ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ايران اير تور

9724

دبي

نشست(05:23) - پايان تحويل بار

MD82

ورودی خارجي

سه شنبه

14:50

2017-03-28 14:50:00.0

قشم اير

2236

نجف

نشست(00:27)

A320

ورودی خارجي

سه شنبه

17:40

2017-03-28 17:40:00.0

آتا

5254

تهران

نشست(23:06)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

سه شنبه

19:00

2017-03-28 19:00:00.0

آسمان

640

تهران

نشست(22:29)

A306

ورودي داخلي

سه شنبه

20:20

2017-03-28 20:20:00.0

ایران ایر

445

تهران

نشست(22:13)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

سه شنبه

21:55

2017-03-28 21:55:00.0

آتا

5250

تهران

نشست(23:12)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

سه شنبه

22:20

2017-03-28 22:20:00.0

آتا

5246

تهران

نشست(01:03)-پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

سه شنبه

22:30

2017-03-28 22:30:00.0

آتا

5218

مشهد

نشست(22:48)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

سه شنبه

22:30

2017-03-28 22:30:00.0

ايران اير تور

8012

تهران

نشست(00:21)

A310

ورودي داخلي

سه شنبه

22:45

2017-03-28 22:45:00.0

آتا

5244

تهران

نشست(00:45)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

00:40

2017-03-29 00:40:00.0

تركيش

882

استانبول

نشست(01:20)-پايان تحويل بار

A321

ورودی خارجي

چهار شنبه

01:40

2017-03-29 01:40:00.0

ایران ایر

447

تهران

لغو شد

A321

ورودي داخلي

چهار شنبه

07:00

2017-03-29 07:00:00.0

قشم اير

1273

تهران

لغو شد

F100

ورودي داخلي

چهار شنبه

07:30

2017-03-29 07:30:00.0

ايران اير تور

936

تهران

نشست(09:05) - پايان تحويل بار

A320

ورودي داخلي

چهار شنبه

08:45

2017-03-29 08:45:00.0

ماهان

4560

اصفهان

نشست(09:35)-پايان تحويل بار

BA11

ورودي داخلي

چهار شنبه

09:50

2017-03-29 09:50:00.0

ماهان

4563

کرمان

نشست(09:35)

BA11

ورودي داخلي

چهار شنبه

09:50

2017-03-29 09:50:00.0

آسمان

3777

شيراز

نشست(11:40)

F100

ورودي داخلي

چهار شنبه

11:35

2017-03-29 11:35:00.0

کاسپين

6946

عسلويه

نشست(11:50)

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

11:40

2017-03-29 11:40:00.0

ايران اير تور

978

تهران

اعلام تاخير(14:00)

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

12:25

2017-03-29 12:25:00.0

آتا

5216

مشهد

نشست(13:15)-تحويل بار از تسمه نقاله(1)

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

13:25

2017-03-29 13:25:00.0

ايران اير تور

9724

دبي

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

چهار شنبه

14:50

2017-03-29 14:50:00.0

آتا

5218

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

15:00

2017-03-29 15:00:00.0

آتا

5417

باكو

اعلام تاخير(17:00)

A320

ورودی خارجي

چهار شنبه

16:00

2017-03-29 16:00:00.0

آتا

5402

استانبول

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

چهار شنبه

18:00

2017-03-29 18:00:00.0

آتا

5204

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

19:40

2017-03-29 19:40:00.0

ايران اير تور

900

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

20:00

2017-03-29 20:00:00.0

ايران اير تور

9708

استانبول

طبق برنامه

MD82

ورودی خارجي

چهار شنبه

20:30

2017-03-29 20:30:00.0

آتا

5248

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

21:35

2017-03-29 21:35:00.0

ايران اير تور

8012

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

چهار شنبه

21:55

2017-03-29 21:55:00.0

آتا

5302

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

چهار شنبه

22:30

2017-03-29 22:30:00.0

آتا

5246

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

چهار شنبه

22:30

2017-03-29 22:30:00.0

تركيش

882

استانبول

طبق برنامه

A321

ورودی خارجي

پنج شنبه

01:40

2017-03-30 01:40:00.0

اطلس جت

520

آدانا

طبق برنامه

B734

ورودي داخلي

پنج شنبه

03:50

2017-03-30 03:50:00.0

آتا

5254

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

06:30

2017-03-30 06:30:00.0

ایران ایر

343

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

07:10

2017-03-30 07:10:00.0

ايران اير تور

936

تهران

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

پنج شنبه

08:45

2017-03-30 08:45:00.0

زاگرس

3034

بغداد

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

پنج شنبه

11:30

2017-03-30 11:30:00.0

آتا

5216

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

12:50

2017-03-30 12:50:00.0

آتا

5210

كيش

طبق برنامه

MD83

ورودي داخلي

پنج شنبه

12:50

2017-03-30 12:50:00.0

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ايران اير تور

987

تهران

پرواز کرد(21:35)

MD83

خروجي داخلي

سه شنبه

15:40

2017-03-28 15:40:00.0

قشم اير

2237

بغداد

پرواز کرد(02:15)

A320

خروجي خارجي

سه شنبه

18:55

2017-03-28 18:55:00.0

آسمان

641

تهران

پرواز کرد(23:20)

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

20:50

2017-03-28 20:50:00.0

ايران اير تور

937

تهران

پرواز کرد(01:10)

A320

خروجي داخلي

سه شنبه

21:00

2017-03-28 21:00:00.0

ایران ایر

444

تهران

پرواز کرد(23:10)

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

22:40

2017-03-28 22:40:00.0

آتا

5249

تهران

پرواز کرد(00:20)

MD83

خروجي داخلي

سه شنبه

23:20

2017-03-28 23:20:00.0

تركيش

883

استانبول

پرواز کرد(03:10)

A321

خروجي خارجي

چهار شنبه

03:15

2017-03-29 03:15:00.0

آتا

5301

مشهد

پرواز کرد(07:50)

A320

خروجي داخلي

چهار شنبه

07:30

2017-03-29 07:30:00.0

آتا

5245

تهران

پرواز کرد(08:15)

A320

خروجي داخلي

چهار شنبه

08:00

2017-03-29 08:00:00.0

آتا

5215

مشهد

پرواز کرد(08:25)

A320

خروجي داخلي

چهار شنبه

08:35

2017-03-29 08:35:00.0

ايران اير تور

901

مشهد

پرواز کرد(10:00)

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

09:45

2017-03-29 09:45:00.0

ماهان

4561

اصفهان

پرواز کرد(11:00)

BA11

خروجي داخلي

چهار شنبه

10:50

2017-03-29 10:50:00.0

ماهان

4562

کرمان

پرواز کرد(11:00)

BA11

خروجي داخلي

چهار شنبه

10:50

2017-03-29 10:50:00.0

آتا

5401

استانبول

پرواز کرد(12:00)

A320

خروجي خارجي

چهار شنبه

12:00

2017-03-29 12:00:00.0

آسمان

3778

شيراز

پرواز کرد(12:30)

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

12:10

2017-03-29 12:10:00.0

کاسپين

6947

عسلويه

پرواز کرد(12:50)

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

12:30

2017-03-29 12:30:00.0

آتا

5418

باكو

پذيرش مسافر در ميز (14)-اعلام تاخير(14:00)

A320

خروجي خارجي

چهار شنبه

13:00

2017-03-29 13:00:00.0

ايران اير تور

9709

استانبول

پذيرش مسافر در ميز (12,13)-اعلام تاخير(15:00)

MD82

خروجي خارجي

چهار شنبه

13:20

2017-03-29 13:20:00.0

آتا

5253

تهران

پذيرش مسافر در ميز (5,6)-

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

14:20

2017-03-29 14:20:00.0

ايران اير تور

987

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

15:40

2017-03-29 15:40:00.0

آتا

5217

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

چهار شنبه

16:00

2017-03-29 16:00:00.0

آتا

5203

تهران

اعلام تاخير(17:40)

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

16:40

2017-03-29 16:40:00.0

ايران اير تور

937

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

چهار شنبه

21:00

2017-03-29 21:00:00.0

ايران اير تور

979

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

چهار شنبه

21:30

2017-03-29 21:30:00.0

ايران اير تور

8013

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

چهار شنبه

22:45

2017-03-29 22:45:00.0

تركيش

883

استانبول

طبق برنامه

A321

خروجي خارجي

پنج شنبه

03:15

2017-03-30 03:15:00.0

اطلس جت

521

آدانا

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

پنج شنبه

04:50

2017-03-30 04:50:00.0

آتا

5209

كيش

طبق برنامه

MD83

خروجي داخلي

پنج شنبه

07:30

2017-03-30 07:30:00.0

ایران ایر

342

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

07:45

2017-03-30 07:45:00.0

آتا

5245

تهران

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

پنج شنبه

08:00

2017-03-30 08:00:00.0

ايران اير تور

901

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

پنج شنبه

09:45

2017-03-30 09:45:00.0

تابان

7227

ایروان

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

پنج شنبه

10:00

2017-03-30 10:00:00.0

آتا

5401

استانبول

طبق برنامه

MD83

خروجي خارجي

پنج شنبه

12:00

2017-03-30 12:00:00.0

زاگرس

3033

نجف

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

پنج شنبه

12:30

2017-03-30 12:30:00.0