ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آتا

5206

تهران

نشست(17:55)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

شنبه

17:15

2017-04-29 17:15:00.0

تركيش

6932

استانبول

نشست(19:26)

A321

ورودی خارجي

شنبه

18:55

2017-04-29 18:55:00.0

ايران اير تور

900

مشهد

نشست(21:20)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

شنبه

19:15

2017-04-29 19:15:00.0

آتا

5248

تهران

لغو شد

A320

ورودي داخلي

شنبه

20:20

2017-04-29 20:20:00.0

کاسپين

046

تهران

نشست(20:58)

MD82

ورودي داخلي

شنبه

20:40

2017-04-29 20:40:00.0

آتا

5208

تهران

نشست(22:43)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

شنبه

21:05

2017-04-29 21:05:00.0

آتا

5246

تهران

نشست(22:55)

A320

ورودي داخلي

شنبه

22:30

2017-04-29 22:30:00.0

آتا

5244

تهران

نشست(01:19)

MD83

ورودي داخلي

شنبه

23:25

2017-04-29 23:25:00.0

تركيش

882

استانبول

نشست(01:29)

A321

ورودی خارجي

یک شنبه

01:40

2017-04-30 01:40:00.0

ایران ایر

447

تهران

نشست(07:14)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

07:10

2017-04-30 07:10:00.0

قشم اير

1273

تهران

نشست(07:38)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

07:25

2017-04-30 07:25:00.0

آتا

5254

تهران

نشست(07:44)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

07:35

2017-04-30 07:35:00.0

کاسپين

030

تهران

نشست(07:51)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

یک شنبه

07:45

2017-04-30 07:45:00.0

ايران اير تور

936

تهران

نشست(09:24)-تحويل بار از تسمه نقاله(1)

A320

ورودي داخلي

یک شنبه

08:45

2017-04-30 08:45:00.0

آتا

5202

تهران

نشست(09:32)

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

09:05

2017-04-30 09:05:00.0

زاگرس

4141

عسلويه

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

12:00

2017-04-30 12:00:00.0

قشم اير

1271

شيراز

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

12:05

2017-04-30 12:05:00.0

آتا

5218

مشهد

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

یک شنبه

12:20

2017-04-30 12:20:00.0

آتا

5204

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

یک شنبه

13:00

2017-04-30 13:00:00.0

آتا

5216

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

13:25

2017-04-30 13:25:00.0

اترک

1927

كيش

لغو شد

A320

ورودي داخلي

یک شنبه

14:45

2017-04-30 14:45:00.0

آتا

5248

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

15:20

2017-04-30 15:20:00.0

آتا

5206

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

17:15

2017-04-30 17:15:00.0

ایران ایر

443

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

17:40

2017-04-30 17:40:00.0

آتا

5402

استانبول

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

یک شنبه

18:00

2017-04-30 18:00:00.0

ایران ایر

291

اهواز

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

یک شنبه

18:20

2017-04-30 18:20:00.0

آسمان

640

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

18:35

2017-04-30 18:35:00.0

ايران اير تور

900

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

یک شنبه

20:00

2017-04-30 20:00:00.0

ایران ایر

341

مشهد

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

21:00

2017-04-30 21:00:00.0

آتا

5208

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

21:05

2017-04-30 21:05:00.0

آتا

5242

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

یک شنبه

22:20

2017-04-30 22:20:00.0

آتا

5246

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

یک شنبه

22:30

2017-04-30 22:30:00.0

آتا

5244

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

23:25

2017-04-30 23:25:00.0

تركيش

882

استانبول

طبق برنامه

A321

ورودی خارجي

دو شنبه

01:40

2017-05-01 01:40:00.0

آتا

5242

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

دو شنبه

07:40

2017-05-01 07:40:00.0

آتا

5254

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

دو شنبه

07:50

2017-05-01 07:50:00.0

ايران اير تور

936

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

دو شنبه

08:40

2017-05-01 08:40:00.0

آتا

5202

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

دو شنبه

09:00

2017-05-01 09:00:00.0

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آتا

5241

تهران

پرواز کرد(18:40)

A320

خروجي داخلي

شنبه

16:20

2017-04-29 16:20:00.0

آتا

5207

تهران

پرواز کرد(19:03)

MD83

خروجي داخلي

شنبه

18:00

2017-04-29 18:00:00.0

تركيش

6933

استانبول

پرواز کرد(20:35)

A321

خروجي خارجي

شنبه

19:45

2017-04-29 19:45:00.0

ايران اير تور

937

تهران

پرواز کرد(22:15)

A320

خروجي داخلي

شنبه

20:00

2017-04-29 20:00:00.0

آتا

5247

تهران

لغو شد

MD83

خروجي داخلي

شنبه

21:20

2017-04-29 21:20:00.0

کاسپين

047

تهران

پرواز کرد(21:45)

MD82

خروجي داخلي

شنبه

21:30

2017-04-29 21:30:00.0

تركيش

883

استانبول

پرواز کرد(03:05)

A321

خروجي خارجي

یک شنبه

03:15

2017-04-30 03:15:00.0

آتا

5201

تهران

پرواز کرد(06:00)

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

06:00

2017-04-30 06:00:00.0

آتا

5243

تهران

پرواز کرد(07:10)

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

07:00

2017-04-30 07:00:00.0

ایران ایر

340

مشهد

پرواز کرد(08:10)

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

07:45

2017-04-30 07:45:00.0

آتا

5245

تهران

پرواز کرد(08:05)

A320

خروجي داخلي

یک شنبه

08:00

2017-04-30 08:00:00.0

قشم اير

1270

شيراز

پرواز کرد(08:25)

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

08:00

2017-04-30 08:00:00.0

آتا

5215

مشهد

پرواز کرد(08:42)

A320

خروجي داخلي

یک شنبه

08:35

2017-04-30 08:35:00.0

کاسپين

031

تهران

پرواز کرد(08:50)

MD82

خروجي داخلي

یک شنبه

08:45

2017-04-30 08:45:00.0

ايران اير تور

901

مشهد

پايان پذيرش مسافر-

MD82

خروجي داخلي

یک شنبه

09:45

2017-04-30 09:45:00.0

آتا

5203

تهران

پذيرش مسافر در ميز (4,5)-

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

10:00

2017-04-30 10:00:00.0

آتا

5401

استانبول

پذيرش مسافر در ميز (12,13,14)-

A320

خروجي خارجي

یک شنبه

12:00

2017-04-30 12:00:00.0

قشم اير

1272

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

12:45

2017-04-30 12:45:00.0

زاگرس

4140

عسلويه

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

یک شنبه

13:00

2017-04-30 13:00:00.0

آتا

5217

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

یک شنبه

13:20

2017-04-30 13:20:00.0

آتا

5205

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

13:50

2017-04-30 13:50:00.0

آتا

5253

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

14:20

2017-04-30 14:20:00.0

اترک

1928

كيش

لغو شد

A320

خروجي داخلي

یک شنبه

15:45

2017-04-30 15:45:00.0

آتا

5247

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

16:20

2017-04-30 16:20:00.0

آتا

5207

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

18:00

2017-04-30 18:00:00.0

ایران ایر

442

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

18:25

2017-04-30 18:25:00.0

آسمان

641

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

19:00

2017-04-30 19:00:00.0

ایران ایر

290

اهواز

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

یک شنبه

19:05

2017-04-30 19:05:00.0

ايران اير تور

937

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

یک شنبه

21:00

2017-04-30 21:00:00.0

ایران ایر

446

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

21:35

2017-04-30 21:35:00.0

آتا

5241

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

یک شنبه

22:20

2017-04-30 22:20:00.0

تركيش

883

استانبول

طبق برنامه

A321

خروجي خارجي

دو شنبه

03:15

2017-05-01 03:15:00.0

آتا

5201

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

دو شنبه

06:00

2017-05-01 06:00:00.0

آتا

5243

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

دو شنبه

07:00

2017-05-01 07:00:00.0

آتا

5209

كيش

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

دو شنبه

07:30

2017-05-01 07:30:00.0

آتا

5245

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

دو شنبه

08:40

2017-05-01 08:40:00.0

آتا

5241

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

دو شنبه

08:40

2017-05-01 08:40:00.0

ايران اير تور

901

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

دو شنبه

09:30

2017-05-01 09:30:00.0