خوش آمدید — امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳ ۰۲:۰۰:۲۰
تبریز
امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳
0°
7°
-2°
فردا ۳۰ آذر ۱۳۹۳
7°
-3°
۱ دی ۱۳۹۳
6°
-2°
۲ دی ۱۳۹۳
6°
-3°
۳ دی ۱۳۹۳
1°
-2°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آسمان 640 تهران لغو شد F100 ورودي داخلي جمعه 11:15 2014-12-19 11:15:00
معراج 2873 مشهد نشست(12:13)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي جمعه 12:00 2014-12-19 12:00:00
آتا 5216 مشهد نشست(13:00)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي جمعه 12:50 2014-12-19 12:50:00
آتا 5226 شيراز لغو شد MD83 ورودي داخلي جمعه 14:10 2014-12-19 14:10:00
آتا 5248 تهران نشست(15:25)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي جمعه 15:00 2014-12-19 15:00:00
آتا 5256 مشهد نشست(14:45) MD83 ورودي داخلي جمعه 15:00 2014-12-19 15:00:00
آسمان 3777 شيراز لغو شد F100 ورودي داخلي جمعه 16:35 2014-12-19 16:35:00
آتا 5206 تهران نشست(19:00)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي جمعه 19:10 2014-12-19 19:10:00
ايران اير 349 بندر عباس نشست(21:58)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي جمعه 22:05 2014-12-19 22:05:00
آتا 5250 تهران نشست(22:41) A140 ورودي داخلي جمعه 22:20 2014-12-19 22:20:00
آتا 5208 تهران لغو شد-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي جمعه 23:00 2014-12-19 23:00:00
آتا 5244 تهران نشست(00:12)-پايان تحويل بار MD83 خروجي داخلي شنبه 00:15 2014-12-20 00:15:00
آتا 5218 مشهد نشست(01:10)-پايان تحويل بار A306 ورودي داخلي شنبه 01:00 2014-12-20 01:00:00
تركيش 882 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي شنبه 04:25 2014-12-20 04:25:00
آتا 5254 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 07:00 2014-12-20 07:00:00
آسمان 640 تهران لغو شد F100 خروجي داخلي شنبه 07:20 2014-12-20 07:20:00
آزال اير 117 باكو طبق برنامه A320 ورودی خارجي شنبه 08:30 2014-12-20 08:30:00
آتا 5202 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 09:10 2014-12-20 09:10:00
زاگرس 4055 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 09:30 2014-12-20 09:30:00
آتا 5252 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 10:50 2014-12-20 10:50:00
آتا 5216 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 12:50 2014-12-20 12:50:00
کاسپين 042 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي شنبه 13:10 2014-12-20 13:10:00
آتا 5204 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 13:20 2014-12-20 13:20:00
ماهان 4562 کرمان طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 13:35 2014-12-20 13:35:00
هواپيمايي اترک 1908 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 13:45 2014-12-20 13:45:00
قشم اير 2242 نجف طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 14:00 2014-12-20 14:00:00
آتا 5256 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 16:40 2014-12-20 16:40:00
آتا 5206 تهران لغو شد MD83 ورودي داخلي شنبه 17:40 2014-12-20 17:40:00
ايران اير 443 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 18:35 2014-12-20 18:35:00
آسمان 642 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 18:40 2014-12-20 18:40:00
سعودي 2856 جده طبق برنامه A321 ورودی خارجي شنبه 21:05 2014-12-20 21:05:00
آتا 5248 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 21:10 2014-12-20 21:10:00
آتا 5208 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 21:50 2014-12-20 21:50:00
آتا 5244 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 00:15 2014-12-21 00:15:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ماهان 1163 نجف پرواز کرد(12:20) AB4 خروجي خارجي جمعه 11:45 2014-12-19 11:45:00
آسمان 3778 شيراز لغو شد F100 خروجي داخلي جمعه 12:00 2014-12-19 12:00:00
معراج 2872 مشهد پرواز کرد(13:15) A320 خروجي داخلي جمعه 13:00 2014-12-19 13:00:00
آتا 5253 تهران پرواز کرد(14:40) MD83 خروجي داخلي جمعه 13:50 2014-12-19 13:50:00
آتا 5205 تهران پرواز کرد(16:05) MD83 خروجي داخلي جمعه 16:00 2014-12-19 16:00:00
آتا 5247 تهران پرواز کرد(16:33) MD83 خروجي داخلي جمعه 16:00 2014-12-19 16:00:00
آسمان 641 تهران لغو شد F100 خروجي داخلي جمعه 17:15 2014-12-19 17:15:00
آتا 5207 تهران لغو شد A320 خروجي داخلي جمعه 19:20 2014-12-19 19:20:00
ماهان 5094 جده پرواز کرد(19:23) A306 خروجي داخلي جمعه 19:20 2014-12-19 19:20:00
آتا 5217 مشهد پرواز کرد(20:12) MD83 خروجي داخلي جمعه 20:10 2014-12-19 20:10:00
ايران اير 446 تهران پرواز کرد(22:50) F100 خروجي داخلي جمعه 22:40 2014-12-19 22:40:00
آتا 5249 تهران پرواز کرد(23:51) MD83 خروجي داخلي جمعه 23:00 2014-12-19 23:00:00
آتا 5201 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 05:30 2014-12-20 05:30:00
تركيش 883 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي شنبه 05:30 2014-12-20 05:30:00
آتا 5251 مشهد طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 06:00 2014-12-20 06:00:00
آتا 5243 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 07:00 2014-12-20 07:00:00
آسمان 641 تهران لغو شد F100 خروجي داخلي شنبه 07:50 2014-12-20 07:50:00
آتا 5215 مشهد طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 08:00 2014-12-20 08:00:00
آزال اير 118 باكو طبق برنامه A320 خروجي خارجي شنبه 09:30 2014-12-20 09:30:00
آتا 5203 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 10:10 2014-12-20 10:10:00
زاگرس 4056 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي شنبه 10:30 2014-12-20 10:30:00
آتا 5255 مشهد طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 11:50 2014-12-20 11:50:00
آتا 5253 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 13:50 2014-12-20 13:50:00
کاسپين 041 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي شنبه 14:10 2014-12-20 14:10:00
آتا 5205 تهران لغو شد MD83 خروجي داخلي شنبه 14:20 2014-12-20 14:20:00
ماهان 4563 کرمان طبق برنامه A320 خروجي داخلي شنبه 14:35 2014-12-20 14:35:00
هواپيمايي اترک 1907 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي شنبه 14:45 2014-12-20 14:45:00
قشم اير 2243 نجف طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 15:00 2014-12-20 15:00:00
آتا 5207 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 18:30 2014-12-20 18:30:00
آسمان 643 تهران لغو شد F100 خروجي داخلي شنبه 19:10 2014-12-20 19:10:00
آسمان 3903 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 19:10 2014-12-20 19:10:00
ايران اير 442 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 19:10 2014-12-20 19:10:00
آتا 5247 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي شنبه 22:10 2014-12-20 22:10:00
سعودي 2857 مدينه طبق برنامه A321 خروجي خارجي شنبه 22:35 2014-12-20 22:35:00
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
روز چهارشنبه  مورخ 26/9/93 پیکرهای پاک دو تن از شهدای  گمنام هشت سال دفاع مقدس وارد فرودگاه    بین المللی شهید مدنی تبریز شدند. به همین مناسبت مراسم استقبال از این شهدای گرانقدر در فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز و با حضور مدیرکل و مسئولین فرودگاهی ، فرمانده هان نظامی و انتظامی، مسئولین  استانی و خانواده های معظم شهدا برگزار گردید. این شهدا ( 20 ساله و 28 ساله)  در سال  62  و  در عملیات خیبر در جزایر مجنون به شهادت رسیده اند. لازم به ذکر است پیکرهای پاک این شهدا پس از حضور در مراسم عزاداری ابا عبدلله الحسین(ع) در تبریز جهت تدفین به شهرستان سراب ، شهر شربیان منتقل خواهد شد.
سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۳
درپی درخواست مراجعین و مسافرین فرودگاه تبریز، پروازهای این فرودگاه به مقصد شیراز افزایش یافت. مدیرکل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی با اعلام این خبر افزود: در پی رایزنی های اداره کل فرودگاه های استان، شرکت هواپیمایی آتاایر اقدام به برقرای پرواز تبریز - شیراز  و بالعکس نموده است. مهندس صفایی گفت: این پرواز روزهای جمعه هر هفته ساعت 10:10 و با هواپیمایی بوئینگ MD   انجام    می پذیرد. هم اکنون پرواز تبریز  - شیراز  و بالعکس توسط هواپیمایی آسمان از فرودگاه تبریز در حال انجام است. لازم به ذکر است هم اکنون از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز پروازهای خارجی به مسیرهای ترکیه، آذربایجان،عراق و عربستان و پروازهای داخلی به مسیر های تهران ، مشهد ، ش
یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۳
همزمان با آغاز پروازهای حج عمره از فرودگاه تبریز ، دو دستگاه اتوبوس استاندارد جهت حمل مسافر به ناوگان حمل و نقل فرودگاه تبریز افزوده شد. این خودروها متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر و از نوع اسکانیا می باشند و در رمپ فرودگاه تبریز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳
یک دوره آموزشی با عنوان " دوره آئین نگارش در مکاتبات اداری" در فرودگاه تبریز در حال برگزاری است. این دوره آموزشی با حضور جناب آقای دکتر کامران پاشایی از اساتید دانشگاه و با هدف آشنایی و یادگیری هرچه بیشتر پرسنل با قوانین و اصول نگارشی در  تهیه نامه های اداری و صورت جلسات انجام می شود. این دوره به مدت 12 ساعت و از تاریخ 17/9/93 الی 25/9/93 روزهای دوشنبه و سه شنبه برگزار می شود.