0

زاگرس

3033

نجف

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

پنج شنبه

12:30

2017-02-23 12:30:00.0

آتا

5253

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

13:50

2017-02-23 13:50:00.0

ايران اير تور

901

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

پنج شنبه

14:00

2017-02-23 14:00:00.0

آتا

5205

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

14:00

2017-02-23 14:00:00.0

آتا

5215

مشهد

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

14:20

2017-02-23 14:20:00.0

ایران ایر

442

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

18:05

2017-02-23 18:05:00.0

آتا

5207

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

18:30

2017-02-23 18:30:00.0

آتا

5241

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

19:00

2017-02-23 19:00:00.0

کيش اير

7402

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

پنج شنبه

20:30

2017-02-23 20:30:00.0

تركيش

883

استانبول

طبق برنامه

A321

خروجي خارجي

جمعه

03:25

2017-02-24 03:25:00.0