خوش آمدید — امروز سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۳:۰۰:۲۰
تبریز
امروز سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
8°
21°
7°
فردا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
22°
10°
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
21°
10°
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
22°
7°
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
22°
11°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ماهان 1163 بغداد نشست(13:26) A320 ورودی خارجي دو شنبه 11:00 2016-05-02 11:00:00
آتا 5210 كيش نشست(12:37)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي دو شنبه 12:50 2016-05-02 12:50:00
آتا 5216 مشهد نشست(13:01)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي دو شنبه 13:00 2016-05-02 13:00:00
ايران اير تور 900 مشهد نشست(14:56)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي دو شنبه 14:30 2016-05-02 14:30:00
قشم اير 1275 تهران نشست(16:49)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي دو شنبه 16:50 2016-05-02 16:50:00
ایران ایر 443 تهران نشست(18:07)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي دو شنبه 17:25 2016-05-02 17:25:00
آتا 5206 تهران نشست(18:13) MD83 ورودي داخلي دو شنبه 17:30 2016-05-02 17:30:00
آتا 5244 تهران نشست(20:15)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي دو شنبه 18:10 2016-05-02 18:10:00
کاسپين 046 تهران نشست(20:34)-پايان تحويل بار A310 ورودي داخلي دو شنبه 20:00 2016-05-02 20:00:00
آسمان 3777 شيراز نشست(21:28)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي دو شنبه 21:25 2016-05-02 21:25:00
آتا 5208 تهران نشست(22:20)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي دو شنبه 21:50 2016-05-02 21:50:00
آتا 5248 تهران نشست(23:55)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي دو شنبه 22:10 2016-05-02 22:10:00
تركيش 882 استانبول نشست(00:40)-پايان تحويل بار A320 ورودی خارجي سه شنبه 01:20 2016-05-03 01:20:00
آتا 5254 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 07:35 2016-05-03 07:35:00
ايران اير تور 946 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 09:00 2016-05-03 09:00:00
آتا 5202 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 09:20 2016-05-03 09:20:00
ماهان 4560 اصفهان طبق برنامه BA11 ورودي داخلي سه شنبه 09:50 2016-05-03 09:50:00
معراج 2873 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي سه شنبه 11:30 2016-05-03 11:30:00
قشم اير 1273 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي سه شنبه 12:35 2016-05-03 12:35:00
آتا 5216 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 12:50 2016-05-03 12:50:00
آتا 5204 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 13:20 2016-05-03 13:20:00
ايران اير تور 900 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 14:30 2016-05-03 14:30:00
آتا 5248 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 15:10 2016-05-03 15:10:00
کيش اير 7418 كيش طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 15:20 2016-05-03 15:20:00
کاسپين 4330 تهران طبق برنامه A306 ورودي داخلي سه شنبه 16:00 2016-05-03 16:00:00
قشم اير 2236 نجف طبق برنامه A320 ورودی خارجي سه شنبه 16:35 2016-05-03 16:35:00
قشم اير 1275 تهران لغو شد F100 ورودي داخلي سه شنبه 16:50 2016-05-03 16:50:00
آسمان 640 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 16:55 2016-05-03 16:55:00
آتا 5246 تهران طبق برنامه A310 ورودي داخلي سه شنبه 17:00 2016-05-03 17:00:00
آتا 5206 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 17:30 2016-05-03 17:30:00
کاسپين 046 تهران طبق برنامه A306 ورودي داخلي سه شنبه 20:05 2016-05-03 20:05:00
ایران ایر 445 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 21:10 2016-05-03 21:10:00
آتا 5208 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 21:55 2016-05-03 21:55:00
آتا 5250 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 22:30 2016-05-03 22:30:00
آتا 5244 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 23:50 2016-05-03 23:50:00
تركيش 882 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي چهار شنبه 01:20 2016-05-04 01:20:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ماهان 1162 نجف پرواز کرد(15:00) A320 خروجي خارجي دو شنبه 12:00 2016-05-02 12:00:00
تابان 6290 مشهد پرواز کرد(12:43) B752 خروجي داخلي دو شنبه 12:30 2016-05-02 12:30:00
آتا 5215 مشهد پرواز کرد(14:15) MD83 خروجي داخلي دو شنبه 13:50 2016-05-02 13:50:00
آتا 5253 تهران پرواز کرد(13:50) MD83 خروجي داخلي دو شنبه 13:50 2016-05-02 13:50:00
ايران اير تور 947 تهران پرواز کرد(16:00) MD82 خروجي داخلي دو شنبه 15:30 2016-05-02 15:30:00
قشم اير 1274 تهران پرواز کرد(17:37) F100 ورودي داخلي دو شنبه 17:35 2016-05-02 17:35:00
ایران ایر 442 تهران پرواز کرد(19:04) F100 خروجي داخلي دو شنبه 18:20 2016-05-02 18:20:00
آتا 5207 تهران پرواز کرد(19:16) MD83 خروجي داخلي دو شنبه 18:30 2016-05-02 18:30:00
آتا 5247 تهران پرواز کرد(21:00) MD83 خروجي داخلي دو شنبه 19:10 2016-05-02 19:10:00
کاسپين 047 تهران پرواز کرد(21:25) MD82 خروجي داخلي دو شنبه 21:00 2016-05-02 21:00:00
آسمان 3778 شيراز پرواز کرد(22:30) F100 خروجي داخلي دو شنبه 22:00 2016-05-02 22:00:00
تركيش 883 استانبول پرواز کرد(03:00) A320 خروجي خارجي سه شنبه 03:10 2016-05-03 03:10:00
آتا 5201 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي سه شنبه 06:00 2016-05-03 06:00:00
آتا 5243 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي سه شنبه 07:00 2016-05-03 07:00:00
آتا 5245 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي سه شنبه 08:00 2016-05-03 08:00:00
آتا 5215 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي سه شنبه 08:10 2016-05-03 08:10:00
ايران اير تور 901 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 09:45 2016-05-03 09:45:00
آتا 5203 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي سه شنبه 10:10 2016-05-03 10:10:00
ماهان 4561 اصفهان طبق برنامه BA11 خروجي داخلي سه شنبه 10:50 2016-05-03 10:50:00
معراج 2872 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي سه شنبه 12:30 2016-05-03 12:30:00
قشم اير 1272 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 13:20 2016-05-03 13:20:00
آتا 5253 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي سه شنبه 13:50 2016-05-03 13:50:00
آتا 5205 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي سه شنبه 14:20 2016-05-03 14:20:00
ايران اير تور 947 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 15:30 2016-05-03 15:30:00
کيش اير 7419 كيش طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 16:10 2016-05-03 16:10:00
آتا 5247 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي سه شنبه 16:30 2016-05-03 16:30:00
کاسپين 4331 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 16:55 2016-05-03 16:55:00
قشم اير 1274 تهران لغو شد F100 خروجي داخلي سه شنبه 17:35 2016-05-03 17:35:00
قشم اير 2237 بغداد طبق برنامه A320 خروجي خارجي سه شنبه 17:50 2016-05-03 17:50:00
آسمان 641 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 17:50 2016-05-03 17:50:00
آتا 5207 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي سه شنبه 18:30 2016-05-03 18:30:00
کاسپين 047 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 21:00 2016-05-03 21:00:00
ایران ایر 444 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 21:45 2016-05-03 21:45:00
آتا 5249 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي سه شنبه 23:00 2016-05-03 23:00:00
تركيش 883 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي چهار شنبه 03:10 2016-05-04 03:10:00
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
رئیس اداره مراقبت پرواز فرودگاه تبریز از برگزاری یک دوره آموزشی با عنوان زبان تخصصی ویژه هوانوردی(2) در فرودگاه تبریز خبر داد. حسن نژاد گفت: این دوره آموزشی که دوره اول آن حدود دو سال پیش در فرودگاه تبریز برگزار گردیده بود،  از تاریخ 11/02/95 لغایت 23/02/95 با شرکت 12 نفر از کنترلر های مراقبت پرواز فرودگاه تبریز و حضور دو تن از اساتید زبان تخصصی از مرکز کنترل ترافیک هوایی تهران در حال برگزاری می باشد. لازم به ذکر است در پایان دوره و پس از برگزاری آزمون به شرکت کنندگان گواهینامه ی معتبر اعطا خواهد شد.
یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
روز یکشنبه مورخ 12/2/95 مدیرکل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی با حضور در یکی از مدارس شهر تبریز ضمن گرامیداشت مقام معلم از آنان تجلیل کردند. در این دیدار که در مدرسه شهید افتخاری پایگاه شکاری شهید سرلشگر فکوری انجام پذیرفت ، مصطفی صفایی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید مرتضی مطهری و تبریک روز معلم به تمامی معلمین ایران اسلامی گفت: همانگونه که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران  فرموده اند معلمی شغل انبیاست و سعادت و شقاوت یک ملت در دست معلمان است. در این دیدار که معاون توسعه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان و هم چنین معاون توسعه و پشتیبانی و رئیس حراست ناحیه 5  آموزش و پرورش تبریز نیز حضور داشتند ، مدیرکل فرودگاههای استان هدف از حضور در این جلسه را تکریم مقام والای
یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
روز یکشنبه مورخ 12/2/95 همزمان با روز جهانی کار و کارگر مراسم بزرگداشت این روز در فرودگاه تبریز برگزار گردید. در این مراسم که با حضور کارگران و پرسنل خدماتی فرودگاه تبریز برگزار گردید، مدیرکل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی ضمن تبریک این روز به کارگران این مجموعه  گفت: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب " سال اقتصادی مقاومتی ، اقدام و عمل"  نامگذاری شده است و در شرایطی که مهم ترین مساله اقتصاد کشور ما موضوع " تولید" است، بار اصلی این امر بر دوش کارگران عزیز می باشد و روز کارگر فرصت مغتنمی است که از زحمات این عزیزان تقدیر شود.  وی با اشاره به اینکه کلمه "کارگر" فقط مخصوص کسانی نیست که کار یدی و فیزیکی انجام می دهند گفت:  تمام پر
شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
روز جمعه مورخ 10/2/95 آزمون ارزیابی کارکنان قرارداد معین و کارگری در فرودگاه تبریز برگزار گردید. این آزمون روز گذشته به طور همزمان در 30 نقطه کشور میان 1100 نفر از نیروهای قرارداد معین و موقت(کارگری) شرکت فرودگاه‌ها برگزار شد  که تعداد 59 نفر از شرکت کنندگان از اداره کل فرودگاه های استان بوده اند. گفتنی است؛ آزمون ارزیابی و سطح‌بندی کارکنان قرارداد معین و موقت(کارگری) از ساعت ۹:۳۰ روز جمعه(10 اردیبهشت ماه) در فرودگاه‌های در نظر گرفته شده کشور برگزار شد و شرکت کنندگان در این آزمون طی 2 ساعت و 5 دقیقه به 60 سوال دفترچه تخصصی و 196 سوال دفترچه روانشناختی پاسخ دادند.