خوش آمدید — امروز یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵ ۱۳:۰۰:۱۸
تبریز
امروز یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
25°
31°
18°
فردا ۴ مرداد ۱۳۹۵
31°
17°
۵ مرداد ۱۳۹۵
30°
17°
۶ مرداد ۱۳۹۵
31°
17°
۷ مرداد ۱۳۹۵
30°
18°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5248 تهران نشست(22:45)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي شنبه 20:50 2016-07-23 20:50:00
آتا 5208 تهران نشست(22:15) MD83 ورودي داخلي شنبه 21:40 2016-07-23 21:40:00
آتا 5246 تهران نشست(00:10) A320 ورودي داخلي شنبه 23:00 2016-07-23 23:00:00
آتا 5244 تهران نشست(23:59) MD83 ورودي داخلي شنبه 23:50 2016-07-23 23:50:00
تركيش 882 استانبول نشست(01:05) A320 ورودی خارجي یک شنبه 00:50 2016-07-24 00:50:00
ایران ایر 447 تهران نشست(06:31)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي یک شنبه 06:45 2016-07-24 06:45:00
کاسپين 030 تهران نشست(07:14)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي یک شنبه 07:05 2016-07-24 07:05:00
آتا 5254 تهران نشست(07:52) MD83 ورودي داخلي یک شنبه 07:35 2016-07-24 07:35:00
ايران اير تور 946 تهران نشست(09:14)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي یک شنبه 09:00 2016-07-24 09:00:00
آتا 5202 تهران نشست(09:17) MD83 ورودي داخلي یک شنبه 09:20 2016-07-24 09:20:00
قشم اير 1273 تهران نشست(10:38)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي یک شنبه 10:45 2016-07-24 10:45:00
کاسپين 4346 عسلويه نشست(12:41)-پايان تحويل بار B722 ورودي داخلي یک شنبه 11:50 2016-07-24 11:50:00
آتا 5218 مشهد نشست(12:44) B212 ورودي داخلي یک شنبه 12:30 2016-07-24 12:30:00
آتا 5216 مشهد تاخير دارد MD83 ورودي داخلي یک شنبه 12:50 2016-07-24 12:50:00
آتا 5204 تهران لغو شد MD83 ورودي داخلي یک شنبه 13:20 2016-07-24 13:20:00
ايران اير تور 900 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 14:30 2016-07-24 14:30:00
آتا 5248 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 15:10 2016-07-24 15:10:00
کاسپين 4330 تهران لغو شد B732 ورودي داخلي یک شنبه 16:00 2016-07-24 16:00:00
آتا 5206 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 17:40 2016-07-24 17:40:00
آسمان 640 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 18:15 2016-07-24 18:15:00
آتا 5250 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 19:30 2016-07-24 19:30:00
ایران ایر 291 اهواز طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 19:40 2016-07-24 19:40:00
ایران ایر 341 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 21:40 2016-07-24 21:40:00
آتا 5208 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 21:50 2016-07-24 21:50:00
آتا 5242 تهران لغو شد A320 ورودي داخلي یک شنبه 22:10 2016-07-24 22:10:00
آتا 5246 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 22:30 2016-07-24 22:30:00
ايران اير تور 978 تهران لغو شد MD83 ورودي داخلي یک شنبه 23:55 2016-07-24 23:55:00
تركيش 882 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي دو شنبه 00:50 2016-07-25 00:50:00
آتا 5402 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي دو شنبه 02:40 2016-07-25 02:40:00
آتا 5254 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي دو شنبه 06:30 2016-07-25 06:30:00
کاسپين 030 تهران طبق برنامه B722 ورودي داخلي دو شنبه 07:25 2016-07-25 07:25:00
ماهان 4544 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي دو شنبه 08:00 2016-07-25 08:00:00
ايران اير تور 946 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 09:00 2016-07-25 09:00:00
آتا 5202 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي دو شنبه 09:20 2016-07-25 09:20:00
ايران اير تور 986 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 09:35 2016-07-25 09:35:00
قشم اير 1273 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 10:45 2016-07-25 10:45:00
ماهان 1163 بغداد طبق برنامه A320 ورودی خارجي دو شنبه 11:00 2016-07-25 11:00:00
تابان 6289 مشهد طبق برنامه B752 ورودي داخلي دو شنبه 11:30 2016-07-25 11:30:00
آتا 5218 مشهد طبق برنامه B212 ورودي داخلي دو شنبه 12:30 2016-07-25 12:30:00
آتا 5210 كيش طبق برنامه MD83 ورودي داخلي دو شنبه 12:50 2016-07-25 12:50:00
آتا 5216 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي دو شنبه 13:00 2016-07-25 13:00:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5247 تهران پرواز کرد(23:40) MD83 خروجي داخلي شنبه 21:50 2016-07-23 21:50:00
تركيش 883 استانبول پرواز کرد(03:05) A320 خروجي خارجي یک شنبه 03:10 2016-07-24 03:10:00
آتا 5201 تهران پرواز کرد(06:04) MD83 خروجي داخلي یک شنبه 06:00 2016-07-24 06:00:00
آتا 5243 تهران پرواز کرد(07:04) MD83 خروجي داخلي یک شنبه 07:00 2016-07-24 07:00:00
ایران ایر 340 مشهد پرواز کرد(07:25) F100 خروجي داخلي یک شنبه 07:20 2016-07-24 07:20:00
آتا 5245 تهران پرواز کرد(08:24) A320 خروجي داخلي یک شنبه 08:00 2016-07-24 08:00:00
کاسپين 031 تهران پرواز کرد(08:25) MD82 خروجي داخلي یک شنبه 08:00 2016-07-24 08:00:00
آتا 5215 مشهد پرواز کرد(10:30) A320 خروجي داخلي یک شنبه 08:10 2016-07-24 08:10:00
ايران اير تور 901 مشهد پرواز کرد(10:10) MD82 خروجي داخلي یک شنبه 09:45 2016-07-24 09:45:00
آتا 5203 تهران اعلام تاخير(14:40) MD83 خروجي داخلي یک شنبه 10:10 2016-07-24 10:10:00
قشم اير 1272 تهران پرواز کرد(11:46) F100 خروجي داخلي یک شنبه 11:30 2016-07-24 11:30:00
کاسپين 4347 عسلويه پايان پذيرش مسافر-اعلام تاخير(13:30) B722 ورودي داخلي یک شنبه 12:50 2016-07-24 12:50:00
آتا 5253 تهران اعلام تاخير(16:30) MD83 خروجي داخلي یک شنبه 13:30 2016-07-24 13:30:00
آتا 5217 مشهد پذيرش مسافر در ميز (4,5)- A320 خروجي داخلي یک شنبه 13:30 2016-07-24 13:30:00
آتا 5205 تهران لغو شد MD83 خروجي داخلي یک شنبه 14:30 2016-07-24 14:30:00
ايران اير تور 947 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 15:30 2016-07-24 15:30:00
آتا 5247 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 17:00 2016-07-24 17:00:00
کاسپين 4331 تهران لغو شد B722 ورودي داخلي یک شنبه 17:00 2016-07-24 17:00:00
آتا 5207 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 18:30 2016-07-24 18:30:00
آسمان 641 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 19:10 2016-07-24 19:10:00
ایران ایر 290 اهواز طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 20:15 2016-07-24 20:15:00
آتا 5401 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي یک شنبه 20:40 2016-07-24 20:40:00
ایران ایر 446 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 22:25 2016-07-24 22:25:00
آتا 5241 تهران لغو شد A320 خروجي داخلي یک شنبه 23:00 2016-07-24 23:00:00
ايران اير تور 9709 استانبول لغو شد MD82 خروجي خارجي دو شنبه 02:55 2016-07-25 02:55:00
تركيش 883 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي دو شنبه 03:10 2016-07-25 03:10:00
آتا 5201 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي دو شنبه 06:00 2016-07-25 06:00:00
آتا 5243 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي دو شنبه 07:00 2016-07-25 07:00:00
آتا 5209 كيش طبق برنامه MD83 خروجي داخلي دو شنبه 07:25 2016-07-25 07:25:00
آتا 5245 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي دو شنبه 08:00 2016-07-25 08:00:00
کاسپين 031 تهران طبق برنامه B722 ورودي داخلي دو شنبه 08:20 2016-07-25 08:20:00
ماهان 4545 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي دو شنبه 09:15 2016-07-25 09:15:00
ايران اير تور 901 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي دو شنبه 09:45 2016-07-25 09:45:00
آتا 5203 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي دو شنبه 10:10 2016-07-25 10:10:00
قشم اير 1272 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 11:30 2016-07-25 11:30:00
ماهان 1162 نجف طبق برنامه A320 خروجي خارجي دو شنبه 12:00 2016-07-25 12:00:00
تابان 6290 مشهد طبق برنامه B752 خروجي داخلي دو شنبه 12:30 2016-07-25 12:30:00
یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
محمد علی نائل قراملکی طی ابلاغی بعنوان معاون عملیات فرودگاهی فرودگاه های استان آذربایجان شرقی منصوب شد. بر این اساس طی ابلاغی از سوی محمدرضا امامی معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و به پیشنهاد مصطفی صفایی مدیرکل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی ، محمدعلی نائل قراملکی بعنوان معاون عملیات فرودگاهی این اداره کل منصوب شد. لازم به ذکر است قراملکی پیش از این سمت سرپرست معاون عملیات فرودگاهی و رئیس فرودگاه سهند را بر عهده داشت. تصویر این ابلاغ به شرح ذیل است:  
چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
یک دوره آموزشی با عنوان " گزارش نویسی" در فرودگاه تبریز برگزار می گردد. این دوره آموزشی با هدف آشنایی شرکت کنندگان با تعاریف کلی ، معنی و مفهوم ، انواع و اقسام شکل های مختلف گزارش و نقش آن در جامعه و سازمان با حضور 55 نفر از پرسنل فرودگاه تبریز در حال برگزاری است. دوره آموزشی فوق از تاریخ 23/4/95 لغایت 4/5/95 به مدت 20 ساعت با تدریس استاد پاشایی برگزار می گردد و در پایان ضمن برگزاری آزمون،  گواهی پایان دوره از سوی اداره کل آموزش و نیروی انسانی  شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اعطا خواهد شد.
چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
روز سه شنبه مورخ 29/4/95 جلسه سخنرانی به مناسبت هفته عفاف و حجاب با موضوع "حیا ، عفت و غیرت حافظ حریم خانواده" در فرودگاه تبریز برگزار گردید. در این جلسه که بانوان شاغل در فرودگاه تبریز حضور داشتند سرکار خانم فولادی سخنران برجسته استانی و فعال فرهنگی به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در بخشی از سخنان خود گفت: عفت و حیای زن که یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ و بقای عفت عمومی است ،  نه‌تنها در تمام ادیان و مذاهب الهی بر آن تأکید شده، بلکه عقل بشری نیز آن را تأیید می‌کند. وی افزود: یکی از شبهاتی که نسبت به حجاب مطرح می شود، این است که حجاب محدودیت است ، پاسخ این است که اتفاقاً حجاب نه تنها محدودیت نیست بلکه ابزاری بازدارنده برای مزاحمان است که فرصت حضور زن در عرصه
سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
رئیس مرکز آموزش فنون هوایی شعبه تبریز از برگزاری دومین آزمون خلبانی در مقطع PPL در فرودگاه تبریز خبر داد. فرامرز شیردل گفت: این آزمون با حضور 18 نفر از واجدین شرایط ثبت نام کننده در روز 29/4/95 در مرکز آموزش فنون هوایی برگزار گردید و افراد قبول شده در مصاحبه شفاهی حضور خواهند داشت. وی در توضیح شرایط شرکت کنندگان در آزمون گفت: دارا بودن حداقل 18 سال تمام، دارا بودن کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی دیپلم و سلامت جسمی و روانی برخی شرایط این آزمون بود و دوره نخست آن در تاریخ 17/1/95 در فرودگاه تبریز بزگزار گردیده بود. لازم به ذکر است PPL (Private Pilot's Licence) و به معنی مدرک خلبانی شخصی می باشد.