خوش آمدید — امروز شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵ ۲۳:۰۰:۲۰
تبریز
امروز شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵
27°
33°
19°
فردا ۷ شهریور ۱۳۹۵
34°
20°
۸ شهریور ۱۳۹۵
34°
20°
۹ شهریور ۱۳۹۵
34°
18°
۱۰ شهریور ۱۳۹۵
34°
18°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5254 تهران نشست(07:45)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 07:35 2016-08-27 07:35:00
کاسپين 030 تهران نشست(08:10) B722 ورودي داخلي شنبه 07:40 2016-08-27 07:40:00
ايران اير تور 8012 تهران نشست(07:54)-پايان تحويل بار A310 ورودي داخلي شنبه 07:40 2016-08-27 07:40:00
ايران اير تور 946 تهران نشست(08:52)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي شنبه 09:00 2016-08-27 09:00:00
آتا 5202 تهران نشست(09:35) MD83 ورودي داخلي شنبه 09:15 2016-08-27 09:15:00
ماهان 4560 اصفهان نشست(09:50) BA11 ورودي داخلي شنبه 09:50 2016-08-27 09:50:00
قشم اير 1273 تهران نشست(10:59)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي شنبه 10:45 2016-08-27 10:45:00
ایران ایر 345 تهران نشست(11:15)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي شنبه 11:20 2016-08-27 11:20:00
آتا 5216 مشهد نشست(14:21)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 12:50 2016-08-27 12:50:00
آتا 5204 تهران نشست(13:15)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 13:20 2016-08-27 13:20:00
ايران اير تور 900 مشهد نشست(14:40)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي شنبه 14:30 2016-08-27 14:30:00
آتا 5242 تهران نشست(15:18)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 15:20 2016-08-27 15:20:00
آتا 5206 تهران نشست(17:26)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي شنبه 17:30 2016-08-27 17:30:00
آتا 5248 تهران نشست(20:33)-پايان تحويل بار A320 ورودي داخلي شنبه 18:50 2016-08-27 18:50:00
کاسپين 046 تهران نشست(20:43) B722 ورودي داخلي شنبه 20:15 2016-08-27 20:15:00
آتا 5208 تهران لغو شد MD83 ورودي داخلي شنبه 21:45 2016-08-27 21:45:00
آتا 5246 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي شنبه 23:00 2016-08-27 23:00:00
آتا 5244 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي شنبه 23:50 2016-08-27 23:50:00
تركيش 882 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي یک شنبه 00:50 2016-08-28 00:50:00
ایران ایر 447 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 06:45 2016-08-28 06:45:00
کاسپين 030 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 07:05 2016-08-28 07:05:00
آتا 5254 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 07:35 2016-08-28 07:35:00
ايران اير تور 946 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 09:00 2016-08-28 09:00:00
آتا 5202 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 09:20 2016-08-28 09:20:00
قشم اير 1273 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 10:45 2016-08-28 10:45:00
کاسپين 4346 عسلويه طبق برنامه B722 ورودي داخلي یک شنبه 11:50 2016-08-28 11:50:00
آتا 5216 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 12:50 2016-08-28 12:50:00
آتا 5204 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 13:20 2016-08-28 13:20:00
ايران اير تور 900 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 14:30 2016-08-28 14:30:00
آتا 5248 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي یک شنبه 15:10 2016-08-28 15:10:00
کاسپين 4330 تهران طبق برنامه B732 ورودي داخلي یک شنبه 16:00 2016-08-28 16:00:00
آتا 5206 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 17:40 2016-08-28 17:40:00
آسمان 640 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 18:15 2016-08-28 18:15:00
آتا 5250 تهران لغو شد A320 ورودي داخلي یک شنبه 19:30 2016-08-28 19:30:00
ایران ایر 291 اهواز طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 19:40 2016-08-28 19:40:00
ایران ایر 341 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 21:40 2016-08-28 21:40:00
آتا 5242 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 22:10 2016-08-28 22:10:00
آتا 5246 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي یک شنبه 22:30 2016-08-28 22:30:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5245 تهران پرواز کرد(08:10) A320 خروجي داخلي شنبه 08:00 2016-08-27 08:00:00
آتا 5215 مشهد پرواز کرد(08:45) A320 خروجي داخلي شنبه 08:10 2016-08-27 08:10:00
ايران اير تور 8013 تهران پرواز کرد(08:50) MD83 خروجي داخلي شنبه 08:30 2016-08-27 08:30:00
کاسپين 031 تهران پرواز کرد(08:55) B722 خروجي داخلي شنبه 08:35 2016-08-27 08:35:00
ايران اير تور 901 مشهد پرواز کرد(10:00) MD82 خروجي داخلي شنبه 09:45 2016-08-27 09:45:00
آتا 5203 تهران پرواز کرد(10:15) MD83 خروجي داخلي شنبه 10:10 2016-08-27 10:10:00
ماهان 4561 اصفهان پرواز کرد(11:00) BA11 خروجي داخلي شنبه 10:50 2016-08-27 10:50:00
ماهان 4562 کرمان پرواز کرد(11:00) A320 خروجي داخلي شنبه 10:50 2016-08-27 10:50:00
قشم اير 1272 تهران پرواز کرد(11:35) F100 خروجي داخلي شنبه 11:30 2016-08-27 11:30:00
ایران ایر 344 تهران پرواز کرد(12:15) F100 خروجي داخلي شنبه 11:55 2016-08-27 11:55:00
آتا 5253 تهران پرواز کرد(15:00) MD83 خروجي داخلي شنبه 13:30 2016-08-27 13:30:00
آتا 5205 تهران پرواز کرد(14:30) MD83 خروجي داخلي شنبه 14:30 2016-08-27 14:30:00
ايران اير تور 947 تهران پرواز کرد(15:40) MD82 خروجي داخلي شنبه 15:30 2016-08-27 15:30:00
آتا 5241 تهران پرواز کرد(16:20) A320 خروجي داخلي شنبه 16:20 2016-08-27 16:20:00
آتا 5207 تهران پرواز کرد(18:30) MD83 خروجي داخلي شنبه 18:30 2016-08-27 18:30:00
آتا 5247 تهران پرواز کرد(21:25) MD83 خروجي داخلي شنبه 19:50 2016-08-27 19:50:00
کاسپين 047 تهران پرواز کرد(21:29) B722 خروجي داخلي شنبه 21:05 2016-08-27 21:05:00
تركيش 883 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي یک شنبه 03:10 2016-08-28 03:10:00
آتا 5201 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 06:00 2016-08-28 06:00:00
آتا 5243 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 07:00 2016-08-28 07:00:00
ایران ایر 340 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 07:20 2016-08-28 07:20:00
کاسپين 031 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 08:00 2016-08-28 08:00:00
آتا 5245 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 08:00 2016-08-28 08:00:00
آتا 5215 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 08:10 2016-08-28 08:10:00
ايران اير تور 901 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 09:45 2016-08-28 09:45:00
آتا 5203 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 10:10 2016-08-28 10:10:00
قشم اير 1272 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 11:30 2016-08-28 11:30:00
کاسپين 4347 عسلويه طبق برنامه B722 ورودي داخلي یک شنبه 12:50 2016-08-28 12:50:00
آتا 5253 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 13:30 2016-08-28 13:30:00
آتا 5205 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 14:30 2016-08-28 14:30:00
ايران اير تور 947 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 15:30 2016-08-28 15:30:00
کاسپين 4331 تهران طبق برنامه B722 ورودي داخلي یک شنبه 16:55 2016-08-28 16:55:00
آتا 5247 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي یک شنبه 17:00 2016-08-28 17:00:00
آتا 5207 تهران لغو شد MD83 خروجي داخلي یک شنبه 18:30 2016-08-28 18:30:00
آسمان 641 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 19:10 2016-08-28 19:10:00
ایران ایر 290 اهواز طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 20:15 2016-08-28 20:15:00
آتا 5401 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي یک شنبه 20:40 2016-08-28 20:40:00
ایران ایر 446 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 22:25 2016-08-28 22:25:00
آتا 5241 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي یک شنبه 23:00 2016-08-28 23:00:00
شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵
روز شنبه مورخ 6/6/95 همزمان با ایام هفته دولت، چهار پروژه مهم فرودگاهی در فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز به بهره برداری رسید. در آیین افتتاح این پروژه ها که با حضور استاندار آذربایجان شرقی، مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و مسئولین ارشد استانی برگزار گردید،پارکینگ طبقاتی فرودگاه تبریز،ساختمان دیزل ژنراتور ها، دستگاه های دیزل ژنراتور و بهسازی پوشش سقف ترمینال 4 به بهره برداری رسید. مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در مصاحبه ای با خبرنگار صداوسیمای مرکز استان با اشاره به اهمیت و جایگاه شهر تبریز گفت: این شهر هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ رشادت ها و فداکاری هایی که در طول تاریخ برای ایران انجام داده است دارای جایگاه ویژه ایی است و به همین دلیل این ش
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵
مدیرکل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی از افتتاح چهار پروژه مهم فرودگاهی در فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز در هفته دولت خبر داد. صفایی گفت: پروژه های مهمی در طول سال گذشته در فرودگاه تبریز اجرا شده است که مهم ترین آنها یعنی پارکینگ طبقاتی فرودگاه تبریز،ساختمان دیزل ژنراتور ها، دستگاه های دیزل ژنراتور و بهسازی پوشش سقف ترمینال 4 این فرودگاه با حضور مقامات عالی رتبه کشوری و استانی در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید. وی در توضیح مشخصات فنی این پروژه ها گفت: پارکینگ طبقاتی فرودگاه تبریز در زیربنایی به مساحت 13 هزار متر مربع و در سه طبقه و چهار سطح احداث شده و جایگاه 500 پارک پوزیشن در آن طراحی شده است. در این پارکینگ رستورانی به مساحت 800 متر مربع و 15 باب مغازه تعبیه شده است.
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵
بسمه تعالی   هشتم شهریور، یادآور کوچ دو پرستوی سبک بال رفته تا افق عرش، رجایی و باهنر است؛ دو معلم بزرگ عمل، نه شعار؛ دو آموزگار وارسته که پیشه شان انسانیت و خلوص بود. به راستی که شهیدان گرانقدر این روز، اسطوره کامل خویشتن سوزی و اخلاص بودند. هفته دولت، نمادی از وحدت مردم و دولت بعنوان یکی از افتخارات انقلاب اسلامی است و فرصت مناسبی است تا دستاوردها و گام های بلند دولت در عرصه های مختلف به تصویر کشیده شده و برای همگان تشریح شود تا زوایای ناپیدای خدمات گسترده خادمان مردم عزیر فراهم آید و دولتمردان گزارش خدمات خود به مردم را ارائه دهندچراکه بنا به فرموده مقام معظم رهبری  ذخیره معنوی دولتمردان توکل به خدا و اعتماد به مردم مؤمن و صادق، فداکار، علاقه‏مند به مسئولان، اسل
شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
روز پنج شنبه مورخ 30/5/95 عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با حضور در فرودگاه سهند از وضعیت این فرودگاه بازدید کرد. در این بازدید که معاونین وزیر، مدیرکل روابط عمومی وزارت راه و شهر سازی، مدیرکل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی، فرماندار شهرستان ویژه مراغه و جمعی از مدیران کل استانی حضور داشتند ، آخوندی از نزدیک در جریان پروژه های فرودگاه سهند مخصوصا جایگاه سوختگیری این فرودگاه  قرار گرفت. در این بازدید فرماندار شهرستان ویژه مراغه تملک اراضی و راه اندازی ایستگاه سوخت رسانی را مهم ترین مشکلات پیش روی فرودگاه سهند عنوان کرد و گفت: جایگاه سوخت  این فروگاه با 5 میلیارد ریال در حال تکمیل است که  تجهیز این طرح به تأسیسات سوخت نیازمند 250 میلیارد ریال اعتبار است‌.