خوش آمدید — امروز سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ۲۰:۰۰:۱۸
تبریز
امروز سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
18°
21°
13°
فردا ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
22°
12°
۱۳ خرداد ۱۳۹۵
22°
12°
۱۴ خرداد ۱۳۹۵
26°
13°
۱۵ خرداد ۱۳۹۵
28°
14°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5254 تهران نشست(07:46)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي سه شنبه 07:35 2016-05-31 07:35:00
ايران اير تور 946 تهران نشست(09:15)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي سه شنبه 09:00 2016-05-31 09:00:00
آتا 5202 تهران نشست(09:19) MD83 ورودي داخلي سه شنبه 09:20 2016-05-31 09:20:00
ماهان 4560 اصفهان نشست(09:51)-پايان تحويل بار BA11 ورودي داخلي سه شنبه 09:50 2016-05-31 09:50:00
کيش اير 7418 كيش نشست(10:29)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي سه شنبه 10:30 2016-05-31 10:30:00
معراج 2873 مشهد نشست(12:41)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي سه شنبه 11:30 2016-05-31 11:30:00
قشم اير 1273 تهران نشست(12:56)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي سه شنبه 12:35 2016-05-31 12:35:00
آتا 5216 مشهد نشست(13:40)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي سه شنبه 12:50 2016-05-31 12:50:00
آتا 5204 تهران نشست(13:18) MD83 ورودي داخلي سه شنبه 13:20 2016-05-31 13:20:00
ايران اير تور 900 مشهد نشست(15:27)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي سه شنبه 14:30 2016-05-31 14:30:00
آتا 5248 تهران نشست(15:16)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي سه شنبه 15:10 2016-05-31 15:10:00
کاسپين 4330 تهران لغو شد B732 ورودي داخلي سه شنبه 16:00 2016-05-31 16:00:00
قشم اير 2236 نجف نشست(18:51) A320 ورودی خارجي سه شنبه 16:35 2016-05-31 16:35:00
آتا 5206 تهران نشست(17:32)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي سه شنبه 17:30 2016-05-31 17:30:00
آتا 5218 مشهد نشست(19:13)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي سه شنبه 18:00 2016-05-31 18:00:00
آسمان 640 تهران نشست(18:16)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي سه شنبه 18:05 2016-05-31 18:05:00
کاسپين 046 تهران اعلام تاخير(21:15) B722 ورودي داخلي سه شنبه 20:05 2016-05-31 20:05:00
ایران ایر 445 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 21:10 2016-05-31 21:10:00
آتا 5250 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 22:30 2016-05-31 22:30:00
آتا 5246 تهران طبق برنامه A310 ورودي داخلي سه شنبه 23:05 2016-05-31 23:05:00
آتا 5244 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 23:50 2016-05-31 23:50:00
تركيش 882 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي چهار شنبه 01:20 2016-06-01 01:20:00
ایران ایر 447 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 06:45 2016-06-01 06:45:00
آتا 5254 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 07:35 2016-06-01 07:35:00
ايران اير تور 946 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 09:00 2016-06-01 09:00:00
آتا 5202 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 09:20 2016-06-01 09:20:00
قشم اير 1273 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 10:55 2016-06-01 10:55:00
ایران ایر 341 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 12:10 2016-06-01 12:10:00
آتا 5216 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 12:50 2016-06-01 12:50:00
کاسپين 4346 عسلويه طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 13:00 2016-06-01 13:00:00
آتا 5204 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 13:20 2016-06-01 13:20:00
ايران اير تور 900 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي چهار شنبه 14:30 2016-06-01 14:30:00
کاسپين 4330 تهران طبق برنامه B732 ورودي داخلي چهار شنبه 16:00 2016-06-01 16:00:00
آتا 5242 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي چهار شنبه 16:15 2016-06-01 16:15:00
آسمان 3777 شيراز طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 17:40 2016-06-01 17:40:00
آتا 5206 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي چهار شنبه 17:50 2016-06-01 17:50:00
آتا 5250 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي چهار شنبه 18:40 2016-06-01 18:40:00
کاسپين 046 تهران طبق برنامه B722 ورودي داخلي چهار شنبه 19:45 2016-06-01 19:45:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5201 تهران پرواز کرد(06:00) MD83 خروجي داخلي سه شنبه 06:00 2016-05-31 06:00:00
آتا 5243 تهران پرواز کرد(07:00) MD83 خروجي داخلي سه شنبه 07:00 2016-05-31 07:00:00
آتا 5245 تهران پرواز کرد(08:13) A320 خروجي داخلي سه شنبه 08:00 2016-05-31 08:00:00
آتا 5215 مشهد پرواز کرد(08:50) A320 خروجي داخلي سه شنبه 08:10 2016-05-31 08:10:00
ايران اير تور 901 مشهد پرواز کرد(10:05) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 09:45 2016-05-31 09:45:00
آتا 5203 تهران پرواز کرد(10:18) MD83 خروجي داخلي سه شنبه 10:10 2016-05-31 10:10:00
ماهان 4562 کرمان پرواز کرد(11:04) BA11 خروجي داخلي سه شنبه 10:50 2016-05-31 10:50:00
ماهان 4561 اصفهان پرواز کرد(11:04) BA11 خروجي داخلي سه شنبه 10:50 2016-05-31 10:50:00
کيش اير 7419 كيش پرواز کرد(11:28) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 11:15 2016-05-31 11:15:00
معراج 2872 مشهد پرواز کرد(13:40) A320 خروجي داخلي سه شنبه 12:30 2016-05-31 12:30:00
قشم اير 1272 تهران پرواز کرد(13:50) F100 خروجي داخلي سه شنبه 13:20 2016-05-31 13:20:00
آتا 5253 تهران پرواز کرد(14:25) MD83 خروجي داخلي سه شنبه 13:30 2016-05-31 13:30:00
آتا 5205 تهران پرواز کرد(14:50) MD83 خروجي داخلي سه شنبه 14:30 2016-05-31 14:30:00
ايران اير تور 947 تهران پرواز کرد(16:34) MD82 خروجي داخلي سه شنبه 15:30 2016-05-31 15:30:00
آتا 5247 تهران پرواز کرد(16:40) A320 خروجي داخلي سه شنبه 16:30 2016-05-31 16:30:00
کاسپين 4331 تهران لغو شد B722 ورودي داخلي سه شنبه 16:55 2016-05-31 16:55:00
قشم اير 2237 بغداد پرواز کرد(20:20) A320 خروجي خارجي سه شنبه 17:50 2016-05-31 17:50:00
آتا 5207 تهران پرواز کرد(18:30) MD83 خروجي داخلي سه شنبه 18:30 2016-05-31 18:30:00
آسمان 641 تهران پرواز کرد(19:20) F100 خروجي داخلي سه شنبه 19:00 2016-05-31 19:00:00
آتا 5217 مشهد آماده پرواز MD83 خروجي داخلي سه شنبه 19:00 2016-05-31 19:00:00
کاسپين 047 تهران پذيرش مسافر در ميز (6,7)-اعلام تاخير(22:00) B722 خروجي داخلي سه شنبه 21:00 2016-05-31 21:00:00
ایران ایر 444 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 21:45 2016-05-31 21:45:00
آتا 5249 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي سه شنبه 23:00 2016-05-31 23:00:00
تركيش 883 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي چهار شنبه 03:10 2016-06-01 03:10:00
آتا 5201 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 06:00 2016-06-01 06:00:00
آتا 5243 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 07:00 2016-06-01 07:00:00
ایران ایر 340 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 07:20 2016-06-01 07:20:00
آتا 5245 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي چهار شنبه 08:00 2016-06-01 08:00:00
آتا 5215 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي چهار شنبه 08:10 2016-06-01 08:10:00
ايران اير تور 901 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 09:45 2016-06-01 09:45:00
آتا 5203 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 10:10 2016-06-01 10:10:00
قشم اير 1272 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 11:40 2016-06-01 11:40:00
ایران ایر 446 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 12:45 2016-06-01 12:45:00
آتا 5253 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 13:30 2016-06-01 13:30:00
کاسپين 4347 عسلويه طبق برنامه B722 خروجي داخلي چهار شنبه 14:00 2016-06-01 14:00:00
آتا 5205 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 14:30 2016-06-01 14:30:00
ايران اير تور 947 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي چهار شنبه 15:30 2016-06-01 15:30:00
آتا 5241 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 17:00 2016-06-01 17:00:00
کاسپين 4331 تهران طبق برنامه B722 خروجي داخلي چهار شنبه 17:00 2016-06-01 17:00:00
آسمان 3778 شيراز طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 18:10 2016-06-01 18:10:00
آتا 5207 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي چهار شنبه 18:30 2016-06-01 18:30:00
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
سرپرست اداره مراقبت پرواز فرودگاه تبریز از برگزاری یک دوره آموزشی با عنوان " انکس 14" در این فرودگاه خبر داد. حسن نژاد گفت: این دوره آموزشی با حضور 13 نفر از پرسنل اداره مراقبت پرواز فرودگاه تبریز از تاریخ 95/3/8 لغایت 95/3/12 بمدت 30  ساعت و با حضور دو نفر از اساتید برجسته اداره کل مراقبت پرواز در حال برگزاری است . وی افزود: شرکت کنندگان در این دوره با آخرین قوانین و مقررات مربوط به تاسیس و استانداردسازی فرودگاهها و مناطق پروازی آشنا خواهند شد . لازم به ذکر است در پایان دوره و پس از برگزاری آزمون به شرکت کنندگان گواهینامه یی معتبر اعطا خواهد شد.
یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵
رئیس دایره ساختمان فرودگاه تبریز از احداث جاده دسترسی به پارکینگ طبقاتی فرودگاه تبریز خبر داد. لطیفی گفت: یکی از الزامات پروژه پارکینگ طبقاتی فرودگاه تبریز، ایجاد جاده دسترسی به آن است که عملیات اجرایی آن هم اکنون در حال انجام است و از پیشرفت حدود 40 درصدی برخوردار است. وی در این راستا در مورد اقدامات دردست انجام گفت: تهیه و اجرای بین آسفالتی برای قشر بیندر و توپکا به میزان 340 تن، تهیه و اجرای لایه های اساس و زیر اساس به مقدار 306 متر مکعب ، پخش ، آب پاشی ، پروفیله کردن ، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان در ابعاد 460 متر مکعب و هم چنین خاکبرداری در زمین های سخت به متراژ 510 متر مکعب از کارهای موضوع قرارداد در این پروژه هستند. لطیفی گفت: اعتبار این طرح مبلغ 1180 میلیون
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵
روز سه شنبه مورخ 4/3/95 مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و بازرگانی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با حضور در فرودگاه تبریز از پروژه پارکینگ طبقاتی این فرودگاه بازدید کرد. ناصر آقایی در این بازدید ضمن ابراز رضایت از وضعیت پیشرفت این پروژه گفت: در بین پروژه های شرکت فرودگاه ها در طی سالیان گذشته، این پروژه از جمله پروژه هایی است که بسیار سریع انجام گرفت در زمان مقرر هم به اتمام خواهد رسید. در این بازدید مدیرکل فرودگاه های استان با ارائه توضیحاتی به تشریح آخرین وضعیت این پروژه پرداخت. صفایی گفت: این پروژه در حال حاضر از پیشرفت بیش از 90 درصدی برخوردار است و هم اکنون مراحل پایانی کار خود را طی می کند و امیدواریم بزودی شاهد بهره برداری از این پروژه مهم باشیم. لازم به ذ
سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵
روز سه شنبه مورخ 4/3/95 بمناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت و پیروزی جلسه سخرانی در مسجد الزهراء فرودگاه تبریز برگزار گردید. در این مراسم سردار جوانبخت از فرماندهان دوران دفاع مقدس در سخنانی به تببین اهمیت عملیات آزادسازی خرمشهر پرداخت و گفت: عملیات بیت‌المقدس در دهم اردیبهشت 1361 آغاز شد و در چهار مرحله عملیات نهایتا در سوم خرداد 1361 به آزادسازی خرمشهر انجامید و تلفات زیادی به دشمن بعثی وارد آمد. وی افزود: این فتح مبین، دفاع مقدس را وارد مرحله نوینی کرد و برای اولین بار از شروع جنگ تحمیلی ایران در موضع قدرت قرار گرفت و هم چنین این پیروزی بزرگ، آمریکا و سایر قدرتها را سخت به وحشت انداخت و آنان که از پیروزی نهایی ایران اسلامی سخت بیمناک بودند،به تجهیز و تقویت بیش از پی