خوش آمدید — امروز دوشنبه ۷ تیر ۱۳۹۵
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی دوشنبه ۷ تیر ۱۳۹۵ ۲۱:۰۰:۲۶
تبریز
امروز دوشنبه ۷ تیر ۱۳۹۵
27°
30°
16°
فردا ۸ تیر ۱۳۹۵
33°
17°
۹ تیر ۱۳۹۵
33°
19°
۱۰ تیر ۱۳۹۵
34°
19°
۱۱ تیر ۱۳۹۵
31°
20°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5402 استانبول نشست(02:50) A320 ورودی خارجي دو شنبه 02:40 2016-06-27 02:40:00
آتا 5254 تهران لغو شد MD83 ورودي داخلي دو شنبه 06:30 2016-06-27 06:30:00
کاسپين 030 تهران لغو شد B722 ورودي داخلي دو شنبه 07:25 2016-06-27 07:25:00
ايران اير تور 946 تهران نشست(08:55)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي دو شنبه 09:00 2016-06-27 09:00:00
آتا 5202 تهران نشست(09:36)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي دو شنبه 09:20 2016-06-27 09:20:00
قشم اير 1273 تهران لغو شد F100 ورودي داخلي دو شنبه 10:45 2016-06-27 10:45:00
ماهان 1163 بغداد نشست(10:26) A320 ورودی خارجي دو شنبه 11:00 2016-06-27 11:00:00
آزال 8117 باكو لغو شد A320 ورودی خارجي دو شنبه 11:20 2016-06-27 11:20:00
تابان 6289 مشهد لغو شد B752 ورودي داخلي دو شنبه 11:30 2016-06-27 11:30:00
آتا 5218 مشهد نشست(12:40)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي دو شنبه 12:30 2016-06-27 12:30:00
آتا 5210 كيش لغو شد MD83 ورودي داخلي دو شنبه 12:50 2016-06-27 12:50:00
آتا 5216 مشهد نشست(15:50)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي دو شنبه 13:00 2016-06-27 13:00:00
ايران اير تور 900 مشهد نشست(14:40)-پايان تحويل بار MD82 ورودي داخلي دو شنبه 14:30 2016-06-27 14:30:00
آتا 5417 باكو نشست(15:35)-پايان تحويل بار A320 ورودی خارجي دو شنبه 15:40 2016-06-27 15:40:00
قشم اير 1275 تهران لغو شد F100 ورودي داخلي دو شنبه 16:50 2016-06-27 16:50:00
آتا 5206 تهران نشست(17:39)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي دو شنبه 17:30 2016-06-27 17:30:00
ایران ایر 443 تهران نشست(17:34)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي دو شنبه 17:35 2016-06-27 17:35:00
آتا 5244 تهران نشست(18:13)-پايان تحويل بار MD83 ورودي داخلي دو شنبه 18:10 2016-06-27 18:10:00
کاسپين 046 تهران لغو شد B722 ورودي داخلي دو شنبه 20:00 2016-06-27 20:00:00
آتا 5248 تهران لغو شد MD83 ورودي داخلي دو شنبه 20:10 2016-06-27 20:10:00
آسمان 3777 شيراز نشست(21:09) F100 ورودي داخلي دو شنبه 21:25 2016-06-27 21:25:00
آتا 5208 تهران اعلام ورود(21:40) MD83 ورودي داخلي دو شنبه 21:45 2016-06-27 21:45:00
آتا 5246 تهران طبق برنامه A320 ورودي داخلي دو شنبه 23:10 2016-06-27 23:10:00
تركيش 882 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي سه شنبه 01:20 2016-06-28 01:20:00
آتا 5402 استانبول طبق برنامه A320 ورودی خارجي سه شنبه 02:40 2016-06-28 02:40:00
آتا 5254 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 07:35 2016-06-28 07:35:00
ايران اير تور 946 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 09:00 2016-06-28 09:00:00
آتا 5202 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 09:20 2016-06-28 09:20:00
ماهان 4560 اصفهان طبق برنامه BA11 ورودي داخلي سه شنبه 09:50 2016-06-28 09:50:00
کيش اير 7418 كيش طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 10:30 2016-06-28 10:30:00
معراج 2873 مشهد طبق برنامه A320 ورودي داخلي سه شنبه 11:30 2016-06-28 11:30:00
قشم اير 1273 تهران لغو شد A320 ورودي داخلي سه شنبه 12:35 2016-06-28 12:35:00
آتا 5216 مشهد طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 12:50 2016-06-28 12:50:00
آتا 5204 تهران لغو شد MD83 ورودي داخلي سه شنبه 13:20 2016-06-28 13:20:00
ايران اير تور 900 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 14:30 2016-06-28 14:30:00
آتا 5248 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 15:10 2016-06-28 15:10:00
کاسپين 4330 تهران لغو شد B732 ورودي داخلي سه شنبه 16:00 2016-06-28 16:00:00
آتا 5206 تهران طبق برنامه MD83 ورودي داخلي سه شنبه 17:30 2016-06-28 17:30:00
آسمان 640 تهران لغو شد F100 ورودي داخلي سه شنبه 18:05 2016-06-28 18:05:00
کاسپين 046 تهران طبق برنامه B722 ورودي داخلي سه شنبه 20:05 2016-06-28 20:05:00
ایران ایر 445 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 21:10 2016-06-28 21:10:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آتا 5201 تهران لغو شد MD83 خروجي داخلي دو شنبه 06:00 2016-06-27 06:00:00
آتا 5243 تهران پرواز کرد(06:52) MD83 خروجي داخلي دو شنبه 07:00 2016-06-27 07:00:00
آتا 5209 كيش لغو شد MD83 خروجي داخلي دو شنبه 07:25 2016-06-27 07:25:00
آتا 5245 تهران پرواز کرد(08:00) A320 خروجي داخلي دو شنبه 08:00 2016-06-27 08:00:00
کاسپين 031 تهران لغو شد B722 ورودي داخلي دو شنبه 08:20 2016-06-27 08:20:00
ايران اير تور 901 مشهد پرواز کرد(09:50) MD82 خروجي داخلي دو شنبه 09:45 2016-06-27 09:45:00
آتا 5203 تهران پرواز کرد(10:25) MD83 خروجي داخلي دو شنبه 10:10 2016-06-27 10:10:00
قشم اير 1272 تهران لغو شد F100 خروجي داخلي دو شنبه 11:30 2016-06-27 11:30:00
ماهان 1162 نجف پرواز کرد(11:54) A320 خروجي خارجي دو شنبه 12:00 2016-06-27 12:00:00
آزال 8118 باكو لغو شد A320 خروجي خارجي دو شنبه 12:20 2016-06-27 12:20:00
تابان 6290 مشهد لغو شد B752 خروجي داخلي دو شنبه 12:30 2016-06-27 12:30:00
آتا 5217 مشهد پرواز کرد(13:39) MD83 خروجي داخلي دو شنبه 13:30 2016-06-27 13:30:00
آتا 5215 مشهد پرواز کرد(16:50) MD83 خروجي داخلي دو شنبه 13:50 2016-06-27 13:50:00
آتا 5253 تهران پرواز کرد(14:10) MD83 خروجي داخلي دو شنبه 13:50 2016-06-27 13:50:00
ايران اير تور 947 تهران پرواز کرد(15:30) MD82 خروجي داخلي دو شنبه 15:30 2016-06-27 15:30:00
آتا 5418 باكو پرواز کرد(16:40) A320 خروجي خارجي دو شنبه 16:40 2016-06-27 16:40:00
قشم اير 1274 تهران لغو شد F100 خروجي داخلي دو شنبه 17:35 2016-06-27 17:35:00
ایران ایر 442 تهران پرواز کرد(18:30) F100 خروجي داخلي دو شنبه 18:20 2016-06-27 18:20:00
آتا 5207 تهران پرواز کرد(18:46) MD83 خروجي داخلي دو شنبه 18:30 2016-06-27 18:30:00
آتا 5401 استانبول پرواز کرد(20:42) A320 خروجي خارجي دو شنبه 20:40 2016-06-27 20:40:00
کاسپين 047 تهران لغو شد B722 خروجي داخلي دو شنبه 21:00 2016-06-27 21:00:00
آتا 5247 تهران لغو شد MD83 خروجي داخلي دو شنبه 21:10 2016-06-27 21:10:00
آسمان 3778 شيراز پذيرش مسافر در ميز (6)- F100 خروجي داخلي دو شنبه 22:00 2016-06-27 22:00:00
تركيش 883 استانبول طبق برنامه A320 خروجي خارجي سه شنبه 03:10 2016-06-28 03:10:00
آتا 5201 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي سه شنبه 06:00 2016-06-28 06:00:00
آتا 5243 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي سه شنبه 07:00 2016-06-28 07:00:00
آتا 5245 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي سه شنبه 08:00 2016-06-28 08:00:00
آتا 5215 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي سه شنبه 08:10 2016-06-28 08:10:00
ايران اير تور 901 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 09:45 2016-06-28 09:45:00
آتا 5203 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي سه شنبه 10:10 2016-06-28 10:10:00
ماهان 4561 اصفهان طبق برنامه BA11 خروجي داخلي سه شنبه 10:50 2016-06-28 10:50:00
کيش اير 7419 كيش طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 11:15 2016-06-28 11:15:00
معراج 2872 مشهد طبق برنامه A320 خروجي داخلي سه شنبه 12:30 2016-06-28 12:30:00
قشم اير 1272 تهران لغو شد F100 خروجي داخلي سه شنبه 13:20 2016-06-28 13:20:00
آتا 5253 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي سه شنبه 13:30 2016-06-28 13:30:00
آتا 5205 تهران لغو شد MD83 خروجي داخلي سه شنبه 14:30 2016-06-28 14:30:00
ايران اير تور 947 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 15:30 2016-06-28 15:30:00
آتا 5247 تهران طبق برنامه A320 خروجي داخلي سه شنبه 16:30 2016-06-28 16:30:00
کاسپين 4331 تهران لغو شد B722 ورودي داخلي سه شنبه 16:55 2016-06-28 16:55:00
آتا 5207 تهران طبق برنامه MD83 خروجي داخلي سه شنبه 18:30 2016-06-28 18:30:00
آسمان 641 تهران لغو شد F100 خروجي داخلي سه شنبه 19:00 2016-06-28 19:00:00
کاسپين 047 تهران طبق برنامه B722 خروجي داخلي سه شنبه 21:00 2016-06-28 21:00:00
یکشنبه ۶ تیر ۱۳۹۵
روز یکشنبه مورخ 6/4/95 همزمان با شب شهادت حضرت علی (ع) و شب قدر ، مراسم بزرگداشت در مسجد فرودگاه تبریز برگزار گردید. در این مراسم که با حضور مدیرکل ، معاونین و پرسنل اداره کل فرودگاه های استان و نهادهای و ارگانهای مستقر در فرودگاه تبریز برگزار گردید، امام جماعت مسجد الزهراء فرودگاه تبریز در سخنانی به تببین عظمت شبهای قدر پرداخت. حجه الاسلام والمسلمین رنجبری دوست گفت : در مورد فضایل ،اتفاقات و اعمال شب قدر در کتب تفسیری مباحث گسترده ای مطرح شده است و فضایل بی شماری برای شب قدر بیان گردیده است از قبیل اینکه شب قدر بهتر از هزار ماه جهاد است ،عبادت شب قدر بهتر از عبادت هزار ماه است ،شب قدر شب مبارک و شب نزول قرآن است. وی  در ادامه با تمسک به روایتی از امام صادق(ع) گفت:خداون
یکشنبه ۶ تیر ۱۳۹۵
مدیرکل فرودگاه‌های استان آذربایجان شرقی از رشد ۶۰ درصدی پروازهای خارجی فرودگاه تبریز در تیرماه امسال خبر داد و گفت: از زمان تصدی‌گری مدیریت فرودگا‌ه‌های این استان موفق به اتمام ۷۰ درصد از پروژه‌های عمرانی فرودگاه تبریز شدیم. صفایی در گفت‌وگو با روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در آستانه سومین سال مدیریت در فرودگاه‌های استان آذربایجان‌شرقی عنوان کرد: خدمت در فرودگاه‌های استان آذربایجان را با ابلاغ تعهداتی از سوی مدیرعامل و قول‌هایی که خودم برای رونق فرودگاه تبریز دادم، همزمان با دوم تیرماه ۱۳۹۳ آغاز کردم. وی ادامه داد: بر اساس مستندات برنامه‌هایی که داشتم و مستقیما مربوط به فرودگاه و بدون دخالت سایر ارگان‌
شنبه ۵ تیر ۱۳۹۵
بسمه تعالی اینک که در شب‌های پر برکت قدر بار دیگر توفیق عبادت و بندگی و بهره‌گیری از معنویات خوان گسترده الهی نصیب همه بندگان شده، با یاد بزرگ‌مرد تاریخ علی (ع) زیر باران رحمت “لیله القدر” می‌ایستیم تا جان‌هایمان تطهیر شود و شاید به مضمون قدر که می‌گویند از هزار ماه برتر است دست‌ یابیم گرچه ما را بر عظمت و شناسایی آن راهی نیست. شب قدر شبی است که فرش زمین به عرش برین نزدیک می گردد و درهای رحمت و مغفرت پروردگار به روی بندگان باز می گردد. اینجانب ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری شهادت مولی الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب (ع) ، توفیق بهره مندی از عنایات و الطاف ویژه حضرت حق در شب های قدر را برای تمامی هموطنان به ویژه همکاران عزیزم در اداره کل فرود
چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۹۵
در حاشیه بازدید حسین صادقی معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از فرودگاه تبریز ، وی در مصاحبه ای با روابط عمومی فرودگاه های آذربایجان شرقی به تشریح وضعیت پروژه های عمرانی این فرودگاه پرداخت. صادقی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت پروژه پارکینگ طبقاتی فرودگاه تبریز گفت: پروژه های مهمی در فرودگاه تبریز در حال اجرا است که مهم ترین آن پروژه پارکینگ طبقاتی این فرودگاه است که تقریباً آماده بهره برداری است و برخی موارد باقی مانده در بخش نازک کاری در روزهای آینده به اتمام خواهد رسید. وی افزود: این پارکینگ از نمونه های بسیار خوب پارکینگ های فرودگاهی در سطح فرودگاه های کشور است که بصورت BOT به بخش خصوصی واگذار گردید و اتمام آن در موعد مقرر نشان از موفقیت بخش خصوصی در پر