خوش آمدید — امروز چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۴ ۰۵:۰۰:۳۳
تبریز
امروز چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۴
4°
14°
4°
فردا ۱۳ فروردین ۱۳۹۴
18°
6°
۱۴ فروردین ۱۳۹۴
18°
6°
۱۵ فروردین ۱۳۹۴
18°
6°
۱۶ فروردین ۱۳۹۴
17°
6°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
معراج 2873 مشهد نشست(13:33) A320 ورودی خارجي سه شنبه 12:45 2015-03-31 12:45:00
آتا 5216 مشهد نشست(13:02) MD82 ورودی خارجي سه شنبه 12:50 2015-03-31 12:50:00
کاسپين 7917 اسپارتا نشست(12:51) A330 ورودی خارجي سه شنبه 13:00 2015-03-31 13:00:00
ماهان 4562 کرمان نشست(14:00) A320 ورودي داخلي سه شنبه 13:35 2015-03-31 13:35:00
فري برد 642 تهران لغو شد F100 ورودي داخلي سه شنبه 14:30 2015-03-31 14:30:00
آتا 5248 تهران نشست(15:09)-پايان تحويل بار MD83 خروجي خارجي سه شنبه 15:10 2015-03-31 15:10:00
تيل ويند 717 آدانا نشست(20:40) A330 ورودی خارجي سه شنبه 19:50 2015-03-31 19:50:00
ايران اير 445 تهران نشست(22:37)-پايان تحويل بار F100 خروجي خارجي سه شنبه 22:10 2015-03-31 22:10:00
آتا 5250 تهران نشست(22:43) MD83 خروجي خارجي سه شنبه 22:30 2015-03-31 22:30:00
فري برد 806 آدانا نشست(01:00) A330 ورودی خارجي سه شنبه 23:00 2015-03-31 23:00:00
سعودي 2828 جده نشست(23:16) A320 ورودی خارجي سه شنبه 23:05 2015-03-31 23:05:00
آتا 5206 تهران نشست(23:57)-پايان تحويل بار MD83 خروجي خارجي سه شنبه 23:30 2015-03-31 23:30:00
آتا 5244 تهران نشست(00:50)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 00:15 2015-04-01 00:15:00
کرندون 5581 قيصريه نشست(02:00) A140 ورودی خارجي چهار شنبه 01:45 2015-04-01 01:45:00
فري برد 890 آدانا نشست(01:30) A140 ورودی خارجي چهار شنبه 02:00 2015-04-01 02:00:00
کرندون 8843 قيصريه نشست(02:10) A140 ورودی خارجي چهار شنبه 02:45 2015-04-01 02:45:00
فلای دبی 249 دبي نشست(03:15) A320 خروجي خارجي چهار شنبه 03:00 2015-04-01 03:00:00
تركيش 882 استانبول نشست(04:26) A320 خروجي خارجي چهار شنبه 04:25 2015-04-01 04:25:00
تابان 6289 مشهد طبق برنامه A140 ورودي داخلي چهار شنبه 07:00 2015-04-01 07:00:00
ايران اير 341 مشهد طبق برنامه F100 خروجي خارجي چهار شنبه 11:30 2015-04-01 11:30:00
کاسپين 4345 عسلويه طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 12:00 2015-04-01 12:00:00
آتا 5216 مشهد طبق برنامه A140 ورودي داخلي چهار شنبه 12:50 2015-04-01 12:50:00
اترک 1908 مشهد طبق برنامه A140 ورودي داخلي چهار شنبه 13:30 2015-04-01 13:30:00
کرندون 3451 قيصريه طبق برنامه A140 ورودی خارجي چهار شنبه 15:45 2015-04-01 15:45:00
ايران اير 447 تهران طبق برنامه A140 ورودي داخلي چهار شنبه 16:40 2015-04-01 16:40:00
زاگرس 4184 اسپارتا طبق برنامه A140 ورودی خارجي چهار شنبه 17:00 2015-04-01 17:00:00
فري برد 874 آدانا طبق برنامه A140 ورودی خارجي چهار شنبه 17:00 2015-04-01 17:00:00
پگاسوس 6308 صبیحا طبق برنامه A140 ورودی خارجي چهار شنبه 17:15 2015-04-01 17:15:00
اترک 1936 كيش طبق برنامه A140 ورودي داخلي چهار شنبه 17:50 2015-04-01 17:50:00
آتا 5250 تهران طبق برنامه A140 ورودي داخلي چهار شنبه 19:00 2015-04-01 19:00:00
زاگرس 4043 مشهد طبق برنامه A306 ورودي داخلي چهار شنبه 21:30 2015-04-01 21:30:00
آتا 5248 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 22:00 2015-04-01 22:00:00
آتا 5206 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 23:00 2015-04-01 23:00:00
آتا 5452 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي پنج شنبه 02:40 2015-04-02 02:40:00
فلای دبی 249 دبي طبق برنامه A320 خروجي خارجي پنج شنبه 03:00 2015-04-02 03:00:00
تركيش 882 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي پنج شنبه 04:25 2015-04-02 04:25:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
معراج 2872 مشهد پرواز کرد(14:40) A320 خروجي خارجي سه شنبه 13:45 2015-03-31 13:45:00
آتا 5253 تهران پرواز کرد(14:06) MD83 خروجي خارجي سه شنبه 13:50 2015-03-31 13:50:00
کاسپين 7918 اسپارتا پرواز کرد(14:07) A330 خروجي خارجي سه شنبه 14:00 2015-03-31 14:00:00
ماهان 4563 کرمان پرواز کرد(15:15) A320 خروجي داخلي سه شنبه 14:35 2015-03-31 14:35:00
آسمان 643 تهران لغو شد F100 خروجي خارجي سه شنبه 15:00 2015-03-31 15:00:00
آتا 5247 تهران پرواز کرد(17:09) MD83 خروجي داخلي سه شنبه 17:00 2015-03-31 17:00:00
تيل ويند 818 آدانا پرواز کرد(21:35) A320 خروجي خارجي سه شنبه 20:50 2015-03-31 20:50:00
ايران اير 444 تهران پرواز کرد(23:25) F100 خروجي خارجي سه شنبه 22:45 2015-03-31 22:45:00
آتا 5249 تهران پرواز کرد(23:35) MD83 خروجي خارجي سه شنبه 23:00 2015-03-31 23:00:00
فري برد 807 آدانا پرواز کرد(01:59) A321 خروجي خارجي سه شنبه 23:59 2015-03-31 23:59:00
سعودي 2829 مدينه پرواز کرد(00:29) B خروجي خارجي چهار شنبه 00:35 2015-04-01 00:35:00
کرندون 5582 قيصريه پرواز کرد(02:45) A306 خروجي خارجي چهار شنبه 02:45 2015-04-01 02:45:00
فري برد 891 آدانا پرواز کرد(02:25) A306 خروجي خارجي چهار شنبه 03:00 2015-04-01 03:00:00
کرندون 8844 قيصريه پرواز کرد(03:20) A140 خروجي خارجي چهار شنبه 03:45 2015-04-01 03:45:00
فلای دبی 250 دبي پرواز کرد(04:14) A320 خروجي خارجي چهار شنبه 04:00 2015-04-01 04:00:00
تركيش 883 استانبول پايان پذيرش مسافر- A320 خروجي خارجي چهار شنبه 05:30 2015-04-01 05:30:00
آتا 5243 تهران طبق برنامه A140 خروجي داخلي چهار شنبه 07:00 2015-04-01 07:00:00
آتا 5215 مشهد طبق برنامه MD83 خروجي خارجي چهار شنبه 08:10 2015-04-01 08:10:00
تابان 6303 اسپارتا طبق برنامه A140 خروجي خارجي چهار شنبه 08:30 2015-04-01 08:30:00
ايران اير 446 تهران طبق برنامه A140 خروجي داخلي چهار شنبه 12:05 2015-04-01 12:05:00
کاسپين 4346 عسلويه طبق برنامه A306 خروجي داخلي چهار شنبه 13:00 2015-04-01 13:00:00
آتا 5253 تهران طبق برنامه MD83 خروجي خارجي چهار شنبه 13:50 2015-04-01 13:50:00
اترک 1907 مشهد طبق برنامه A140 خروجي داخلي چهار شنبه 14:30 2015-04-01 14:30:00
کرندون 3452 قيصريه طبق برنامه A140 خروجي خارجي چهار شنبه 16:45 2015-04-01 16:45:00
ايران اير 340 مشهد طبق برنامه F100 خروجي خارجي چهار شنبه 17:15 2015-04-01 17:15:00
زاگرس 4183 اسپارتا طبق برنامه A140 خروجي خارجي چهار شنبه 18:00 2015-04-01 18:00:00
پگاسوس 6309 آدانا طبق برنامه A140 خروجي خارجي چهار شنبه 18:00 2015-04-01 18:00:00
فري برد 875 آدانا طبق برنامه A140 خروجي خارجي چهار شنبه 18:00 2015-04-01 18:00:00
اترک 1935 كيش طبق برنامه A30B خروجي داخلي چهار شنبه 19:00 2015-04-01 19:00:00
آتا 5451 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي چهار شنبه 20:30 2015-04-01 20:30:00
زاگرس 4189 اسپارتا طبق برنامه A140 خروجي خارجي چهار شنبه 22:30 2015-04-01 22:30:00
آتا 5247 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 23:00 2015-04-01 23:00:00
فلای دبی 250 دبي طبق برنامه A320 خروجي خارجي پنج شنبه 04:00 2015-04-02 04:00:00
تركيش 883 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي پنج شنبه 05:30 2015-04-02 05:30:00
سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
چراغ بیکن جدید در بالاترین نقطه پشت بام ساختمان برج مراقبت فرودگاه تبریز تصب گردید. رییس اداره فنی و امور تجهیزات فرودگاه تبریز با اعلام این خبر افزود:  با توجه به وجود نقاط کور ناشی از ساختمان های جدید الاحداث در مسیر چرخش چراغ بیکن فرودگاه تبریز ، با هماهنگی اداره کل تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی ، چراغ بیکن جدید در بااترین محل پشت بام ساختمان برج مراقبت توسط پرسنل اداره فنی فرودگاه تبریز نصب و راه اندازی گردید. مهندس هرزندی افزود: چراغ بیکن با عملکردی شبیه فانوس دریایی با ایجاد 20 الی 30 پالس نوری  سفید و سبز در دقیقه ،  در همه جهات افقی و در زاویه عمودی لازم ( 1 الی 10 درجه ) موقعیت فروگاه را برای خلبان نشان می دهد و این چراغ بسته ب
دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴
رینگ ارتباطی مابین فیبر نوری پست های CCR  روشنایی باند  L12 و  R  30  فرودگاه تبریز برقرار گردید. رییس اداره فنی و امور تجهیزات فرودگاه تبریز با اعلام این خبر افزود: در جهت افزایش ایمنی نشست و برخاست پروازهای ورودی و خروجی و ارتقاء سیستم روشنایی باند اصلی 30R به سیستم کمک ناوبری CAT II نیاز به ایجاد رینگ ارتباطی مناسب بدون قطعی الزامی بود که این امر با نظارت کارشناسان حوزه روشنایی باند فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز انجام پذیرفت. مهندس هرزندی گفت: این امر با اجرای 6000 متر فیبر نوری و تغییرات لازم انجام یافته و تحقق این امر موجب بالا بردن ضریب اطمینان ایجاد ارتباط مناسب و بدون وقفه بین کنترلر برج مراقبت و سیستم کنترلی و تغذیه ای مدارات روشنایی باند
شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۴
از تاریخ 25/12/93 تا 6/1/94 تعداد 46000 نفر مسافر در فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز اعزام و پذیرش شده اند.  مهندس مصطفی صفایی مدیرکل فرودگاههای استان گفت: این تعداد مسافر در قالب 397 پرواز ورودی و خروجی از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز جابجا شده اند. وی گفت: تعداد 26847 نفر مسافر پروازهای داخلی و 19153 نفرمسافر پروازهای خارجی بوده اند که میزان بار جابجا شده 530246 کیلوگرم بوده است. شایان ذکر است هم اکنون از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز پروازهای خارجی به مسیرهای ترکیه، آذربایجان،عراق و عربستان وپروازهای داخلی به مسیر های تهران، مشهد، اهواز، شیراز، بندرعباس، عسلویه، کیش وکرمان برقرار می باشد.
پنجشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۴
روز پنج شنبه مورخ 6/1/94 مهندس رسولی و افراسیابی بازرسان وزارت راه و شهرسازی و دکتر توحید اخلاقی رییس شواری حمل و نقل استان بطور سرزده از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز بازدید کرد. در این بازدید که معاون عملیات هوانوردی اداره کل فرودگاههای استان  نیز حضور داشت،  حاضرین از نحوه خدمت رسانی به مسافرین و مراجعین فرودگاه تبریز در ایام نوروز بازدید کردند. در این بازدید مهندس مهدی رزاز معاون عملیات هوانوردی فرودگاههای استان با ارائه توضیحاتی  حاضرین را در جریان نحوه خدمات رسانی قستهای مختلف فرودگاه تبریز به مسافرین نوروزی قرار داد. حضور در ترمینال 4 فرودگاه تبریز و گفتگو با مسافرین پروازهای ورودی و خروجی ، حضور در  یکی از پروازها و هواپیماهای خروجی فرودگ