ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

کرندون

9827

کایسری

نشست(06:00)-پايان تحويل بار

A320

ورودی خارجي

یک شنبه

06:30

2017-03-26 06:30:00.0

ایران ایر

447

تهران

نشست(08:40)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

07:10

2017-03-26 07:10:00.0

قشم اير

1273

تهران

نشست(07:56)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

07:25

2017-03-26 07:25:00.0

آتا

5254

تهران

نشست(07:47)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

07:35

2017-03-26 07:35:00.0

ايران اير تور

936

تهران

نشست(09:21)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

یک شنبه

08:45

2017-03-26 08:45:00.0

آتا

5289

مشهد

نشست(09:34)

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

09:00

2017-03-26 09:00:00.0

کاسپين

6946

عسلويه

نشست(12:35)-پايان تحويل بار

B722

ورودي داخلي

یک شنبه

11:40

2017-03-26 11:40:00.0

قشم اير

1271

شيراز

نشست(13:08)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

12:05

2017-03-26 12:05:00.0

آتا

5216

مشهد

نشست(13:45)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

13:25

2017-03-26 13:25:00.0

آتا

5218

مشهد

نشست(14:54)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

یک شنبه

15:00

2017-03-26 15:00:00.0

آتا

5248

تهران

نشست(15:14)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

15:20

2017-03-26 15:20:00.0

آتا

5206

تهران

نشست(17:42)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

یک شنبه

17:15

2017-03-26 17:15:00.0

آزال

5117

باكو

نشست(17:00)

A320

ورودی خارجي

یک شنبه

17:20

2017-03-26 17:20:00.0

آتا

5402

استانبول

نشست(17:57)

A320

ورودی خارجي

یک شنبه

18:00

2017-03-26 18:00:00.0

آسمان

640

تهران

نشست(19:20)-پايان تحويل بار

A306

ورودي داخلي

یک شنبه

18:35

2017-03-26 18:35:00.0

ایران ایر

291

اهواز

نشست(18:35)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

یک شنبه

18:40

2017-03-26 18:40:00.0

آتا

5417

باكو

نشست(19:52)-پايان تحويل بار

A320

ورودی خارجي

یک شنبه

19:20

2017-03-26 19:20:00.0

ايران اير تور

900

مشهد

نشست(20:04)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

یک شنبه

20:00

2017-03-26 20:00:00.0

آتا

5208

تهران

اعلام ورود(22:00)

MD83

ورودي داخلي

یک شنبه

21:05

2017-03-26 21:05:00.0

ایران ایر

341

مشهد

اعلام تاخير(23:00)

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

22:05

2017-03-26 22:05:00.0

آتا

5246

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

یک شنبه

22:30

2017-03-26 22:30:00.0

آتا

5302

مشهد

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

یک شنبه

22:30

2017-03-26 22:30:00.0

زاگرس

4115

مشهد

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

دو شنبه

01:30

2017-03-27 01:30:00.0

تركيش

882

استانبول

طبق برنامه

A321

ورودی خارجي

دو شنبه

01:40

2017-03-27 01:40:00.0

کرندون

8875

کایسری

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

دو شنبه

02:15

2017-03-27 02:15:00.0

کرندون

1967

کایسری

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

دو شنبه

02:30

2017-03-27 02:30:00.0

کرندون

5545

کایسری

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

دو شنبه

02:45

2017-03-27 02:45:00.0

سان اکسپرس

5616

آدانا

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

دو شنبه

03:10

2017-03-27 03:10:00.0

اطلس جت

522

آدانا

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

دو شنبه

03:50

2017-03-27 03:50:00.0

سان اکسپرس

5696

آدانا

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

دو شنبه

04:00

2017-03-27 04:00:00.0

پگاسوس

6212

آدانا

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

دو شنبه

04:30

2017-03-27 04:30:00.0

اونور اير

3713

آدانا

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

دو شنبه

05:55

2017-03-27 05:55:00.0

آتا

5254

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

دو شنبه

06:30

2017-03-27 06:30:00.0

زاگرس

3046

اسپارتا

طبق برنامه

A321

ورودی خارجي

دو شنبه

07:30

2017-03-27 07:30:00.0

ايران اير تور

986

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

دو شنبه

08:15

2017-03-27 08:15:00.0

ايران اير تور

936

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

دو شنبه

08:40

2017-03-27 08:40:00.0

آتا

5202

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

دو شنبه

08:55

2017-03-27 08:55:00.0

ماهان

4563

کرمان

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

دو شنبه

09:50

2017-03-27 09:50:00.0

ماهان

4560

اصفهان

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

دو شنبه

09:50

2017-03-27 09:50:00.0

تابان

7228

ایروان

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

دو شنبه

10:30

2017-03-27 10:30:00.0

آتا

5206

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

دو شنبه

10:30

2017-03-27 10:30:00.0

ماهان

1163

بغداد

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

دو شنبه

10:40

2017-03-27 10:40:00.0

ايران اير تور

978

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

دو شنبه

11:30

2017-03-27 11:30:00.0

آسمان

3777

شيراز

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

12:05

2017-03-27 12:05:00.0

آتا

5218

مشهد

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

دو شنبه

12:30

2017-03-27 12:30:00.0

قشم اير

1273

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

12:35

2017-03-27 12:35:00.0

آتا

5210

كيش

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

دو شنبه

12:50

2017-03-27 12:50:00.0

آتا

5216

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

دو شنبه

13:00

2017-03-27 13:00:00.0

ايران اير تور

900

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

دو شنبه

13:00

2017-03-27 13:00:00.0

آتا

5204

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

دو شنبه

13:20

2017-03-27 13:20:00.0

ايران اير تور

9724

دبي

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

دو شنبه

15:00

2017-03-27 15:00:00.0

ایران ایر

443

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

15:55

2017-03-27 15:55:00.0

آتا

5402

استانبول

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

دو شنبه

18:00

2017-03-27 18:00:00.0

آتا

5244

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

دو شنبه

18:10

2017-03-27 18:10:00.0

ايران اير تور

9708

استانبول

طبق برنامه

MD82

ورودی خارجي

دو شنبه

20:30

2017-03-27 20:30:00.0

کيش اير

7401

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

دو شنبه

21:00

2017-03-27 21:00:00.0

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

اونور اير

3614

آدانا

پرواز کرد(06:30)

A321

خروجي خارجي

یک شنبه

05:20

2017-03-26 05:20:00.0

آتا

5243

تهران

پرواز کرد(07:02)

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

07:00

2017-03-26 07:00:00.0

کرندون

9828

کایسری

پرواز کرد(07:14)

A30B

خروجي خارجي

یک شنبه

07:30

2017-03-26 07:30:00.0

آتا

5301

مشهد

پرواز کرد(08:17)

A320

خروجي داخلي

یک شنبه

07:30

2017-03-26 07:30:00.0

ایران ایر

340

مشهد

پرواز کرد(09:35)

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

07:45

2017-03-26 07:45:00.0

آتا

5245

تهران

پرواز کرد(08:17)

A320

خروجي داخلي

یک شنبه

08:00

2017-03-26 08:00:00.0

قشم اير

1270

شيراز

پرواز کرد(08:47)

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

08:00

2017-03-26 08:00:00.0

آتا

5215

مشهد

پرواز کرد(08:50)

A320

خروجي داخلي

یک شنبه

08:35

2017-03-26 08:35:00.0

ايران اير تور

901

مشهد

پرواز کرد(10:20)

MD82

خروجي داخلي

یک شنبه

09:45

2017-03-26 09:45:00.0

آتا

5290

مشهد

پرواز کرد(10:25)

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

10:00

2017-03-26 10:00:00.0

آتا

5401

استانبول

پرواز کرد(12:15)

A320

خروجي خارجي

یک شنبه

12:00

2017-03-26 12:00:00.0

کاسپين

6947

عسلويه

پرواز کرد(13:35)

A320

خروجي داخلي

یک شنبه

12:30

2017-03-26 12:30:00.0

قشم اير

1272

تهران

پرواز کرد(14:10)

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

12:45

2017-03-26 12:45:00.0

آتا

5205

تهران

پرواز کرد(14:00)

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

13:50

2017-03-26 13:50:00.0

آتا

5253

تهران

پرواز کرد(14:31)

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

14:20

2017-03-26 14:20:00.0

آتا

5217

مشهد

پرواز کرد(16:00)

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

16:00

2017-03-26 16:00:00.0

آتا

5418

باكو

پرواز کرد(16:25)

A320

خروجي خارجي

یک شنبه

16:20

2017-03-26 16:20:00.0

آتا

5207

تهران

پرواز کرد(18:45)

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

18:00

2017-03-26 18:00:00.0

آزال

5118

باكو

پرواز کرد(18:20)

A320

خروجي خارجي

یک شنبه

18:20

2017-03-26 18:20:00.0

آسمان

641

تهران

پرواز کرد(20:10)

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

19:00

2017-03-26 19:00:00.0

ایران ایر

290

اهواز

پرواز کرد(19:45)

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

19:05

2017-03-26 19:05:00.0

آتا

5247

تهران

پرواز کرد(20:55)

MD83

خروجي داخلي

یک شنبه

20:25

2017-03-26 20:25:00.0

ايران اير تور

937

تهران

پرواز کرد(21:10)

A320

خروجي داخلي

یک شنبه

21:00

2017-03-26 21:00:00.0

ایران ایر

446

تهران

اعلام تاخير(23:15)

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

22:50

2017-03-26 22:50:00.0

آتا

5241

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

یک شنبه

23:00

2017-03-26 23:00:00.0

زاگرس

3047

اسپارتا

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

دو شنبه

02:30

2017-03-27 02:30:00.0

تركيش

883

استانبول

طبق برنامه

A321

خروجي خارجي

دو شنبه

03:15

2017-03-27 03:15:00.0

کرندون

1968

کایسری

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

دو شنبه

03:30

2017-03-27 03:30:00.0

کرندون

5546

کایسری

طبق برنامه

B734

ورودي داخلي

دو شنبه

03:45

2017-03-27 03:45:00.0

سان اکسپرس

5617

آدانا

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

دو شنبه

04:00

2017-03-27 04:00:00.0

تركيش

883

استانبول

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

دو شنبه

04:35

2017-03-27 04:35:00.0

اطلس جت

523

آدانا

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

دو شنبه

04:50

2017-03-27 04:50:00.0

سان اکسپرس

5697

آدانا

طبق برنامه

A321

خروجي خارجي

دو شنبه

05:00

2017-03-27 05:00:00.0

پگاسوس

6213

آدانا

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

دو شنبه

05:30

2017-03-27 05:30:00.0

اونور اير

3714

آدانا

طبق برنامه

A140

خروجي خارجي

دو شنبه

07:00

2017-03-27 07:00:00.0

آتا

5209

كيش

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

دو شنبه

07:30

2017-03-27 07:30:00.0

آتا

5301

مشهد

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

دو شنبه

07:30

2017-03-27 07:30:00.0

زاگرس

4114

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

دو شنبه

08:30

2017-03-27 08:30:00.0

آتا

5205

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

دو شنبه

09:00

2017-03-27 09:00:00.0

ايران اير تور

9725

دبي

طبق برنامه

MD83

خروجي خارجي

دو شنبه

09:00

2017-03-27 09:00:00.0

ايران اير تور

901

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

دو شنبه

09:30

2017-03-27 09:30:00.0

آتا

5203

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

دو شنبه

10:10

2017-03-27 10:10:00.0

ماهان

4562

کرمان

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

دو شنبه

10:50

2017-03-27 10:50:00.0

ماهان

4561

اصفهان

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

دو شنبه

10:50

2017-03-27 10:50:00.0

تابان

7227

ایروان

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

دو شنبه

11:30

2017-03-27 11:30:00.0

ماهان

1162

نجف

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

دو شنبه

11:40

2017-03-27 11:40:00.0

آتا

5401

استانبول

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

دو شنبه

12:00

2017-03-27 12:00:00.0

ايران اير تور

9709

استانبول

طبق برنامه

MD82

خروجي خارجي

دو شنبه

12:25

2017-03-27 12:25:00.0

قشم اير

1272

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

دو شنبه

13:15

2017-03-27 13:15:00.0

آتا

5253

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

دو شنبه

13:50

2017-03-27 13:50:00.0

آتا

5215

مشهد

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

دو شنبه

14:20

2017-03-27 14:20:00.0

زاگرس

4058

قشم

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

14:30

2017-03-27 14:30:00.0

زاگرس

4036

كيش

طبق برنامه

A310

خروجي داخلي

دو شنبه

15:00

2017-03-27 15:00:00.0

آتا

5217

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

دو شنبه

15:00

2017-03-27 15:00:00.0

ايران اير تور

987

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

دو شنبه

15:45

2017-03-27 15:45:00.0

ایران ایر

442

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

دو شنبه

16:30

2017-03-27 16:30:00.0

آتا

5207

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

دو شنبه

19:00

2017-03-27 19:00:00.0

آتا

5247

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

دو شنبه

19:10

2017-03-27 19:10:00.0

ايران اير تور

937

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

دو شنبه

21:00

2017-03-27 21:00:00.0